JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Usule järgneb elu

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
13.3.2016 10.44

Juttua muokattu:

1.1. 23:28
2020010123282120160313104400

Piib­lis on 150 psal­mi. Need on kir­ju­ta­tud aas­ta­tu­han­deid ta­ga­si. On tä­he­le­pa­nu­väär­ne, et psal­mid al­ga­vad õndsa ini­me­se elu ning tema ja ju­ma­la­tu ini­me­se eri­ne­vu­se kir­jel­du­se­ga. Esi­me­ses psal­mis kir­jel­dab kir­ju­ta­ja, kui õnnis on see, kes elab sel­les maa­il­mas, aga ei osa­le sel­le maa­il­ma pa­tu­e­lus (Ps 1: 1). Ju­ma­la sõna on tal­le ar­mas (Ps 1: 2). Ta ko­geb oma elus Ju­ma­la õndsust (Ps 1: 3). Tema elu on häs­ti kaits­tud, sest ”Is­sand ju­hib oma­de teed” (Ps 1: 6).

Psalm jät­kub ju­ma­la­tu ini­me­se elu kir­jel­da­mi­se­ga. Kir­ju­ta­ja tõdeb, kui­das ju­ma­la­tu elu on kait­se­tu. Ta on ”nagu aga­nad, mida tuul lai­a­li ajab” (Ps 1: 4). Ta saab kord oma koh­tum­õist­mi­se, ja tema tee ”lä­heb huk­ka” (Ps 1: 5–6).

Ju­ma­la lap­se eri­ne­vus sel­lest maa­il­mast tu­leb esi­le nii Va­nas kui ka Uu­es Tes­ta­men­dis. Pau­lus an­nab nõu­an­deid mee­le­pa­ran­du­se ar­mu saa­nud efes­las­te­le: ”är­ge ha­ka­ke pi­me­du­se vil­ja­tu­te te­gu­de kaa­so­sa­li­seks: need ei kan­na vil­ja. Vaid pi­gem pal­jas­ta­ge neid.” (Ef 5: 11.) Jo­han­nes an­dis nõu: ”är­ge ar­mas­ta­ge maa­il­ma ega seda, mis on maa­il­mas. Kui kee­gi ar­mas­tab maa­il­ma, siis ei ole te­mas Isa ar­mas­tust.” (1Jh 2: 15.)

Ini­me­ne on pä­ris­pa­tu tõttu ri­ku­tud

Kust saab ini­me­ne väe ela­da Ju­ma­la taht­mist möö­da? Üldine aru­saam on, et te­hes häid te­gu­sid ja pa­ran­da­des oma elu are­neb ta ta­e­vas­se kõlbu­li­kuks. Nii­su­gu­ne aru­saam oli Piib­lis me­hel, kes küsis Jee­su­se kä­est: ”Õpe­ta­ja, mis head ma pe­ak­sin te­ge­ma, et saak­sin iga­ve­se elu?” (Mt 19: 16.)

Jee­sus näi­tas, et pä­ris­pa­tu tõtu ri­ku­tud ini­me­ne ei suu­da teha nii­su­gust head, mida ta võiks Ju­ma­la­le õndsuse alu­seks pak­ku­da. Pau­lus kir­ju­tas: ”Nad kõik on kal­du­nud kõrvale, ühes­koos kõlbma­tuks muu­tu­nud, ei ole, kes teeb head, ei ühtain­sat­ki. ” (Rm 3: 12.)

Elu ja vägi on Kris­tu­ses

Õndsuse alus ning vägi Ju­ma­la tah­te ko­ha­se­le elu­le on mu­jal kui ini­me­ses en­das. Alus ja vägi on Kris­tus (Ap 3: 12). Ta le­pi­tas ini­mes­te pa­tud il­ma oma pa­tu­ta sam­mu­de, kan­na­tu­se, sur­ma ja ülest­õus­mi­se­ga. Teda oman­da­tak­se südame usu­ga Ju­ma­la rii­gis.

Siin ajas on Ju­ma­la lap­sel Kris­tus oma süda­me­val­gu­seks. Ju­ma­la arm õpe­tab teda ”ütlema lah­ti ju­ma­la­kart­ma­tu­sest ja il­ma­li­kest hi­mu­dest, ela­ma pra­e­gu­sel ajal mõõdu­kalt ja õig­la­selt ja ju­ma­la­kart­li­kult” (Tt 2: 12).

Kui Ju­ma­la rii­gi evan­gee­lium ei saa us­ku hoi­da, saab patt mee­le­val­la ja kus­tu­tab usu. Ini­me­ne lan­geb Ju­ma­last lah­ku. Oma pat­te ka­het­se­va ini­me­se sünni­tab Ju­mal uu­es­ti Ju­ma­la lap­seks evan­gee­liu­mi usu kau­du. Pau­lus an­dis nõu­an­deid mee­le­pa­ran­du­se ar­mu saa­nu­te­le: ”Sest va­rem te oli­te pi­me­dus, nüüd aga ole­te val­gus Is­san­das. Käi­ge nagu val­gu­se lap­sed.” (Ef 5: 8.)

Tu­ge­val alu­sel

Piib­li esi­me­se psal­mi alg­sal­mi­des on küsi­mus Pühast Vai­must mõju­ta­tud usu­le järg­ne­vast elust. Usk kan­nab vil­ja, kui see saab säi­li­da heas süda­me­tun­nis­tu­ses. Sel­le tä­hen­du­se koh­ta kir­ju­tas Pau­lus: ”--- mil­le mõned on ene­sest ära tõu­ga­nud, ja nen­de usu­la­ev on läi­nud põhja.” (1Tm 1: 19.)

Ju­ma­la rii­gi evan­gee­lium kin­ni­tab ja hoi­ab usu­e­lu. See tõstab vil­ja­tu­na tun­du­va ja oma ta­e­va­teel ebaõn­nes­tu­nud Ju­ma­la lap­se pil­gu õndsuse kes­ta­va­le alu­se­le, Kris­tu­se­le. Ta elab tõe­li­se vii­na­puu­na siin maa peal oma rii­gis. Ta er­gu­tas: ”Jää­ge mi­nus­se, ja mina jään teis­se. Nii nagu oks ei suu­da kan­da vil­ja oma­et­te, kui ta ei jää vii­na­puu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge.” (Jh 15: 4.)

Toi­vo Määt­tä

Tõlge: H.S.

Teks­tis­sä kä­si­tel­lään seu­raa­vaa raa­ma­tun­koh­taa: Ps. 1

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 3/2016

2.3.2024

Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien. Ps. 25:8

Viikon kysymys