JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Mee­le­pa­ran­dus on täh­tis asi

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
10.5.2017 8.42

Juttua muokattu:

1.1. 11:41
2020010111411020170510084200

Sel­le lehe ar­tik­lid rää­gi­vad mee­le­pa­ran­du­sest ja ar­must. Need mõle­mad on kris­tiu­sus väga olu­li­sed. Mul­le en­da­le said need eri­ti lä­he­das­teks um­bes kümme aas­tat ta­ga­si. Olin kas­va­nud usk­li­kus ko­dus, aga oma pat­tu­de tõttu olin lan­ge­nud ebaus­ku.

Ju­mal ära­tas mu süda­me­tun­nis­tu­se, ja siis sain aru, et ma pe­ak­sin ta­ga­si Ju­ma­la lap­seks saa­ma. Ju­ma­la sõna kõne­tas mind ja näi­tas, et ma olin pat­tu tei­nud ja et ma pe­ak­sin pa­tud an­deks saa­ma. Hak­ka­sin ot­si­ma Ju­ma­la an­dek­sand­mist.

Ju­mal viis mind usk­li­ku ini­me­se ju­tu­le, kes kuu­lu­tas mul­le kõik pa­tud an­deks Jee­su­se le­pi­tus­töö läbi. See täi­tis mu südame rõõmu ja ra­hu­ga. Olin sündi­nud uu­es­ti Ju­ma­la lap­seks ja mu süda­mes­se oli sütti­nud loo­tus iga­ve­sest elust. Mul tek­kis taht­mi­ne min­na Ju­ma­la sõna kuu­la­ma koos teis­te usk­li­ke­ga, Ju­ma­la ko­gu­du­se ühen­du­ses.

Jee­sus on saat­nud oma ko­gu­du­se kuu­lu­ta­ma mee­le­pa­ran­dust ja pat­tu­de an­dek­sand­mi­se evan­gee­liu­mi kõigi rah­vas­te seas (Lk 24:47). Mar­tin Lut­her õpe­tas Piib­li jär­gi, et mee­le­pa­ran­dus on liht­ne asi. Sel­les si­sal­dub kaks osa: kõi­ge­pe­alt pa­tu­ka­het­sus ja siis us­ku­mi­ne ar­mu­kuu­lu­tu­ses­se, et kõik pa­tud on an­deks an­tud Jee­su­se tee­ne tõttu.

Evan­gee­liu­mis saab ini­me­ne ko­ge­da Ju­ma­la ime­list ar­mu: pat­tu­de an­dek­sand­mi­ne kuu­lub igaü­he­le. Ju­mal ei kee­la an­dek­sand­mist kel­le­le­gi. Vas­tu­pi­di pa­kub Tema seda kõi­gi­le (Apt 17:30). Ju­ma­la ko­gu­du­sest kuu­lub ik­ka veel kut­se pa­tu­öös­se ek­si­nu­le: pa­ran­da meelt ja usu evan­gee­lium.

See, kes usub evan­gee­liu­mi, saab süda­mes­se Püha Vai­mu ja ta pää­seb Ju­ma­la rii­gi ko­da­ni­kuks. Ka siis, kui elus on ras­ku­si, võib Ju­ma­la rii­gis ko­ge­da Ju­ma­la rõõmu ja rahu (Rm 14:17). Ris­ti­mi­ses võtab Ju­mal usk­li­ku ini­me­se oma ar­mu­lii­tu, kus Tema ra­vib meie us­ku evan­gee­liu­mi­ga ja ju­ha­tab meie tee Ta­e­vas­se.

Tekst: Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Tõlge: S. K.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 10.5.2017

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies