JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Jumala seadus ja selle tähendus

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
11.5.2015 16.16

Juttua muokattu:

1.1. 23:53
2020010123532820150511161600

Se­a­dus on põhja­lik ja ran­ge. Jee­sus õpe­tas, et juba süda­mes sündi­nud vale ka­vat­sus ri­kub Ju­ma­la tah­te. Mit­te kee­gi ei suu­da ela­da nii, et Ju­ma­la tah­te vas­tu ei ek­siks. Se­a­dus on siis­ki pii­ra­ma­tu ja nõuab sel­le täi­us­lik­ku jär­gi­mist.

Kris­tu­se täi­us­lik töö

Pau­lus õpe­tas: „Sest seda, mil­leks Se­a­dus oli või­me­tu, kuna see oli jõu­e­tu inim­loo­mu­se tõttu, on tei­nud Ju­mal, kes mõis­tis patu ini­me­ses sur­ma, lä­ki­ta­des oma Poja pa­tu­se loo­mu­se sar­na­su­ses ja patu pä­rast.” (Rm 8:3)

Kuna ini­me­ne ei ole täi­us­lik ega suu­da ela­da il­ma Ju­ma­la tah­te vas­tu ek­si­ma­ta, on Ju­mal ise tei­nud seda meie eest. Ju­ma­la Poeg sündis maa­il­ma ini­me­seks, et lah­ti os­ta kõik, kes on se­a­du­se­a­lu­sed (Gl 4:4–5).

Ai­nult Jee­sus on ela­nud täi­es­ti Ju­ma­la tah­te ko­ha­selt. Meie pääs­te ei põhine meie en­da süütul elul, vaid Kris­tu­se täi­us­lik­ku­sel. Tee ühen­dus­se Ju­ma­la­ga ei ole se­a­du­se jär­gi­mi­ne, vaid Jee­sus Kris­tus. Se­a­du­se üle­san­ne on pa­tu­te­ad­vust ära­ta­da ja juh­ti­da är­ga­nud ini­me­ne Kris­tu­se juur­de, tema jär­gi­ja­te hul­ka. Kris­tu­se oma­del on Püha Vai­mu jõul ela­vaks te­gev evan­gee­lium. Püha Vaim ära­tab ini­me­ses usu, mis toob Kris­tu­se täi­us­li­ku töö te­ma­le omaks.

Se­a­du­se va­ga­dus ja usu va­ga­dus

Pii­bel teeb sel­ge vahe se­a­du­se jär­gi­mi­sel põhi­ne­va va­ga­du­se ja usu va­ga­du­se va­hel. Pau­lus ka­su­tas oma õpe­tu­ses näi­te­na usu esii­sa Aab­ra­ha­mi. Tema us­kus Ju­ma­la lu­ba­dust ja see ar­ves­ta­ti tal­le õi­gu­seks. Aab­ra­ham ei ol­nud õig­la­ne ehk Ju­ma­la­le kõlblik tema en­da te­gu­de, vaid usu põhjal. See­vas­tu need, kes pa­ne­vad oma loo­tu­se se­a­du­se jär­gi­mi­se pe­a­le, on sel­le nee­du­se all. (Gl 3; Rm 4)

Pau­lus rõhu­tas: „Aga Se­a­dus ei ole usust, vaid „kes seda täi­dab, jääb ela­ma sel­le kau­du”. Ent Kris­tus on meid Se­a­du­se nee­du­sest lah­ti ost­nud, kui ta sai nee­du­se meie eest − sest on kir­ju­ta­tud: „Nee­tud on igaüks, kes puu küljes ri­pub” −, sel­leks et Aab­ra­ha­mi õnnis­tus saaks pa­ga­na­te­le osaks Kris­tu­ses Jee­su­ses ja et me tõo­ta­tud Vai­mu saak­si­me usu kau­du.” (Gl 3:12–14)

