JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Neil on Mooses ja prohvetid

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
24.11.2015 12.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123213620151124120000

Võib-ol­la, et ini­me­sel on ol­nud kõi­ki­del ae­ga­del pürgi­mus se­os­ta­da usu­as­ja­de­ga mi­da­gi eri­list ja ime­lik­ku. Va­ri­se­rid ja sa­du­se­rid nõud­sid Jee­su­selt ta­e­vast tun­nus­täh­te (Mt 16:1). Ko­rin­to­ses esi­nes keel­te­rää­ki­mi­se an­ni va­let hin­da­mist (1 Kr 14). Nüüdi­sa­eg­ses vai­mu­li­kus maa­il­mas võib hin­nas ol­la hai­ge­te pa­ran­da­mi­ne või ise­gi kat­sed sur­nuid üles ära­ta­da. Näib, et pal­ju­de­le ei jät­ku­gi enam Piib­li il­mu­tu­sest usu alu­seks.

Rik­ka mehe eri­pal­ved

Jee­su­se ju­tus rik­kast me­hest ja Laat­sa­ru­sest tu­leb esi­le sur­nu­te üle­sä­ra­ta­mi­se nõue (Lk 16:19–31). Jutu ri­kas mees oli usk­ma­tu, Laat­sa­rus usk­lik. Mõle­mad su­rid. Ing­lid vii­sid Laat­sa­ru­se Aab­ra­ha­mi sülle. Sel­le­ga kir­jel­dab Jee­sus Laat­sa­ru­se pää­se­mist.

Ri­kas mees sat­tus oma usk­ma­tu­se tõttu põrgu va­e­va­des­se. Va­e­vas ol­les esi­tas ta Aab­ra­ha­mi­le kaks pal­vet. Esi­me­ne pal­ve puu­du­tas teda en­nast. Ri­kas mees soo­vis, et Aab­ra­ham saa­daks Laat­sa­ru­se tema juur­de, et ja­hu­ta­da tema keelt vä­he­malt sõrme­ot­sa suu­ru­se vee­til­ga­ga. Ab­ra­ham ei suut­nud nõus­tu­da pal­ve­ga, sest pää­se­mi­se ja hu­ka­tu­se va­hel on suur ku­ris­tik, mida ei suu­de­ta üle­ta­da kum­mas­ki suu­nas.

Rik­ka mehe tei­ne pal­ve puu­du­tas tema usk­ma­tuid, elus ole­vaid ven­di. Ri­kas mees sai aru, et ka tema ven­nad sat­tu­vad hu­ka­tus­se, kui nad ei mõis­ta meelt pa­ran­da­da. Sel­le pä­rast pa­lus ta, et Aab­ra­ham saa­daks Laat­sa­ru­se ta­ga­si maa pe­a­le rää­ki­ma tema ven­da­de­le mee­le­pa­ran­du­se tä­hen­du­sest. Ri­kas mees mõtles, et sur­nud Laat­sa­ru­se il­mu­mi­ne oleks nii suur ime, et see jä­rel olek­sid ven­nad val­mis isik­li­kuks mee­le­pa­ran­du­seks.

Ka tei­se pal­ve­ga ei suut­nud Aab­ra­ham nõus­tu­da. Ju­ma­la se­a­tud pääs­te­jär­je­kor­da ei suu­de­ta muu­ta. Aab­ra­ham vas­tas: „Neil on Moo­ses ja proh­ve­tid. Kuu­la­ku nad neid. – – Kui nad ei kuu­la Moo­sest ja proh­ve­teid, ei neid vee­na siis ka see, kui kee­gi sur­nuist üles tõu­seks.” (Lk 16:29, 31.)

Usk sünnib Ju­ma­la sõna kuul­mi­se kau­du

Väl­jend „Moo­ses ja proh­ve­tid” tä­hen­dab se­a­dust ja evan­gee­liu­mi ehk Ju­ma­la sõna. Se­a­dus an­ti Sii­nai mäel Iis­ra­e­li rah­va­le Moo­se­se kau­du. Se­a­du­seks ehk too­raks pee­tak­se ka viit Moo­se­se raa­ma­tut. Proh­ve­tid olid Ju­ma­la sõna kuu­lu­ta­jad, kes kuu­lu­ta­sid Ju­ma­la ta­het ja evan­gee­liu­mi tu­le­vast Mes­si­ast, Jee­su­sest.

Pää­se­mi­se ja usu as­jus ei ole ini­mi­sel vaja nõuda eri­ne­vaid mär­ke ja ime­sid – ei haua ta­gant ega siin­sest elust. Ju­mal on and­nud mei­le oma püha sõna, mil­lest jät­kub usu alu­seks. Ini­me­sel tu­leb kuu­la­ta Ju­ma­la sõna, sest usk tu­leb kuul­dust ja kuul­mi­ne Ju­ma­la sõna kau­du (Rm 10:17).

Se­a­du­se ja evan­gee­liu­mi üle­san­ne

Moo­se­se kümne käsu se­a­du­se üle­san­deks on ära­ta­da ini­me­se pa­tu­tund­mi­ne (Rm 3:20), näi­da­ta tema süü ja pa­tu­sus Ju­ma­la ees ja aja­da Kris­tuk­se juur­de ot­si­ma ar­mu ja an­dek­sand­mist. Kris­tus ja an­dek­sand­mi­ne on lei­da Ju­ma­la rii­gi evan­gee­liu­mis. Evan­gee­liu­mi tuu­maks on kõi­ki­de pat­tu­de an­dek­sand­mi­ne.

Se­a­du­se kuu­lu­ta­mi­ne näi­tab ini­me­se­le tema pat­te, evan­gee­liu­mi kuu­lu­ta­mi­ne aga osu­tab Kris­tu­se­le, kes on pa­tud le­pi­ta­nud. Se­a­dus mõis­tab hu­ka­tus­se, aga huk­kam­õis­te­tud ini­me­ne pääs­te­tak­se evan­gee­liu­mi us­ku­mi­se kau­du. Se­a­dus ajab ini­me­se Ju­ma­la rii­gi vä­ra­va­le; evan­gee­lium ai­tab mee­le­pa­ran­du­se­vä­ra­vast rii­gi sis­se.

Kuu­lu­ta­tud Ju­ma­la sõnas si­sal­dub uu­es­tisün­nis­tav vägi: sõna sünni­tab Ju­ma­la lap­seks (1 Pt 1:23). Ju­ma­la lap­se­na saa­me kaits­tud ol­la isa ja ema hoo­le all: Ju­mal on isaks ta­e­vas ja ko­gu­dus emaks maa peal.

Tekst: Ari Pel­ko­nen

Tõlge: HS

Al­li­kas: Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti 7–8/2008

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 24.11.2015.

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys