JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 181 »

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Lou­nas tai neu­lo­mis­het­ki Kuu­len pa­ris­sa: Hy­vin toi­mii

Uutiset10.12.2020 10.45

Yk­si Kuu­len ko­e­käyt­tä­jis­tä on ou­lu­lai­nen Mei­ra Maa­nin­ka, joka on pääs­syt tes­taa­maan Kuu­lea pa­rin vii­kon ajan. Hän on to­den­nut suo­ra­tois­to­pal­ve­lun mu­ka­vak­si so­vel­luk­sek­si, jota voi käyt­tää mui­den puu­hai­lu­jen ohes­sa.

Löy­tä­jän iloa ja ih­meel­lis­tä joh­da­tus­ta

Uutiset9.12.2020 14.00

”Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suus kas­vaa vain si­säl­tä­päin” -lau­sah­dus aset­tuu uu­teen va­loon "Ta­kai­sin Isän ko­tiin" -kir­jan ker­to­muk­sia lu­kies­sa.

Päi­vä­mie­hen jou­lu­ter­veh­dyk­set löy­ty­vät nä­köis­leh­des­tä

Uutiset9.12.2020 0.00

Päi­vä­mie­hen pe­rin­tei­nen jou­lu­ter­veh­dys­lii­te il­mes­tyy täl­lä vii­kol­la (PM 50) pa­pe­ri­leh­den vä­lis­sä. Sen saa­vat myös di­gi­leh­den ti­laa­jat kir­jau­tu­mal­la Päi­vä­mie­hen nä­köis­leh­teen Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den si­vuil­ta. Tun­nuk­set kir­jau­dut­ta­es­sa ovat sa­mat kuin di­gi­leh­teen­kin. Päi­vä­mie­hen di­gi­leh­teen jou­lu­ter­veh­dys­lii­tet­tä ei saa­tu.

Liina Viljamaa, sello, ja Jenna Laurila, urut, esittivät muun muassa Vivaldin ja Bachin musiikkia Helsingin Rauhanyhdistyksen itsenäisyyspäivän juhlassa.

Liina Viljamaa, sello, ja Jenna Laurila, urut, esittivät muun muassa Vivaldin ja Bachin musiikkia Helsingin Rauhanyhdistyksen itsenäisyyspäivän juhlassa.

Paula Niemelä

Liina Viljamaa, sello, ja Jenna Laurila, urut, esittivät muun muassa Vivaldin ja Bachin musiikkia Helsingin Rauhanyhdistyksen itsenäisyyspäivän juhlassa.

Liina Viljamaa, sello, ja Jenna Laurila, urut, esittivät muun muassa Vivaldin ja Bachin musiikkia Helsingin Rauhanyhdistyksen itsenäisyyspäivän juhlassa.

Paula Niemelä

Lap­set ja nuo­ret tar­vit­se­vat huo­mi­o­ta – tur­val­li­suu­den tu­ke­mi­nen ko­ros­tui it­se­näi­syys­juh­las­sa

Uutiset8.12.2020 11.35

Ru­tii­nit, ta­val­li­nen ar­ki ja riit­tä­vä yh­tei­nen ai­ka van­hem­pien kans­sa ede­saut­ta­vat las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suu­den­tun­net­ta.

Sel­viy­ty­mis­kir­ja seik­kai­lun lo­mas­sa

Uutiset7.12.2020 11.30

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies on toi­nen osa SRK:n jul­kai­se­mas­sa Ke­tun­po­jis­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa. Täl­lä ker­taa tee­moi­na ovat kiu­saa­mi­nen, it­se­tun­non ra­ken­tu­mi­nen ja tie­ten­kin ar­voi­tus: sa­la­pe­räi­nen Ja­gu­ar-mies ran­ne­kel­loi­neen.

Ajankohdan ansiosta alustusta voivat seurata lapset ja aikuiset Suomessa ja ulkomailla. – Kotisohvillakin tarjoutuu nyt mahdollisuus keskustella alustuksen aiheesta, sanoo Juha Kaarivaara.

Ajankohdan ansiosta alustusta voivat seurata lapset ja aikuiset Suomessa ja ulkomailla. – Kotisohvillakin tarjoutuu nyt mahdollisuus keskustella alustuksen aiheesta, sanoo Juha Kaarivaara.

Jasmiina Kaarivaara

Ajankohdan ansiosta alustusta voivat seurata lapset ja aikuiset Suomessa ja ulkomailla. – Kotisohvillakin tarjoutuu nyt mahdollisuus keskustella alustuksen aiheesta, sanoo Juha Kaarivaara.

Ajankohdan ansiosta alustusta voivat seurata lapset ja aikuiset Suomessa ja ulkomailla. – Kotisohvillakin tarjoutuu nyt mahdollisuus keskustella alustuksen aiheesta, sanoo Juha Kaarivaara.

Jasmiina Kaarivaara

Pu­hu­jien­ko­kous pe­ruun­tuu, mut­ta alus­tus to­teu­tuu

Uutiset5.12.2020 10.00

Päi­vä­mies uu­ti­soi 11. mar­ras­kuu­ta pu­hu­jien­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä pe­rin­tei­sen yh­den ko­kouk­sen si­jaan ha­jau­tet­tu­na kol­mel­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le Ou­luun, Jy­väs­ky­lään ja Hel­sin­kiin. Tar­koi­tus oli vä­lit­tää alus­tus vi­de­oyh­tey­del­lä Ou­lus­ta muil­le paik­ka­kun­nil­le.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Maan­puo­lus­tus­toi­min­ta kiin­nos­taa va­paa­eh­toi­sia

Uutiset5.12.2020 8.00

Kiin­nos­tus maan­puo­lus­tuk­seen ja tur­val­li­suu­teen on li­sään­ty­nyt ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na, tie­dot­taa Suo­men Re­ser­viup­see­ri­liit­to. Kas­va­nut mie­len­kiin­to on ol­lut huo­mat­ta­vis­sa maan­puo­lus­tus­jär­jes­tö­jen li­sään­ty­neis­sä jä­sen­mää­ris­sä.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Ru­kous on suo­ma­lai­sil­le tut­tu yh­teys Ju­ma­laan

Uutiset4.12.2020 14.05

Uu­tis­verk­ko­si­vus­to Seu­ra­kun­ta­lai­nen ra­por­toi lo­ka­kuus­sa to­teut­ta­man­sa ru­kous­ky­se­lyn tu­lok­sia. Se sel­vit­ti suo­ma­lais­ten kris­tit­ty­jen ru­kous­tot­tu­muk­sia sekä ru­kouk­sen mer­ki­tys­tä heil­le.

Leevi Saukko puhui Merijärven seuroissa profeetta Sakarjan kirjan 9. luvun pohjalta.

Leevi Saukko puhui Merijärven seuroissa profeetta Sakarjan kirjan 9. luvun pohjalta.

Hannele Saukko

Leevi Saukko puhui Merijärven seuroissa profeetta Sakarjan kirjan 9. luvun pohjalta.

Leevi Saukko puhui Merijärven seuroissa profeetta Sakarjan kirjan 9. luvun pohjalta.

Hannele Saukko

Ad­vent­ti­seu­rat Me­ri­jär­vel­lä: Us­ko­mi­nen on odot­ta­mis­ta

Uutiset4.12.2020 12.00

Me­ri­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­rat jär­jes­tet­tiin kir­kos­sa en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na. Oman toi­mi­ta­lon re­mon­tin ta­kia näin on toi­mit­tu jo vuo­den ajan. Ko­me­as­ti kai­kui­vat kir­kos­sa sekä Hoo­si­an­na et­tä muut­kin ad­ven­tin ajan vir­ret. Isos­sa ti­las­sa oli tur­val­lis­ta lau­laa etäi­syy­det huo­mi­oi­den.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

SRK et­sii mark­ki­noin­nin am­mat­ti­lais­ta

Uutiset3.12.2020 17.05

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) ha­kee mark­ki­noin­nin pro­jek­ti­pääl­lik­köä mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen vuo­dek­si 2021.

« 1 2 3 4 5 6 ... 181 »
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys

Viikon kysymys