Se­a­du­se jär­gi­mi­sel põhi­nev va­ga­dus ja usu va­ga­dus ei sobi kok­ku. Need vä­lis­ta­vad üksteist. Seda rõhu­tas Pau­lus ga­laat­las­te­le: „Teie, kes te ta­ha­te saa­da õi­geks Se­a­du­se kau­du, ole­te Kris­tu­sest ee­ma­le vii­dud, ole­te ar­must kõrvale jä­e­tud.” (Gl 5:4)

Se­a­du­se or­jus ja Vai­mu va­ba­dus

Pau­lus an­dis nõu: „Va­ba­du­seks on Kris­tus meid va­bas­ta­nud. Püsige siis sel­les ja är­ge las­ke en­did jäl­le pan­na or­jaik­kes­se!” (Gl 5:1) Se­a­dus ei an­na jõudu se­a­du­se jär­gi­mi­seks, vaid ai­nult nõuab ja ko­hus­tab ini­mest. Sel­le­pä­rast ni­me­tas Pau­lus se­a­du­se all ela­mist or­ju­seks ja ütles, et krist­la­sed ei tohi sel­le­ga nõus­tu­da. Ori peab jär­gi­ma oma isan­da ta­het ja mää­ru­si kõi­ges.

Se­a­du­se or­jus tä­hen­dab reeg­li­test kin­ni­pi­da­mist. Val­mis reeg­li­lo­en­did pais­tak­sid ini­mes­te mee­lest us­ku­mist ja usk­li­ku­na ela­mist võib-ol­la ker­ge­maks te­ge­vat. Need apel­lee­ri­vad mõis­tu­se­le. Elav usk ei tä­hen­da siis­ki reeg­li­test kin­ni­pi­da­mist. Mit­te kee­gi ei kõlba Ju­ma­la­le ai­nult vä­li­selt reeg­li­test kin­ni pi­da­des ning ega kõi­ges pole või­ma­lik ju­hi­seid või val­mis te­ge­vus­mu­de­leid koos­ta­da. Ju­mal on oma Po­jas va­bas­ta­nud krist­la­sed nii, et seda pole tar­vis ise­gi üri­ta­da. Ju­mal ise ju­hib neid oma Püha Vai­mu­ga, mida ta on and­nud iga usk­li­ku si­si­mas­se. Krist­la­se süda­me­tun­nis­tus on se­o­tud Ju­ma­la sõnaga. Püha Vaim an­nab nõu ka Ju­ma­la ko­gu­du­ses usu ja elu­ga se­on­du­va­te küsi­mus­te­ga.

Se­a­dus ju­hib ini­mest just nagu väl­jast­poolt. Püha Vaim see­vas­tu ju­hib usk­lik­ku ini­mest si­si­mast. Krist­la­sed jär­gi­vad Ju­ma­la ta­het va­ba­taht­li­kult. Ju­ma­la Vaim õpe­tab, et Ju­ma­la tahe on õige ja hea, ning an­nab taht­mi­se sel­le jär­gi­mi­seks. Ju­ma­la arm õpe­tab ju­ma­la­kart­ma­tu­sest lah­ti ütlema (Tit 2:11–12). Püha Vaim ju­hib ka siis, kui krist­la­ne on Ju­ma­la tah­te vas­tu ek­si­nud ja lan­ge­nud pat­tu. Siis ju­hib Vaim an­deks pa­lu­ma ja ek­si­mu­si pa­ran­da­ma ning an­nab sel­leks jõudu. Va­bas­ta­ja täi­us­lik töö pa­ran­dab ini­me­se lan­ge­mi­sed Ju­ma­la ees, aga maist vas­tu­tust oma te­gu­de eest peab ini­me­ne ise kand­ma.

Tekst: Ilk­ka Leh­to

Tõlge: A. V.

Al­li­kas: Kris­ti­tyt va­paus (Krist­la­se va­ba­dus), Ajan­koh­tais­ta 2014

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä 6.5.2015.

25.2.2024

Jeesus sanoi Simonille: ”Tämä nainen sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.” Luuk. 7:47

Viikon kysymys