JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Kok­ku­tu­lek on ala­ti pidu

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
26.9.2018 16.53

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282220180926165300

- Tere Ju­ma­las! Kui tore on näha üle pika aja!

Šveit­sis, Züric­his asu­va evan­geel­se lu­ter­li­ku ki­ri­ku ees­ruum on täis kok­ku­tu­le­kukü­la­li­si ja kok­ku­saa­mi­se rõõmu.

Uu­di­sed ja ter­vi­tu­sed rää­gi­tak­se soo­me, prant­su­se, ing­li­se ja sak­sa kee­les, kui Kesk-Eu­roo­pa usk­li­kud on koos Züric­his.

Täh­tis sot­si­aal­ne sündmus

- ”On suu­re­pä­ra­ne, kui kok­ku­tu­le­kul saab koos laul­da ki­ri­ku­lau­le ja Sii­o­ni lau­le või liht­salt kuu­la­ta teis­te laul­mist”, ütleb An­ne Mic­hel, kes on oma pe­re­ga Šveit­sis ja Prant­sus­maal juba pe­aa­e­gu ka­hek­sa aas­tat ela­nud.

-” Kok­ku­tu­le­kut oo­da­tak­se ala­ti väga. See on ka täh­tis sot­si­aal­ne sündmus, kui koh­tub teis­te usk­li­ku­te­ga”, jät­kab ta.

Üle 20 aas­ta Šveit­sis ela­nud Päi­vi Mei­er on õnne­lik ja tä­nu­lik sel­le üle, et Ju­mal on and­nud Kesk-Eu­roo­pa ala­le oma väik­se sii­o­ni.

- On väga hea asi, et pra­e­gu saab kok­ku­tu­le­kuid kuu­la­ta in­ter­ne­ti kau­du, aga on ka täh­tis va­hel ise kok­ku­tu­le­ku­le jõuda.

Kas noo­red kas­va­vad Ju­ma­la rii­ki?

Päi­vi Mei­er ju­tus­tab, et on saa­nud kok­ku­tu­le­kul tut­vu­da uu­te usk­li­ku­te ini­mes­te­ga, ja pal­ju­de Kes­kEu­roo­pas pi­ke­malt ela­nud uks­li­ke­ga on saa­nud ta he­aks sõbraks.

Tema mee­lest on kok­ku­tu­lek täh­tis eri­ti siin ela­va­te las­te ja noor­te isik­li­ku usu tu­gev­da­mi­se ja Ju­ma­la rii­ki kas­va­mi­se sei­su­ko­hast.

-”Kok­ku­tu­lek on mei­le ala­ti pidu. ”

Mei­er ja Mic­hel on mõle­mad ka väga tä­nu­li­kud sel­le üle, et SRK saa­dab jut­lus­ta­jaid Kesk-Eu­roo­pas­se kok­ku­tu­le­kuid pi­da­ma.

Küla­li­si kuu­est maast

Igal aas­tal kor­ral­da­tak­se Šveit­si ja Prant­sus­maa alal kok­ku­tu­le­kuid kol­mel nä­da­la­va­he­tu­sel, ja seal jut­lus­ta­vad SRK mis­jo­ni­jut­lus­ta­jad.

Li­saks Züric­hi sügi­se­se­le kok­ku­tu­le­ku­le pee­tak­se Prant­sus­maal ke­va­di­ne kok­ku­tu­lek ja en­ne jõule nä­da­la­va­he­tu­se pik­ku­ne jõu­lu­laa­ger va­hel­du­vas ko­has Šveit­sis.

See­kord tuli kok­ku­tu­le­ku­le um­bes 50 küla­list Šveit­sist, Prant­sus­maalt, Sak­sa­maalt, Lu­xem­bur­gist, Bel­gi­ast ja Soo­mest. Kaa­sas oli pi­ke­malt Kesk-Eu­roo­pas ela­nud pe­re­sid ja töö­le ko­li­nud ini­me­si, va­he­tusü­liõ­pi­la­si ja Šveit­sis külas ole­vaid uks­lik­ke.

Aab­ra­ham läks oma ko­du­maalt

Kok­ku­tu­le­kul pidi Pek­ka Kin­nu­nen jut­lu­se Aab­ra­ha­mist, kes läks oma sünni­ko­hast uue maa poo­le. Piib­lil­õik ta­bas pal­ju­de kuu­la­ja­te elu, sest pal­jud on ka ise oma ko­du­maalt ära läi­nud.

Kin­nu­nen jul­gus­tas oma kõnes usal­da­ma Ju­ma­la õnnis­tust, mil­le ka Aab­ra­ham sai oma rei­si­le kaa­sa.

Tei­ne jut­lus­ta­ja, Pent­ti Sau­lio, rää­kis Joo­su­ast.

- Joo­sua moo­di oleks ka meil hea Ju­ma­la kut­se­le sõna­kuu­le­li­kud ol­la, kui ta näi­tab mei­le uu­si koh­ti ja üle­san­deid.

Sau­lio tu­le­tas meel­de, et ka sel pä­e­val saa­me Ju­ma­la kait­se­le to­e­tu­da.

Evan­gee­liu­mist ta­e­va­loo­tust

Pä­rast kok­ku­tu­le­kut pidi Pek­ka Kin­nu­nen et­te­kan­de Mar­tin Lut­he­ri elust ja etap­pi­dest usu­pu­has­ta­ja­na.

Kok­ku­tu­le­ku lõppe­des sai ki­ri­ku ees­ruum jäl­le täis eri suu­nas mi­ne­vaist, hüvas­ti jät­vaist ini­mes­test, nii va­na­dest kui uu­test tut­ta­va­test ja sõpra­dest.

- Tul­ge külla! Nä­e­me hil­je­malt jõu­lu­laag­ril! Ju­ma­la rahu!

Tekst: An­ni­ka Ka­ris­to

Tõlge: A.V.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 22.8.2018

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies