JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Püha Vaimu annid

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
11.5.2015 16.23

Juttua muokattu:

1.1. 23:53
2020010123532820150511162300

Ju­ma­lu­se kol­mas kuju on Püha Vaim, mis on Isa Ju­ma­la Vaim ja Jee­su­se Kris­tu­se Vaim. Kui Jee­sus oli vii­mast kor­da jüngri­te­ga koos, tõo­tas Ta saa­da oma­de­le Püha Vai­mu või­muks ja lo­hu­ta­jaks (Jh 14: 26).

Püha Vai­mu va­la­mi­se pidu on ne­lipü­ha­pä­ev. Ne­lipü­ha­pä­ev on kol­mas suur krist­lik pi­du­pä­ev li­saks jõu­lu­de­le ja paa­sapü­ha­le. Paa­sapü­hast on viisküm­mend pä­e­va ne­lipü­ha­pä­e­va­ni. Apost­li­te te­gu­de raa­ma­tus kir­jel­da­tak­se, kui­das tu­le­keel­te kom­bel las­kus Püha Vaim Jee­su­se oma­de pe­a­le, kui nad olid ko­gu­ne­nud ne­lipü­ha­pä­e­val (Ap 2: 1–4).

Pau­lus Ju­ma­la saa­di­ku­na

Apos­tel Pau­lus külas­tas Ko­rin­to­se ko­gu­dust tei­sel mis­jo­ni­rei­sil. Ta oli seal kok­ku um­bes pool­teist aas­tat. Nõnda sai ko­gu­dus Pau­lu­se­le tut­ta­vaks ja arm­saks. Ko­gu­du­ses tek­kis vars­ti jutt vai­must ja sel­le mõjust. Kõik jutt ja te­gut­se­mi­ne ei ol­nud siis­ki eda­si­viiv. Pau­lus pöör­dub oma kir­jas ko­gu­du­se poo­le ja ta­hab Ju­ma­la an­tud tar­ku­se­ga oma ven­di õpe­ta­da. Ta ma­nit­seb üksmeel­su­se­le, hoi­a­tab eba­ju­ma­la­te tee­ni­mi­se eest ja an­nab nõu Is­san­da õhtu­söö­maa­ja õige pi­da­mi­se koh­ta. Ta rää­gib sel­gelt Püha Vai­mu an­di­dest ja nen­de tä­hen­du­sest.

Püha Vaim mõjub ko­gu­du­se seas. Sel­le jõust kuu­lu­ta­tak­se evan­gee­liu­mi. Püha Vai­mu vägi kait­seb ko­gu­du­se liik­meid püsima õi­ges usus, Ju­ma­la las­te­na.

Ka Ko­rin­to­se Ju­ma­la las­te hul­gas olid Püha Vai­mu an­nid ja mõju näha mit­mel vii­sil: ”Aga igaü­he­le an­tak­se Vai­mu aval­dus ühi­seks ka­suks” (1Kr 12: 7). An­di­de abil tee­ni­tak­se ko­gu­dust. Need on mõel­dud kir­gas­ta­ma Kris­tu­se le­pi­tus­tööd, mit­te oma po­sit­si­oo­ni tõstmi­seks või hoop­le­mi­seks. Need ei ole mit­te ühegi ko­gu­du­se liik­me oma tee­ne. Täh­tis on kir­ja meel­de­tu­le­tus: ”Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, ja­ga­des igaü­he­le eri osa, nõnda nagu tema ta­hab” (1Kr 12: 11).

Ju­ma­la Vaim ja an­tik­ris­tu­se vaim

Meie maa­il­ma mõju­tab li­saks Ju­ma­la Pühale Vai­mu­le ka Ju­ma­la vas­ta­se vägi. See hin­ge­va­en­la­se vägi ah­vat­leb meid. Tih­ti tun­dub, et usk­li­kud ini­me­sed on tema eri­li­ne ob­jekt. Jo­han­nes rää­gib oma kir­jas an­tik­ris­tu­se vai­must – vai­must, kes ei tun­nis­ta Jee­sust (1 Jh 4: 2–3). Kir­jas ko­rint­las­te­le avab Pau­lus kir­ka väl­ja­vaa­te. Ai­nult Ju­ma­la vai­mu mõju­tu­sest võib kõlada meie süda­mest ja huul­telt usu­tun­nis­tus: Jee­sus on Is­sand.

Pau­lus tun­neb Ko­rin­to­se ko­gu­du­se liik­meid. Ta tu­le­tab meel­de seda, kui­das nen­de pa­gan­lu­se ajal ajas Ju­ma­la vas­ta­se vägi neid tee­ni­ma tum­mi eba­ju­ma­laid. Sel­le ase­mel saab Ju­ma­la laps ka täna tun­da end ole­vat kogu aeg Ju­ma­la ko­gu­du­ses Püha Vai­mu ela­va kuu­lu­tu­se ja väe hoiu all.

Ar­mu­an­nid ja üle­san­ded

Ta­e­va­ne Isa on ja­ga­nud mit­me­su­gu­seid ar­mu­an­de oma ko­gu­du­se ühi­seks hüveks. Neid on pal­ju, vaim aga on ik­ka see­sa­ma. Sa­mu­ti on tee­ni­misü­le­san­deid pal­ju, aga Is­sand on see­sa­ma (1Kr 12: 4–5). Pau­lus kir­ju­tas Roo­ma krist­las­te­le: ”Aga meil on mei­le an­tud ar­mu jär­gi eri­ne­vaid ar­mu­an­de: ol­gu proh­vet­li­ku kuu­lu­ta­mi­se and, mida ka­su­ta­ta­gu usu mõõtu möö­da; ol­gu tee­ni­mi­ne, mis toi­mu­gu tee­ni­mi­sa­me­tis, ol­gu kee­gi õpe­ta­ja, siis toi­mi­gu ta õpe­ta­jaa­me­tis; ol­gu kee­gi hin­ge­hoid­ja, siis­ki toi­mi­gu ta hin­ge­hoid­jaa­me­tis; kes teis­te­le ja­gab, and­ku sii­ra süda­me­ga; kes teist ju­ha­tab, ol­gu in­nu­kas; kes on hoo­le­kand­ja, ol­gu oma ame­tis sõbra­lik” (Rm 12: 6–8).

Ju­mal on va­rus­ta­nud meid eri­su­gus­te an­di­de­ga. Mõnele ven­na­le või õele on an­tud os­kus õpe­ta­da. Tei­sel on kuu­la­ja ja jul­gus­ta­ja an­ded. Ju­ma­lasõ­na tee­ni­jad on va­rus­ta­tud eri­su­gus­te an­di­de­ga. Ühele on an­tud eest­pal­ve­ta­ja an­ne, tei­se­le os­kus tee­ni­da prak­ti­lis­te või­me­te­ga, näi­teks ma­ja­hal­du­se re­mon­di­me­he­na või ko­ka­na. Kõiki ko­gu­du­se liik­meid on vaja ühi­seks hüveks ja evan­gee­liu­mi sõna edas­ta­mi­seks (Ef 4: 12).

Ju­ma­la las­tel on ka meie ajal pal­ju an­de. Nen­de an­di­de­ga tee­me Ju­ma­la rii­gi tööd, et või­ma­li­kult pal­jud võik­sid lei­da ar­mu­li­se Ju­ma­la oma süda­mes­se. Au töö­te­ge­mi­se eest jääb an­di­de and­ja­le, Ju­ma­la­le. Kõige täht­sam ja suu­rem and on iga­ve­ne elu. Seda an­di oman­da­me ar­must, usu kau­du, tänu Kris­tu­se le­pi­tus­töö­le.

Tekst: Juha Sep­pä­lä

Tõlge: Han­nu Sul­ka­la

Al­li­kas: Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti 9/2014

Teks­tis­sä kä­si­tel­lään seu­raa­vaa raa­ma­tun­koh­taa: 1 Kr 12: 1–11

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 6.5.2015.

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys