JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Vid trygga ord på sommarmötet

Vieraskieliset / på-svenska
28.5.2023 10.00

Juttua muokattu:

28.5. 14:06
2023052814063420230528100000

M. O., over­sät­t­ning Pau­lii­na Jen­sen

Stock­holm

Mö­tes­gäs­ter­na trös­ta­des med att Gud har lo­vat att ta hand om sina barn än­da till det sis­ta an­de­ta­get.

SFC:s som­mar­mö­te anord­na­des i Stock­holm den 19–21 maj. Mö­tes­mot­tot var: ”Var in­te rädd, jag är med dig. Ängs­las in­te, jag är din Gud.” (Jes. 41:10.) Mö­tes­mot­tot på­min­ner de tro­en­de om att vara vid gott mod.

Gud vet män­nis­kans be­hov

Timo Löp­pö­nen sade i sitt in­led­nings­tal hur Je­sus up­p­munt­ra­de sina lär­jun­gar flera gån­ger.

– På sam­ma sätt vill tro­en­de of­ta sam­las för att bli up­p­munt­ra­de i tron.

Pasi Juu­jär­vi pre­di­ka­de om det bes­kydd tro­en­de har ge­nom att vara del av Guds rike. Som det står i bergsp­re­di­kan (Matt. 6:31–33), be­hö­ver den tro­en­de in­te be­kym­ra sig över tim­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter, utan Gud vet vad var och en be­hö­ver. Även till ar­bets- och ans­var­sup­p­gif­ter kan den tro­en­de be om kraft och väl­sig­nel­se av Gud.

– Guds rike fin­ns bland män­nis­kor. Till den­na le­van­de för­sam­ling kom­mer man ge­nom bät­t­ring, på­min­de Juu­jär­vi.

Den tro­en­de har fått i up­p­gift att kal­la män­nis­kor till bät­t­ring. Ful­l­mak­ten ges ge­nom Den he­li­ge An­de, in­te för att den tro­en­de på nå­got sätt är en bät­t­re män­nis­ka. Evan­ge­liets un­der­ba­ra kraft kan förf­lyt­ta män­nis­kan från mör­ker till ljus.

Evan­ge­lium som kraft­käl­la

LLC:s pre­di­kant Eric Jur­mu be­rät­ta­de om Den gode her­den och fårh­jor­den. Den gode her­den är Je­sus och de tro­en­de är hans får. I Da­vids psalm 23 ta­las det om her­den som le­der sina får till gröna än­gar.

– Gröna än­gar kan be­ty­da tim­lig mat och vär­me, besk­rev Jur­mu.

Både Jur­mu och Juu­jär­vi ta­la­de om hur den tro­en­de in­te kan und­vi­ka onds­kan i värl­den. Det fin­ns stun­der då tron och til­li­ten till Gud är svag. Då fin­ns det en risk att tron tor­kar ut. Att vaka i tron är att lys­s­na till sam­ve­tets röst. Gröna än­gar be­ty­der även Guds ords tröst och evan­ge­lium, som är en kraft­käl­la för den tro­en­de.

Det är tryg­gt i mit­ten

Eric Jur­mu up­p­munt­ra­de till att söka sig till mit­ten av floc­ken så­som ock­så får gör. Till äld­re mö­tes­gäs­ter stäl­l­de han en fråga om hur Guds väl­sig­nel­se har på­ver­kat de­ras liv.

– Det har sä­kert fun­nits mån­ga slags pe­ri­o­der att ge­nom­gå un­der li­vets gång, men man får vara tack­sam över att Gud har be­va­rat i tron.

Jur­mu up­p­munt­ra­de även de un­ga, att Gud bes­kyd­dar och väl­sig­nar trots att det in­te al­l­tid kän­ns så.

Guds ri­kes pre­di­kan är trygg. Timo Löp­pö­nen ta­la­de om att det just är tryg­g­het da­gens barn och ung­do­mar be­hö­ver.

– De be­hö­ver få höra ett tryg­gt buds­kap om Guds rike och tryg­ga ord från sina fö­räld­rar.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys