JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Suurim on armastus

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
13.5.2016 9.10

Juttua muokattu:

1.1. 23:31
2020010123313620160513091000

Uus käsk

Jo­han­ne­se evan­gee­lium si­sal­dab Jee­su­se lah­ku­miskõ­ne, mil­les Jee­sus kor­du­valt õhu­tab oma jüngreid oma­va­he­list ar­mas­tust ehk ven­naar­mas­tust pi­da­ma: ”Ma an­nan tei­le uue käsu: ar­mas­ta­ge üksteist! Nõnda nagu mina teid olen ar­mas­ta­nud, ar­mas­ta­ge tei­e­gi üksteist!” (Jh 13: 34)

”Uus käsk” tä­hen­dab süga­va­mat ar­mas­tust kui li­gi­me­se­ar­mas­tus kõigi ini­mes­te vas­tu, mil­lest Vana Tes­ta­ment ning sel­le­ga se­o­ses ka Jee­sus tei­sal rää­gib. ”Uue käsu” ar­mas­tus väl­jen­dab Jee­su­se ja tema jüngrite va­he­list su­het. Seda kir­jel­dab näi­teks Jee­su­se tä­hen­da­mis­sõ­na vii­na­puust: ”Mina olen vii­na­puu, teie ole­te ok­sad.” (Jh 15: 5) Jee­sus ütleb ka: ”Jää­ge mi­nus­se, ja mina jään teis­se.” (Jh 15: 4).

Usk­li­ke oma­va­he­li­ne ar­mas­tus on Ju­ma­la ar­mas­tu­se ta­ga­järg: ”Arm­sad, ar­mas­ta­gem üksteist, sest ar­mas­tus on Ju­ma­last ja igaüks, kes ar­mas­tab, on sündi­nud Ju­ma­last ja tun­neb Ju­ma­lat.” (1 Jh 4: 7). Oma kir­jas ütleb Peet­rus usk­lik­ke ole­vat uu­es­ti sünni­ta­tud ”Ju­ma­la ela­va ning jää­va sõna kau­du”. (1Pt 1: 23) Ta er­gu­tab neid: ”Et te ole­te kuu­le­ku­ses tõele oma hin­ged pu­has­ta­nud sii­raks ven­na­lik­ku­seks, siis ar­mas­ta­ge rau­ge­ma­tult üksteist puh­tast süda­mest!” (1Pt 1: 22)

Ar­mas­tu­se läh­te­a­lu­seks on see oh­ver, mil­le Ju­mal ise an­dis Jee­su­ses: ”Ja me ole­me näi­nud ja tun­nis­ta­me, et Isa on lä­ki­ta­nud Poja maa­il­ma Pääst­jaks.” (1Jh 4: 14). Sel­lest tu­le­neb, et kuna ”Ju­mal meid nõnda on ar­mas­ta­nud, siis ole­me ka meie ko­hus­ta­tud ar­mas­ta­ma üksteist.” (1Jh 4: 11). Usk­li­kud on oma elus sel­le ar­mas­tu­se tun­nis­ta­jad.

Jüngri­te­va­he­li­se ar­mas­tu­se ees­ku­juks on see või­ma­li­kult suur ar­mas­tus, mil­le­ga Jee­sus oli neid ar­mas­ta­nud: ”Ar­mas­tu­se me ole­me ära tund­nud sel­lest, et Kris­tus on jät­nud oma elu meie eest; ning meie ole­me ko­hus­ta­tud jät­ma oma elu ven­da­de eest.” (1Jh 3: 16)

Ar­mas­tus lii­dab ko­gu­du­seks

Püha Vai­mu te­ki­ta­tud ar­mas­tus lii­tis krist­la­sed kok­ku ko­gu­du­seks. Pau­lus võrdleb ko­gu­dust inim­ke­ha­ga, mil­le pe­aks on Kris­tus. Ko­gu­dus on üks ter­vik, mil­les on mitu lii­get. Ju­ma­la ko­gu­du­ses on oma­va­he­list ven­naar­mas­tust näha ka sel­les, et kõik usk­li­kud on sa­ma­väär­sed sõltu­ma­ta rah­vu­sest, ras­sist, ühis­kond­li­kust sei­sun­dist või soost (Gl 3: 28). Pau­lu­se sõna­de­ga: ”me kõik ole­me joo­de­tud ühe Vai­mu­ga” (1Kr 12: 13). Usk­li­kud on ühes usus, ühes Vai­mus ning ühes ar­mas­tu­ses rän­dav Ju­ma­la rah­vas.

Oma­va­he­li­ne ar­mas­tus ning ar­gie­lu

Oma­va­he­li­ne ar­mas­tus se­os­tub ka ar­gie­lu olu­kor­da­de­ga. Ar­mas­tus sun­nib ja­ga­ma oma Ju­ma­la kä­est saa­dud an­de puu­du­ses ela­va ven­na he­aks: ”Kui nüüd kel­lel­gi on sel­le maa­il­ma vara ja ta näeb oma ven­na ole­vat puu­du­ses, ent lu­kus­tab oma südame tema eest – kui­das saab Ju­ma­la ar­mas­tus jää­da te­mas­se? Lap­sed, är­gem ar­mas­ta­gem sõnaga ja kee­le­ga, vaid te­o­ga ja tõega!”(1Jh 3: 17–18)

Apos­tel Pau­lus õpe­tas krist­la­si hoid­ma en­nas­toh­ver­da­vad ar­mas­tust ko­du­des ning lä­hi­ma­tes su­he­tes. Abie­lu­mees­te­le kir­ju­tab ta: ”Me­hed, ar­mas­ta­ge nai­si, ot­se­kui Kris­tus on ar­mas­ta­nud ko­gu­dust ja loo­vu­ta­nud isee­ne­se tema eest.” (Ef 5: 25–30) Kõi­gi­le krist­las­te­le ütleb ta nõnda: ”Ven­naar­mas­tu­ses ol­ge ükstei­se vas­tu hel­lad, vas­tas­ti­ku­ses aus­tu­ses jõud­ke ükstei­sest et­te!” (Rm 12:10)

Oma­va­he­li­se ar­mas­tu­se hoid­mi­ne

Ar­mas­tus te­kib Ju­ma­la Vai­mu mõjul, ja see on Ju­ma­las püsi­mi­se eel­tin­gi­mu­seks: ”Sel­lest me tun­ne­me, et me püsime te­mas ja tema meis, et ta on and­nud mei­le osa oma Vai­must.” (1Jh 4: 13) Hin­ge­va­en­la­ne teeb tööd, et Vai­mu si­det ja ar­mas­tust lõhkuda.

Ar­mas­tust peab hoid­ma: ”Ol­ge ükstei­se vas­tu lah­ked, ha­las­ta­jad, an­des­ta­ge ükstei­se­le, nii nagu ka Ju­mal on tei­le an­des­ta­nud Kris­tu­ses.” (Ef 4: 32) Uue tes­ta­men­di kir­jad näi­ta­vad, kui­das pal­jud patu tõttu Ju­ma­la las­te va­he­li­se ühen­du­se ning sa­mas ka iga­ve­se elu või­ma­lu­se maha jät­sid.

Oma­va­he­li­se ar­mas­tu­se­ga se­os­tub see, et ai­da­tak­se pat­tu lan­ge­nud usu­ven­da või usuõ­de patu alt va­ba­dus­se, nii et ta Ju­ma­la rii­gi osa­dust ja iga­ve­se elu loo­tust ei ka­o­taks. Sel­le tõttu an­dis ülest­õus­nud Jee­sus oma jüngri­te­le Püha Vai­mu võim­kon­na pa­tu­pääst­mi­se evan­gee­liu­mi kuu­lu­ta­mi­seks. Pau­lus õpe­tab, mis­su­gu­ses vai­mus peab pat­tu lan­ge­nud ini­mest ai­ta­ma: ”Ven­nad, kui ini­mest pe­aks ka ta­ba­ta­ma min­gilt üle­as­tu­mi­selt, siis teie, vai­mu­saa­nud, pa­ran­da­ge nii­su­gust ta­sa­se vai­mu­ga.” (Gl 6: 1).

Tekst: Vil­jo Jun­tu­nen

Al­li­kas: Ajan­koh­tais­ta 2015, Suu­rin on rak­kaus

Tõlge: SV

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­nu­me­ros­sa 11.5.2016

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys