JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Kok­ku­tu­lek on ala­ti pidu

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
26.9.2018 16.53

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282220180926165300

- Tere Ju­ma­las! Kui tore on näha üle pika aja!

Šveit­sis, Züric­his asu­va evan­geel­se lu­ter­li­ku ki­ri­ku ees­ruum on täis kok­ku­tu­le­kukü­la­li­si ja kok­ku­saa­mi­se rõõmu.

Uu­di­sed ja ter­vi­tu­sed rää­gi­tak­se soo­me, prant­su­se, ing­li­se ja sak­sa kee­les, kui Kesk-Eu­roo­pa usk­li­kud on koos Züric­his.

Täh­tis sot­si­aal­ne sündmus

- ”On suu­re­pä­ra­ne, kui kok­ku­tu­le­kul saab koos laul­da ki­ri­ku­lau­le ja Sii­o­ni lau­le või liht­salt kuu­la­ta teis­te laul­mist”, ütleb An­ne Mic­hel, kes on oma pe­re­ga Šveit­sis ja Prant­sus­maal juba pe­aa­e­gu ka­hek­sa aas­tat ela­nud.

-” Kok­ku­tu­le­kut oo­da­tak­se ala­ti väga. See on ka täh­tis sot­si­aal­ne sündmus, kui koh­tub teis­te usk­li­ku­te­ga”, jät­kab ta.

Üle 20 aas­ta Šveit­sis ela­nud Päi­vi Mei­er on õnne­lik ja tä­nu­lik sel­le üle, et Ju­mal on and­nud Kesk-Eu­roo­pa ala­le oma väik­se sii­o­ni.

- On väga hea asi, et pra­e­gu saab kok­ku­tu­le­kuid kuu­la­ta in­ter­ne­ti kau­du, aga on ka täh­tis va­hel ise kok­ku­tu­le­ku­le jõuda.

Kas noo­red kas­va­vad Ju­ma­la rii­ki?

Päi­vi Mei­er ju­tus­tab, et on saa­nud kok­ku­tu­le­kul tut­vu­da uu­te usk­li­ku­te ini­mes­te­ga, ja pal­ju­de Kes­kEu­roo­pas pi­ke­malt ela­nud uks­li­ke­ga on saa­nud ta he­aks sõbraks.

Tema mee­lest on kok­ku­tu­lek täh­tis eri­ti siin ela­va­te las­te ja noor­te isik­li­ku usu tu­gev­da­mi­se ja Ju­ma­la rii­ki kas­va­mi­se sei­su­ko­hast.

-”Kok­ku­tu­lek on mei­le ala­ti pidu. ”

Mei­er ja Mic­hel on mõle­mad ka väga tä­nu­li­kud sel­le üle, et SRK saa­dab jut­lus­ta­jaid Kesk-Eu­roo­pas­se kok­ku­tu­le­kuid pi­da­ma.

Küla­li­si kuu­est maast

Igal aas­tal kor­ral­da­tak­se Šveit­si ja Prant­sus­maa alal kok­ku­tu­le­kuid kol­mel nä­da­la­va­he­tu­sel, ja seal jut­lus­ta­vad SRK mis­jo­ni­jut­lus­ta­jad.

Li­saks Züric­hi sügi­se­se­le kok­ku­tu­le­ku­le pee­tak­se Prant­sus­maal ke­va­di­ne kok­ku­tu­lek ja en­ne jõule nä­da­la­va­he­tu­se pik­ku­ne jõu­lu­laa­ger va­hel­du­vas ko­has Šveit­sis.

See­kord tuli kok­ku­tu­le­ku­le um­bes 50 küla­list Šveit­sist, Prant­sus­maalt, Sak­sa­maalt, Lu­xem­bur­gist, Bel­gi­ast ja Soo­mest. Kaa­sas oli pi­ke­malt Kesk-Eu­roo­pas ela­nud pe­re­sid ja töö­le ko­li­nud ini­me­si, va­he­tusü­liõ­pi­la­si ja Šveit­sis külas ole­vaid uks­lik­ke.

Aab­ra­ham läks oma ko­du­maalt

Kok­ku­tu­le­kul pidi Pek­ka Kin­nu­nen jut­lu­se Aab­ra­ha­mist, kes läks oma sünni­ko­hast uue maa poo­le. Piib­lil­õik ta­bas pal­ju­de kuu­la­ja­te elu, sest pal­jud on ka ise oma ko­du­maalt ära läi­nud.

Kin­nu­nen jul­gus­tas oma kõnes usal­da­ma Ju­ma­la õnnis­tust, mil­le ka Aab­ra­ham sai oma rei­si­le kaa­sa.

Tei­ne jut­lus­ta­ja, Pent­ti Sau­lio, rää­kis Joo­su­ast.

- Joo­sua moo­di oleks ka meil hea Ju­ma­la kut­se­le sõna­kuu­le­li­kud ol­la, kui ta näi­tab mei­le uu­si koh­ti ja üle­san­deid.

Sau­lio tu­le­tas meel­de, et ka sel pä­e­val saa­me Ju­ma­la kait­se­le to­e­tu­da.

Evan­gee­liu­mist ta­e­va­loo­tust

Pä­rast kok­ku­tu­le­kut pidi Pek­ka Kin­nu­nen et­te­kan­de Mar­tin Lut­he­ri elust ja etap­pi­dest usu­pu­has­ta­ja­na.

Kok­ku­tu­le­ku lõppe­des sai ki­ri­ku ees­ruum jäl­le täis eri suu­nas mi­ne­vaist, hüvas­ti jät­vaist ini­mes­test, nii va­na­dest kui uu­test tut­ta­va­test ja sõpra­dest.

- Tul­ge külla! Nä­e­me hil­je­malt jõu­lu­laag­ril! Ju­ma­la rahu!

Tekst: An­ni­ka Ka­ris­to

Tõlge: A.V.

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 22.8.2018

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.