JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Isa – Loo­ja

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
22.11.2019 13.21

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211024420191122132100

Ju­mal on kõi­ge­vä­e­li­ne. Kõi­ge­vä­e­li­se­na on Ju­mal kõige alu­seks, ta on ko­hal kõi­ges, ta näeb kõike, ta teab kõike, ta on õig­la­ne ja täi­e­li­kult hea.

Ju­mal on loo­nud kõik oma sõna kau­du. Loo­ja loo­mis­töö ei piir­du siis­ki elu ja maa­il­ma al­gu­se­ga. Maa­ilm ei ole pi­me­da saa­tu­se kä­tes, vaid Kõi­ge­vä­e­li­ne loob igal het­kel uut oma sõna kau­du ja ta hoi­ab kõike oma loo­dud.

Usal­dus Kõi­ge­vä­e­lis­se

Inim­li­ku aru­saa­mi­se kau­du ei saa mõis­ta Ju­ma­la kõi­ge­vä­e­li­sust, aga usk usal­dab, et kõige taga on Ju­mal ja tema plaan. Usk sünni­tab usal­du­se Ju­ma­la vas­tu kui Isa, kes ju­hib elu ja kel­le hoo­lit­su­se­le saab to­e­tu­da.

Usal­dus Ju­ma­la kõi­ge­vä­e­li­su­se vas­tu võib lüüa kõi­ku­ma, kui sat­tu­da oma elu jook­sul kok­ku ebaõn­ne, kan­na­tus­te või kur­ja­ga, kui elu ei lä­he­gi nii, nagu ini­me­ne ise loo­dab. Kui tun­dub, et ta ise te­aks oma elu tä­hen­dust ja üle­san­net pa­re­mi­ni kui Ju­mal.

Kõi­ge­vä­e­li­se Ju­ma­la tar­kus ja taht­mi­ne on ini­me­se eest sa­la­tud ja tih­ti on ta kat­su­mus­te all sun­ni­tud aland­li­kult ja ta­sa­selt lep­pi­ma Jee­su­se kä­est õpe­ta­tud sõna­de­ga: ”Sinu taht­mi­ne sündigu”.

Ju­mal kat­sus ka Piib­li Ii­o­bit, kes vii­maks hak­kas tema taht­mi­se­le vas­tu. Tol­lal Ju­mal tu­le­tas tal­le meel­de oma kõi­ge­vä­e­li­sust.

Elu ja sur­ma Is­sand

Ju­ma­la kõi­ge­vä­e­li­sus­se kuu­lub ka tema võim elu ja sur­ma Is­san­da­na. Ju­ma­la loo­mi­se­töö on täi­e­li­kult püha. Ini­me­sel pole luba võtta sündi ja sur­ma oma võimu al­la, ta saab ai­nult püüda aus­ta­da ja kaits­ta elu. Pii­bel tu­le­tab tih­ti meel­de elu ka­du­vust ja sur­ma.

Sel­le tä­hen­du­seks pole hir­mu­ta­da ja uh­kus­ta­da jõuga, mida Ju­mal näi­tab kõige vä­ge­va­malt sünni ja sur­ma­ga. Ju­ma­la sõna üle­san­deks on tu­le­ta­da ini­mes­te­le meel­de seda, et ta ei saa to­e­tu­da elu­le, sest see on ka­duv ja see võe­tak­se meilt sur­ma­ga ära.

Isa he­a­dus

Kas kõi­ge­vä­e­li­ne ja hea Ju­mal võib ol­la ole­mas, kui maa­il­mas sat­tub kur­ja?

Kõi­ge­vä­e­li­ne Ju­mal pole türann, hir­mu­va­lit­se­ja, kes va­lit­seb hir­mu ja vä­gi­val­la­ga. Ju­mal on vaga ehk õig­la­ne ja hea Isa. Ju­mal la­seb siis­ki maa­il­mas juh­tu­da kan­na­tus­tel.

Lut­her kut­sub seda Ju­ma­la ”võõraks” tööks. Sel vii­sil ta alan­dab ini­mest, võtab tema oma jõu ära ja ju­hib teda to­e­tu­ma Kris­tu­se­le.

Peet­rus kir­ju­tab: ”Alan­du­ge siis Ju­ma­la võim­sa käe al­la, et tema teid ülen­daks õi­gel ajal; heit­ke kõik oma mure tema pe­a­le, sest tema kan­nab hoolt teie eest!”

Usk an­nab jõudu, et näha üle kat­su­mus­te Ju­ma­la te­ge­vust maa­il­mas he­a­du­se­na. Elu jät­ku­mi­ne, li­gi­me­se-

ar­mas­tus, rahu ja rõõm on näi­ted

sel­lest, et Ju­mal mõju­tab loo­dust.

Tekst: Ant­ti Koi­vis­to.

Tõlge: Rei­jo Lohi

Kir­ju­tus on aval­da­tud raa­ma­tus ”Us­kon aak­ko­sia” (Usu al­fa­bee­te), SRK 2012

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies