JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Till Kristi uppståndelse-

högtiden hör också påsktuppens besök

Vieraskieliset / på-svenska
28.3.2024 9.00

Juttua muokattu:

27.3. 08:30
2024032708302320240328090000

Rauni Hentilä

Rauni Hentilä

Rau­ni Hen­ti­lä

Mar­ga­ret­ha Koi­vis­to bor i Ha­pa­ran­da i Sve­ri­ge. Hon är en pen­si­o­ne­rad förs­kol­lä­ra­re. Koi­vis­to och hen­nes bort­gång­na make Kaar­lo har 12 barn och 15 barn­barn.

Koi­vis­to min­ns med vär­me påsk­ti­der när bar­nen fort­fa­ran­de var små. Då var det van­ligt att göra mer för­be­re­del­ser hem­ma in­för pås­ken.

– Un­der pås­ken stan­na­de det var­dag­li­ga ar­be­tet. Det blev tid att vara til­l­sam­mans med fa­mil­jen, gå på mö­ten samt stan­na upp in­för pås­kens buds­kap. När bar­nen var små var det myc­ket ar­be­te, men det var den bäs­ta ti­den, be­rät­tar Koi­vis­to.

Till pås­kens för­be­re­del­ser hör­de bland an­nat att ploc­ka fram påsk­pyn­tet. Koi­vis­to har hun­nit pys­s­la mäng­der av påsk­pys­sel un­der al­la år på sitt ar­be­te. Un­der påsk­vec­kan kläd­de bar­nen ut sig till påsk­gum­mor och öns­ka­de glad påsk till gran­nar­na.

Även påsk­tup­pens be­sök för­be­red­des nog­g­rant. God­sa­ker­na skul­le göm­mas för ny­fik­na små­ö­gon. Kaar­lo Koi­vis­to kom från mel­lers­ta Fin­land och dä­rif­rån kom tra­di­ti­o­nen med en påsk­tupp till de­ras hem.

– Bar­nen vän­ta­de med spän­ning på påsk­da­gen, ef­ter­som påsk­tup­pen bru­ka­de läm­na en över­rask­ning till var­je barn un­der påsk­nat­ten. Kväl­len in­nan lade bar­nen en mös­sa bred­vid sän­gen för att tup­pen skul­le kun­na vär­pa i mös­san un­der nat­ten, be­rät­tar Mar­ga­ret­ha Koi­vis­to och fort­sät­ter:

– Bar­nen und­ra­de hur tup­pen tog sig in i hu­set, om den kom via den öp­p­na spi­sen el­ler an­vän­de en an­nan väg, men det fick de ald­rig reda på.

Ef­ter bas­tun på lör­dagsk­väl­len hade bar­nen svårt att kom­ma till ro och läg­ga sig.

– ”Tup­pen” hade svårt att hål­la sig va­ken til­l­räck­ligt län­ge. Un­der små­tim­mar­na smög ”tup­pen” runt och ”värp­te” sina över­rask­nin­gar i mös­sor­na, skrat­tar Koi­vis­to.

Det blev en ti­dig mor­gon för ”påsk­tup­pen” ef­ter­som de för­vän­tans­ful­la bar­nen vak­na­de ti­digt för att se om tup­pen hade va­rit på be­sök un­der nat­ten. Bar­nen sprang runt i hu­set för att se vad de and­ra hade fått i mös­sor­na.

I de ren­bäd­da­de sän­gar­na hade la­ka­nen fått en chok­ladb­run ton. Än­då kom tup­pen var­je år på be­sök och kom­mer fort­fa­ran­de om barn och barn­barn är på be­sök hos Mar­ga­ret­ha Koi­vis­to un­der pås­ken. Till påsk­fi­ran­det hör ock­så att gå på mö­ten och att sam­las kring en ge­men­sam påsk­mid­dag. Pås­ken med al­la des­sa fa­mil­jet­ra­di­ti­o­ner in­ne­bär en stor up­ps­tån­del­se­hög­tid för Koi­vis­to.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys