JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Jumala ilmutussõna, Piibel, meie ajal

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
24.11.2015 12.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123213520151124120000

Küsi­mus Ju­ma­last on ini­me­lu pe­akü­si­mus. Min­gi meie inim­lik os­kus ei suu­da siis­ki viia meid Ju­ma­la tund­mi­se­le. Meil puu­du­vad eel­du­sed mõtle­mi­se, tun­de või meie tah­te abil te­ma­ga ühen­dus­se pää­se­da. „Tões­ti, sina oled en­nast var­jav Ju­mal, Iis­ra­e­li Ju­mal, Pääst­ja”, on tun­nus­ta­nud Vana Tes­ta­men­di proh­vet (Js 45:15).

Meil on siis­ki või­ma­lus õppida tund­ma meie Ju­ma­lat ja Va­bas­ta­jat. Meie või­ma­lus ava­neb sel­lest, et Ju­mal on il­mu­ta­nud en­nast ja pal­jas­ta­nud oma ar­mas­tu­se meie vas­tu. Saa­me teda tund­ma õppida, kuna ta ise on tei­nud te­a­ta­vaks oma ole­mu­se ja tah­te ime­te­gu­des, maa­il­ma va­lit­se­mi­ses, pühas sõnas ja kõi­ge­pe­alt oma Po­jas Jee­su­ses Kris­tu­ses. Tema ini­me­seks saa­mi­ne, rist ja ülest­õus­mi­ne on meie usu ja pää­se­mi­se kin­del alus.

Pii­bel on Ju­ma­la sõna

Pii­bel on Ju­ma­la eri­li­se il­mu­tu­se do­ku­ment. Ta on krist­li­ku usu jär­gi elav Ju­mal, kes toi­mib ini­me­se aja­loos et teda pääs­ta. Pääs­te­te­gu­de aree­niks va­lis Ju­mal Iis­ra­e­li rah­va pe­ri­oo­did, kas­va­tas seda rah­vast proh­ve­ti­te abil ja an­dis tal­le oma se­a­du­sed ja lu­ba­du­sed. Lu­ba­du­sed kul­mi­nee­ru­sid Mes­si­a­se, Jee­su­se, sünni, sur­ma ja ülest­õus­mi­se­ga. Tema töö maa­il­mas jät­kub tema ko­gu­du­ses Püha Vai­mu töös (KO 1948, 44), ja aja lõpul tu­leb Kris­tus kir­ku­ses ta­ga­si.

Jee­sus Kris­tus on võtmeks ter­ve Piib­li sõnu­mi­le. Sel­le kir­ju­ti­sed kõne­le­vad mei­le te­mast, kõi­ge­pe­alt lu­ba­du­se­na Va­nas Tes­ta­men­dis ja siis te­oks­saa­mi­se­na Uu­es Tes­ta­men­dis. Meie ki­ri­ku krist­lik õpe­tus tõdeb õi­gus­ta­tult: „Püha Piib­li pe­a­si­su on sõnum Jee­su­sest Kris­tu­sest ja pää­se­mi­sest, mil­le ta on val­mis­ta­nud” (KO 1948, 7).

Pii­bel on krist­las­te püha raa­mat, raa­ma­tu­te Raa­mat. Sel­le al­gu­pä­ra ja sisu on Ju­ma­la sõna, ehk­ki see on saa­nud oma pra­e­gu­se kuju ini­mes­te kir­ju­ta­tu­na (2 Tm 3:16). Püha Vai­mu mõju­tu­sel on nad saa­dud sõnumi üles kir­ju­ta­nud. Meie ki­ri­ku krist­lik õpe­tus ütleb: „Püha Pii­bel on Ju­ma­la sõna, mil­le pühad Ju­ma­la ini­me­sed on üles­kir­ju­ta­nud Püha Vai­mu mõju­tu­sel” (KO 1948, 5).

Piib­li po­sit­si­oon ja au­to­ri­teet

Krist­la­se­le on usu küsi­mus­tes kõrge­maks hin­da­mi­sa­lu­seks Ju­ma­la püha sõna. Piib­li kir­ju­ti­sed on kir­ju­ta­tud mei­le õpe­tu­seks (Rm 15:4) ja öel­dud hoi­a­tu­seks (1 Kr 10:11). Pii­bel, Ju­ma­la püha il­mu­tus, on see mõõdu­puu, mil­le jär­gi tu­leb hin­na­ta iga­su­gust sõna­kuu­lu­tust ja õpe­tust.

Usu­pu­has­tu­se õpe­tu­seks ole­me saa­nud: „Vana ja Uue tes­ta­men­di proh­vet­li­ku ja apost­li­ku kir­ju­ti­sed on ai­nu­ke ree­gel ja juht­nöör, mil­le jär­gi peab kat­su­ma ja hin­da­ma kõik õpe­tu­sed ja õpe­ta­jad” (Üksmeel­su­se ju­hend).

Pii­bel on ot­sus­tav au­to­ri­teet, mil­le läbi peab lu­ge­ma ja hin­da­ma kõike muud. Ai­nult Piib­lil on vas­tu­vaid­le­ma­tu au­to­ri­teet, mida Jee­su­se sõnul ei suu­de­ta ole­ma­tuks muu­ta (Jh 10:45). Pühad kir­ju­tu­sed on Ju­ma­la ko­gu­du­se tur­vaks ja kind­laks alu­seks.

Pii­bel usk­li­ku elus

Nii Va­nas kui ka Uu­es Tes­ta­men­dis to­e­tab võis­te­le­jaid kin­del tu­le­vi­ku­loo­tus. Kui ku­nin­gas Ne­bu­kad­net­sar pii­ras Je­ruu­sa­lem­ma ümber, os­tis proh­vet Ne­hem­ja põllu Ana­to­tist. Ta sai aru, et Ju­ma­la­le pole mis­ki või­ma­tu. Ta suu­dab pöö­ra­ta oma rah­va saa­tu­se. Tõo­tu­seks oli ju: „Ma an­nan tei­le tu­le­vik­ku ja loo­tust.” (Jr 29:11.)

Kui apos­tel Pau­lus oli Fe­li­xi ees et vas­ta­ta oma usu ja te­ge­vu­se koh­ta, pani ta loo­tu­se pühade kir­ja­de pe­a­le ja teda kand­sid ülest­õus­mi­se usk ja loo­tus. Ka meie, ven­nad ja õed, va­ja­me ja saa­me Ju­ma­la sõna lam­biks oma tee­le ja val­gu­seks oma rän­nu­le (Ps 119: 105). Lamp ei an­na val­gust kau­ge­le et­te­poo­le, kuid siis­ki pii­sa­valt. Sel­le val­gu­ses on hea ja tur­va­li­ne rän­na­ta kõi­ki­del pä­e­va­del.

Tekst: Ola­vi Voit­to­nen

Tõlge: HS

Al­li­kas: Päi­vä­mies 4/2015

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 24.11.2015.

26.2.2024

Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi. Ps. 25:6

Viikon kysymys