JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / eesti

Pääs­te­tud li­gi­mest tee­ni­ma

Siionin Lähetyslehti
Vieraskieliset / eesti
1.2.2019 10.12

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302441720190201101200

Pii­bel­lik usk on ini­me­se ja­oks elu­täh­tis. Il­ma usu­ta on või­ma­tu ol­la Ju­ma­la­le mee­le­pä­ra­ne (Hb 11:6).

Usk avab tee iga­ves­se el­lu ja see usk tek­kib Ju­ma­la rii­gi sõnu­mit kuul­des. See­pä­rast on­gi krist­la­se­le elu kõige suu­rem aa­re Ju­ma­la püha evan­gee­lium.

Pat­tu lan­ge­nud ini­me­se lu­nas­tus ja le­pi­tus on nõud­nud kõige suu­re­ma ohv­ri: Ju­ma­la Poeg on täi­es­ti loo­bu­nud kõi­gest tema omast, and­nud mei­le kõige en­da oma ega jät­nud en­da­le mi­da­gi (Suur Ka­te­kis­mus).

Elav usk te­ki­tab Vai­mu vil­ju (Gl 5:22). See an­nab taht­mi­se ja jõu Ju­ma­lat ja li­gi­mest tee­ni­da. Usk ei jäta krist­last te­ge­vu­se­tuks, sest Ju­ma­la ar­mas­tus avab sil­mad nä­ge­ma abi va­ja­vat li­gi­mest.

Krist­la­ne elab Kris­tu­se­le ja li­gi­me­se­le: Kris­tu­se­le usus ja li­gi­me­se­le ar­mas­tu­ses (Mar­tin Lut­her).

Pii­bel ja aja­lu­gu õpe­ta­vad, mida Ju­ma­la ar­mas­tus saa­dab kor­da. Ar­mas­tus ei ar­ves­ta et­te, ei hin­da, mida ini­me­ne pe­aks ise saa­ma vas­tas­tik­ku­se print­sii­bi ko­ha­selt.

Ar­mas­tu­se te­gu­de põhjaks ei ole hea ini­me­se mai­ne või au. Nen­de koh­ta ei pee­ta sta­tis­ti­kat.

Pau­lus väl­jen­das krist­li­ku di­a­koo­ni­a­töö põhimõt­te: ”Igaüks and­ku nii, nagu ta süda on lu­ba­nud, mit­te nör­di­nult või sun­ni­tult, sest Ju­mal ar­mas­tab rõõmsat and­jat” (2Kr 9:7).

Ohv­rid li­gi­me­se he­aks ja evan­gee­liu­mi töös­se saa­da­vad kor­da pal­ju siis, kui Ju­mal an­nab oma õnnis­tu­se.

Krist­lik õpe­tus võtab kok­ku krist­la­se ter­ve elu nen­de sõna­de­ga: Kui Ju­mal ar­must an­nab mei­le kõik pa­tud an­deks, te­ki­tab see meie süda­me­tes ar­mas­tust, tä­nu­lik­kust ja usu­kuu­le­kust. Need saa­vad meid tee­ni­ma Ju­ma­lat ja oma li­gi­me­si (KO 1948: 85).

Pii­bel rää­gib olu­kor­da­dest, mil­les krist­la­sed on jää­nud vest­le­ma sel­le üle, kui­das võiks abi va­ja­vaid to­e­ta­da. Sel­lest on näi­teks Apost­li­te te­gu­de kir­jel­dus, mil­les alg­ko­gu­du­se di­a­koo­ni­a­tööd pla­nee­ri­ti ja kor­ral­da­ti (Ap 6:1-4).

Li­gi­me­se tee­ni­mi­ne tõu­seb pii­bel­li­kust aru­saa­mast ini­me­se koh­ta ning vas­tu­tu­sest, mil­les­se kuu­lu­vad vaim­se, vai­mu­li­ku ja aja­li­ku to­e­tu­se di­men­si­oo­nid.

Jee­sus, kes ei tul­nud siia, et teda tee­ni­taks, vaid ise tee­ni­ma, kin­ni­tas ar­mas­tu­se kak­sik­kä­su (Mt 22:37-39). Ta õpe­tas oma näi­te­ga, kui­das meie pe­ak­si­me oma li­gi­me­si koh­ta­ma. Kõige väär­tus­li­kum tee­ni­misü­le­san­ne on evan­gee­liu­mist rää­ki­mi­ne.

Tekst: Ju­ha­ni Liuk­ko­nen

Tõlge: AV

Jul­kais­tu vi­ron­kie­li­ses­sä nu­me­ros­sa 30.1.2019

18.5.2021

Sinä päi­vä­nä Her­ra on ole­va koko maan­pii­rin ku­nin­gas. Hän on ole­va yk­si ja ai­noa Ju­ma­la ja hä­nen ni­men­sä ai­noa, jota avuk­si huu­de­taan. Sak. 14:9

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies