JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Evangeelium kõigile rahvaile

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
16.11.2016 13.25

Juttua muokattu:

1.1. 23:40
2020010123401220161116132500

Kui Jee­sus alus­tas oma ava­lik­ku te­ge­vust, kuu­lu­tas ta Ju­ma­la rii­gi evan­gee­liu­mi: ”Aeg on täis saa­nud ja Ju­ma­la riik on lä­he­dal. Pa­ran­da­ge meelt ja us­ku­ge evan­gee­liu­mis­se.” (Mk 1:15) Jee­sus lä­ki­tas ka oma jüngrid kuu­lu­ta­ma mee­le­pa­ran­da­mist ini­mes­te hul­ka.

Kõi­gis nel­jas evan­gee­liu­mis mai­ni­tak­se seda, kui­das Jee­sus pä­rast ülest­õus­mist an­dis sel­le üle­san­de oma jär­gi­ja­te­le. Luu­ka evan­gee­liu­mi jär­gi peab kuu­lu­ta­ma Tema ni­mel mee­le­pa­ran­da­mist ja pat­tu­de an­dek­sand­mist kõi­ki­de rah­vas­te juu­res ala­tes Je­ruu­sa­lem­mast (Lk 24:47). Jee­sus si­dus evan­gee­liu­mi kuu­lu­ta­mi­se ka oma tei­se tu­le­mi­se­ga. ”Seda Ku­ning­rii­gi evan­gee­liu­mi kuu­lu­ta­tak­se kogu il­ma­maa­le, tun­nis­tu­seks kõi­gi­le rah­vas­te­le, ja siis tu­leb lõpp” (Mt 24:14).

Apost­li­te teod va­hen­da­vad mei­le pil­di evan­gee­liu­mi või­du­käi­gust uue lii­du esi­mes­tel aas­taküm­ne­tel. Esi­me­ne ne­lipü­ha oli nagu mõju­kas al­gus evan­gee­liu­mi töö­le. Peo ajal sai 3000 ini­mest mee­le­pa­ran­da­mi­se ar­mu, ja nad läk­sid vii­ma head sõnu­mit oma ko­du­koh­ta­des­se.

Cor­ne­liu­se koju kut­su­tud apos­tel Peet­rus kuu­lu­tas võim­salt: ”Te­mast tun­nis­ta­vad kõik proh­ve­tid, et igaüks, kes te­mas­se usub, saab tema nime läbi pat­tu­de an­dek­sand­mi­se.” (Ap 10:43.) Jut­lu­se ajal las­kus Püha Vaim kuu­la­ja­te pe­a­le. Cor­ne­lius koos oma pe­re­ga võttis vas­tu ela­va usu.

Pau­lus Ju­ma­la abi­mees

Sau­lus Tar­so­sest, kes pais­kas tap­mi­säh­var­du­si Is­san­da jüngrite vas­tu (Ap 9:1), sai oma pa­tud an­deks Ha­na­ni­a­se jut­lu­se mõjul. Pä­rast seda kut­su­ti ta evan­gee­liu­mi töö­le. ”Ta on mul va­li­tud töö­riist minu nime kand­ma rah­vas­te ja ku­nin­ga­te ja Iis­ra­e­li las­te et­te” (Ap 9:15). Õnnis­ta­tu­na ja pal­ve­te­ga saa­de­tu­na lä­ki­ta­ti ven­di lä­ki­tus­töö­le (Ap: 3). Pau­lus tegi kolm mis­jo­ni­rei­si koos oma töö­kaas­las­te­ga um­bes kol­me aas­taküm­ne jook­sul.

Kris­tu­se le­pi­tus­töö oli kuu­lu­tu­se kesk­ne sõnum: ”Ol­gu siis tei­le te­a­da, me­hed-ven­nad, et tema kau­du kuu­lu­ta­tak­se tei­le pat­tu­de an­dek­sand­mist, ja see õi­geksm­õist, mida te ei suut­nud lei­da Moo­se­se se­a­du­ses, on te­mas, kel­les see on täi­e­li­kult või­ma­lik iga­le ini­me­se­le, kes usub.” (Ap 13: 38–39.)

Evan­gee­liu­mi töö jät­kub

Evan­gee­liu­mi töö jät­kub edas­pi­di. Ju­ma­la ar­mu ja an­dek­sand­mist isik­li­kult ko­ge­nud ini­me­ne ta­hab rää­ki­da oma lei­ust ka teis­te­le. Püha Vai­mu vo­li­ta­tu­na kuu­lu­ta­tak­se evan­gee­liu­mi seda igat­se­va­le. Ris­tiõ­pe­tu­se sõnad on tõsi: Kris­tu­se töö maa­il­mas jät­kub tema ko­gu­du­ses Püha Vai­mu töö­na.”

Ju­ma­la riik lä­he­neb ka veel evan­gee­liu­mi sõnas ja kut­sub isik­li­ku­le mee­le­pa­ran­da­mi­se­le ja usu­le. Kui ini­me­ne võib ko­ge­da uu­es­tisün­ni ar­mu, lii­dab Püha Vaim tema Kris­tu­se ko­gu­du­se­ga. Sa­mas sünnib ar­mas­tus sünni­ta­ja, Ju­ma­ja ko­gu­du­se ja teis­te Ju­ma­la las­te vas­tu. On või­dud as­tu­da rahu tee­le, mil­le tee lõpus oo­tab ta­e­va õndsus.

Tekst: Ris­to Göös

Al­li­kas: Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti 1/2012 (Sii­o­ni Mis­jo­ni Leht 1/2012)

Tõlge: He­le­na Sul­ka­la

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 16.11.2016

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys