JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

SFC sommarmöte i Dalarna, Sverige

Vieraskieliset / på-svenska
8.5.2022 6.30

Juttua muokattu:

6.5. 13:34
2022050613340720220508063000

Rit­va Löp­pö­nen

Över­sät­t­ning: Hei­di Löp­pö­nen

SFC som­mar­mö­tet anord­nas i Gag­nefs kom­mun på Mockf­järds­s­ko­lan 27–29 maj. Mö­tet är sam­ti­digt SFC 50-års ju­bi­leums­mö­te. För ett par år se­dan pub­li­ce­ra­des bo­ken Guds ri­kes med­bor­ga­re i Sve­ri­ge. Bo­ken be­rät­tar il­lust­ra­tivt om des­sa år­ti­on­den. Det kom­mer att ske en när­ma­re pre­sen­ta­ti­on av bo­ken i sam­band med som­mar­mö­tet.

Mö­tet bör­jar på fre­dag ef­ter­mid­dag och avs­lu­tas på sön­dag ef­ter­mid­dag. På lör­dag kväll hål­ls nat­t­vard i Gag­nefs kyr­ka.

Mö­tes­kom­mit­tén in­for­me­rar om be­tal­nings­med­len. In­kö­pen kan be­ta­las kon­tant, med kort el­ler swish. Det går att väx­la eu­ro till kro­nor på plats. Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­ti­on till de som över­nat­tar på den ge­men­sam­ma ink­var­te­rin­gen: Ta med ett eget so­vun­der­lägg. För frå­gor gäl­lan­de ink­var­te­rin­gen kon­tak­ta Juho Ok­ko­nen +46738284617.

Vi gläds åt möj­lig­he­ten att ar­ran­ge­ra Sve­ri­ges som­mar­mö­ten utan någ­ra rest­rik­ti­o­ner. Som­mar­mö­tes­gäs­ter från när och fjär­ran är varmt väl­kom­na!

Väl­kom­na till SFC ju­bi­leums­mö­te i Da­lar­na

Jag har den stora gläd­jen att på SFC sty­rel­sens väg­nar häl­sa er kära vän­ner från när och fjär­ran väl­kom­na till SFC 50 års ju­bi­leums­mö­te.

Mö­tes­mot­tot är tryg­gt: ” Var vi gott mod, jag har vun­nit över värl­den” (Joh. 16:33). Till Guds om­sorg och led­ning har Guds barn även i Sve­ri­ge satt sitt til­lit till un­der de här 50 åren, som det ju­bi­le­ran­de SFC:s his­to­ria sträc­ker sig. Som un­ga be­gav vi oss till ett nytt land och nytt språk och en ny kul­tur. De tro­en­de i det främ­man­de lan­det hade en stor öns­kan att kom­ma sam­man och att anord­na mö­ten. Frids­fö­re­nin­gar grun­da­des, Gud väl­sig­na­de med pre­di­kan­ter och det ut­för­des både tim­ligt och Guds ri­kes ar­be­te i det nya lan­det.

Nu är det re­dan en fjär­de in­vand­rar­ge­ne­ra­ti­on som le­ver och ver­kar här i Sve­ri­ge. Sam­häl­let runt omk­ring oss har fö­ränd­rats men Guds ords löf­ten har in­te fö­ränd­rats. Vi sät­ter fort­fa­ran­de vår til­lit, mitt i den­na oro­li­ga värld, till att vår tryg­g­het fin­ns en­bart hos Gud.

Väl­kom­na att up­p­le­va Guds barns ge­mens­kap i Da­lar­na un­der för­som­ma­rens ljuv­lig­het.

Timo Löp­pö­nen

SFC sty­rel­se­ord­fö­ran­de

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys