JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Tõlgina Vene mis­jo­ni­töös

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
5.4.2019 8.36

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442920190405083600

Pii­bel­li­ke teks­te lu­ge­des pa­neb tä­he­le kee­le rik­ka­lik­kust ning sõna­va­ra mit­me­tä­hen­dus­lik­kust. Ve­ne­keel­set Piib­lit lu­ge­des saa­vad mõned piib­li­ko­had soo­me­keel­sest sel­ge­mi­ni ava­tud.

Aas­tal 1991 pa­lu­ti mind tõlkima ko­gu­du­se­jut­lust vene keel­de. As­tu­des tõlke­ka­bii­ni oli mul tun­ne, et kõik ve­ne­kee­le sõnad olid ka­du­nud, ja olu­kord pais­tis nii loo­tu­se­tu­na, et mu sil­mad läk­sid niis­keks.

Tol het­kel kõndis möö­da üks vana jut­lus­ta­ja, kes pra­e­gu on juba lah­ku­nu ja lo­hu­tas mind: ”Pau­la, ära nuta, Ju­mal ai­tab.” Need sõnad on jääd­vus­tu­nud mu meel­de ja jul­gus­ta­nud mind tõlgi­tööks val­mis­tu­des. Ma võin pa­lu­da Ju­ma­la kä­est, et tõlki­des tu­lek­sid mul­le meel­de õi­ged sõnad, mis kan­nak­sid eda­si seda sama evan­gee­liu­mi sõnu­mit, mida kuu­la­ja­te­le on ta­he­tud va­hen­da­da.

Pii­bel­li­ke teks­te lu­ge­des pa­neb tä­he­le kee­le rik­ka­lik­kust ning sõna­va­ra mit­me­tä­hen­dus­lik­kust. Ve­ne­keel­set Piib­lit lu­ge­des saa­vad mõned piib­li­ko­had soo­me­keel­sest sel­ge­mi­ni ava­tud. Suu­reks abiks sel­les õppi­mi­ses on ol­nud sünni­pä­ra­sed vene usk­li­kud, kel­lest mit­med os­ka­vad ka soo­me keelt.

Tõlke­o­lu­kor­rad on ala­ti eri­ne­vad. Ve­ne­maa sügi­se­kok­ku­tu­le­kul või­vad tõlgid ol­la abiks vest­lus­tel. Ise­gi pä­ris kau­gelt saa­bu­nu­te ja har­va tei­ne­tei­se­ga kok­ku saa­va­te ususõp­ra­de rõõmsad ter­vi­tu­sed ”Smi­rom Boga” on lii­gu­ta­vad. Ko­dus või va­na­de­ko­dus kor­ral­da­tud kok­ku­tu­le­kul võib kuu­la­jaks ol­la ai­nult mõni va­nur, kes väga har­dalt on kok­ku­tu­le­kut oo­da­nud. Kok­ku­tu­le­kul lau­la­me tih­ti koos vene ja soo­me kee­les lau­le ”Ar­mas Kris­tus, mei­le näi­ta ris­ti­ohv­rit Gol­ga­tal” ning ”Is­sand Jee­sus minu pa­tud mak­sis oma ve­re­ga”, mis on saa­nud eri­ti arm­saks vene usk­li­ku­te­le. Hüvas­ti­jä­tu ajal on sa­ge­li kuul­da soov: ”är­ge unus­ta­ge meid, tul­ge uu­es­ti.”

Kok­ku­tu­le­ku­jut­lu­se ajal peab kont­sent­ree­ru­ma kuu­la­mi­se­le ja tõlki­mi­se­le. Aga kui ma ei mä­le­ta­gi kõike, mida jut­lus­ta­ja rää­kis või ei os­ka tõlki­da­gi vai­mu­li­ke väl­jen­du­si? Kas ma ala­ti saan mõttest aru ise­gi oma kee­les? Nii­su­gu­ses olu­kor­ras püüan se­le­ta­da as­ja oma sõna­de­ga nii, et jut­lus­ta­ja mõte ei muu­tuks ja et sel­lest oleks või­ma­li­kult ker­ge aru saa­da. Kui ma rää­gin eba­kind­lalt, või­vad kuu­la­jad mind ai­da­ta. Ükskord täp­sus­tas üks sünni­pä­ra­ne kuu­la­ja jut­lu­se kes­tel mu vene tõlget sõnale ”lam­ba­ta­ra”. Tund­sin siis, et oma­va­he­li­se ar­mas­tu­se õhkkon­nas pole vaja il­maa­e­gu när­vee­ri­da; võib va­balt küsida ja sel­gi­ta­da as­ju.

Mit­me pä­e­va pik­ku­sel kok­ku­tu­le­ku­rei­sil lä­heb pal­ju ae­ga sõit­mi­se­le, ja on vaja mu­ret­se­da aja­ka­vas püsi­mi­se pä­rast. Hil­je­malt ko­jus­õi­dul tai­pan ma tun­da rõõmu ning imes­tust sel­le üle, kui­das Ju­mal kut­sub ini­me­si nii eri­su­gus­test eluo­lu­kor­da­dest oma rii­ki ja kui­das ta nii pal­ju­de­le on usu an­ni and­nud. Mis­jo­ni­kok­ku­tu­le­ku­tel va­hen­da­tak­se nei­le ela­vat evan­gee­liu­mi ko­su­tu­seks ja jul­gus­tu­seks usu­rän­nu­le.

Tekst: Pau­la Kont­ti­nen

Al­li­kas: Väl­ja an­tud ter­vi­ku­na aja­le­he Päi­vä­mies vee­bi­le­hes 31.5.2018.

Tõlge: Sirk­ka Vuo­ri­sa­lo

Jul­kais­tu ees­tin­kie­li­ses­sä kie­li­liit­tees­sä tam­mi­kuus­sa 2019

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies