JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8

Ju­mal soo­vib ini­mes­te­le head

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.54

Vana usuõ­pe­tus tõdeb Piib­li ko­ha­selt: Ju­mal, kes meid lõi, käs­kis meil jäl­gi­da tema ta­het. Oma püha tah­te on Ju­mal il­mu­ta­nud mei­le oma se­a­du­ses. Ju­ma­la se­a­dus nõuab meilt tõde, va­ga­dust ja puh­tust mõte­tes, sõna­des ja te­gu­des. Ju­ma­la hea tahe kui elu se­a­dus on mää­ra­tud kaits­ma Ju­ma­la loo­dud elu ja kõike, mis sel­les on püha ja kal­lis.

Ju­mal il­mu­tab en­nast

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.52

Ini­me­ne ei ole ku­na­gi suut­nud oma mõis­tu­se­ga aru saa­da Kõi­ge­vä­e­li­sest Ju­ma­last ja tema suu­ru­sest. Vana Tes­ta­men­di proh­vet Je­sa­ja kir­ju­tas: ”Tões­ti, sina oled en­nast var­jav Ju­mal, Iis­ra­e­li Ju­mal, Pääst­ja.” (Js 45: 15) Je­sa­ja kir­ju­tas ka: ”Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Is­sand. Sest ot­se­kui ta­e­vad on maast kõrge­mal, nõnda on minu teed kõrge­mad kui teie teed ja mõtted kõrge­mad kui teie mõtted.” (Js 55: 8−9)

Kol­mai­nus Ju­mal

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.51

Pii­bel on pääst­mi­se raa­mat, mil­le kesk­seks sõnu­miks on il­mu­tus Jee­su­sest Kris­tu­sest ning tema val­mis­ta­tud pääst­mi­sest. Pii­bel ju­tus­tab ka, mil­li­ne on Ju­mal ja kui­das ta te­gut­seb.

Ma olen hea võist­lu­se või­del­nud

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.42

Apos­tel Pau­lus tun­dis häs­ti oma aja kul­tuu­ri, kus pee­ti lugu spor­dist. Kuna ta tun­dis, et võist­lus-olu­kor­ra­ga se­o­tud ku­jut­lu­sed olid väga ela­vad ini­mes­te mõte­tes, võrdles ta mitu kor­da krist­la­se elu võist­lus­ra­jal jooks­mi­se­ga. Ta tah­tis ka näi­da­ta, et usuv­õit­lu­se täht­sus ja siht on pal­ju suu­rem kui aja­li­ke sih­ti­de püüdmine.

Ju­mal, maa­il­ma loo­ja

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.36

Apost­li­ku usu­tun­nis­tu­se jär­gi on Ju­mal ta­e­va ja maa loo­ja. Piib­li al­gu­ses on see sel­gelt ja liht­salt öel­dud: „Al­gu­ses lõi Ju­mal ta­e­va ja maa.“ (1Ms 1: 1).

Juht­ki­ri: Usk on Ju­ma­la kin­gi­tus

Vieraskieliset / eesti20.11.2013 8.33

Jee­su­se õpe­tu­se jär­gi us­ku­sid lap­sed te­mas­se. Ju­mal kin­gib iga­le siia maa­il­ma sündi­va­le ini­me­se­le usu kin­gi­tu­se. (Mt 18: 6) Kui ini­me­sel pole või­ma­lust kuul­da ja us­ku­da an­dek­sand­mi­se evan­gee­liu­mi, või­dab patt ta südame ja ta peab Ju­ma­la rii­gist väl­ja mi­ne­ma (Ef 2: 1). Maa­il­mas on pal­ju ini­me­si, kes ela­vad usk­ma­tu­ses, kur­ja rii­gis (Mt 13: 38).

« 1 ... 5 6 7 8
16.1.2022

Jee­sus vas­ta­si nai­sel­le: ”Joka juo tätä vet­tä, sen tu­lee uu­del­leen jano, mut­ta joka juo mi­nun an­ta­maa­ni vet­tä, ei enää kos­kaan ole ja­nois­saan.” Joh. 4:13–14

Viikon kysymys