JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Juhtkiri: Usk on Jumala kingitus

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
20.11.2013 8.33

Juttua muokattu:

1.1. 23:53
2020010123532920131120083300

Jee­su­se õpe­tu­se jär­gi us­ku­sid lap­sed te­mas­se. Ju­mal kin­gib iga­le siia maa­il­ma sündi­va­le ini­me­se­le usu kin­gi­tu­se. (Mt 18: 6) Kui ini­me­sel pole või­ma­lust kuul­da ja us­ku­da an­dek­sand­mi­se evan­gee­liu­mi, või­dab patt ta südame ja ta peab Ju­ma­la rii­gist väl­ja mi­ne­ma (Ef 2: 1). Maa­il­mas on pal­ju ini­me­si, kes ela­vad usk­ma­tu­ses, kur­ja rii­gis (Mt 13: 38).

Pii­bel hoi­a­tab, et kui ini­me­ne lah­kub siit il­mast usk­ma­tu­na, sa­tub ta hu­ka­tus­se (Mk 16: 16). Hu­ka­tust ei ole val­mis­ta­tud ini­me­se, vaid ku­ra­di ja ta ing­li­te ja­oks (Mt 25: 41). Ju­mal ta­hab, et mit­te ükski ini­me­ne ei huk­kuks, vaid et ini­me­sel oleks iga­ve­ne elu (Jh 3: 16). Sel­le­pä­rast kut­sub ta ini­me­si ta­ga­si oma rii­ki.

Usk­ma­tu­ses elav ini­me­ne ei saa ise ot­sus­ta­da Ju­ma­la rii­ki ta­ga­si tul­la. Jee­sus ütles: „Ükski ei saa tul­la minu juur­de, kui teda ei tõmba Isa, kes on minu lä­ki­ta­nud.” (Jh 6: 44)

Ju­mal ära­tab usk­ma­tu ini­me­se süda­mes pa­tu­tund­mi­se oma se­a­du­se kau­du (Rm 3: 20). Ju­ma­la se­a­dus nõuab ini­me­selt tõde mõte­tes, sõna­des ja te­gu­des (Mt 22: 37–40). See näi­tab ini­me­se­le, et ta on pa­tus­ta­des Ju­ma­la vas­tu ek­si­nud.

Se­a­du­se poolt ära­ta­tud ini­me­ne ka­het­seb oma pat­te ja hak­kab küsima, mida pe­aks ta te­ge­ma, et saaks ta­ga­si Ju­ma­la lap­seks. Mit­te ükski ini­me­ne ei suu­da oma te­gu­de­ga tee­ni­da pääst­mist. Me kõik ole­me patu poolt ri­ku­tud (Rm 3:12). Pii­bel rää­gib, et ini­me­sel on Ju­ma­la ar­mu vaja, et ta saaks oma pa­tud an­deks ja pää­seks Ju­ma­la lap­seks.

Ku­rat ei taha ini­mest oma haar­dest lah­ti pääs­ta. Ta väi­dab, et mee­le­pa­ran­dust teha ei tasu. Jee­sus aga tu­le­tab meel­de: „Mis kasu on ini­me­sel sel­lest, kui ta või­daks ter­ve maa­il­ma, aga teeks kah­ju oma hin­ge­le?” Pii­bel hoi­a­tab, et Ju­ma­la kut­set ei tule hüljata: „Täna, kui teie tema häält kuu­le­te, är­ge teh­ke oma südant kõvaks.” (Hb 3: 7–8) Ini­me­lu kõige täht­sam asi on ot­si­da Ju­ma­la rii­ki ja tema õig­lust. Ju­mal an­nab ini­me­se­le oma rii­gi kõrval ka kõige muu va­ja­li­ku. (Mt 6: 33; Mk 10: 29–30)

Ju­ma­la rii­ki pää­seb ai­nult mee­le­pa­ran­du­se kau­du. Jee­sus ütleb: „Aeg on täis saa­nud ja Ju­ma­la riik on lä­he­dal. Pa­ran­da­ge meelt ja us­ku­ge evan­gee­liu­mis­se!” (Mk 1: 15) Jee­sus lä­ki­tas en­da omad kuu­lu­ta­ma mee­le­pa­ran­dust ja pat­tu­de an­dek­sand­mist kõi­gi­le ini­mes­te­le (Lk 24: 47).

Ju­ma­la riik lä­he­neb ka täna ini­mes­te­le evan­gee­liu­mi kuu­lu­tu­ses. Kuna ini­me­ne kuu­leb ja usub pat­tu­de an­dek­sand­mi­se evan­gee­liu­mi, pu­has­tab Jee­su­se veri ta südame ja ta saab oma süda­me­le Püha Vai­mu (Ef 1: 13; Hb 9: 14). Ta saab nau­ti­da rahu, rõõmu ja va­ba­dust Ju­ma­la rii­gis (Gl 5: 22, Rm 14: 17).

Sel­le aja­kir­ja­ga soo­vi­me me kõi­gi­le lu­ge­ja­te­le Ju­ma­la õnnis­tust. Meie pal­ve on, et aja­kir­ja kir­ju­ti­sed kin­ni­tak­sid Ju­ma­la las­te us­ku ning kut­suk­sid usk­ma­tuid Ju­ma­la rii­ki.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Tõlge: Ul­la Pa­lo­la

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 11/2013.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys