JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 167 »

Net­ti­su­vi­seu­ro­jen tun­nus muis­tut­taa Ju­ma­lan hal­lin­nas­ta

Uutiset23.6.2020 6.55

Tänä vuon­na Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ra­dio- ja net­ti­lä­he­tys­ten vä­li­tyk­sel­lä 26.–29. ke­sä­kuu­ta. Su­vi­seu­ro­jen tun­nuk­sek­si on va­lit­tu Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si (Matt. 6:10). Se on Jee­suk­sen pu­het­ta vuo­ri­saar­nas­sa, jos­sa hän opet­taa seu­raa­jil­leen Isä mei­dän -ru­kouk­sen.

Kuva: Elmeri Hekkala

Kuva: Elmeri Hekkala

Ke­sä­seu­ra­ra­dio odot­taa lau­lu­toi­vei­ta lap­sil­ta

Uutiset22.6.2020 6.00

Ke­sä­seu­ra­ra­dio ot­taa maa­nan­taiaa­mus­ta al­ka­en vas­taan las­ten lau­lu­toi­vei­ta, joi­ta kuul­laan ra­di­os­ta tors­tai­na 25. ke­sä­kuu­ta.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Mo­net Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma­sar­jat jat­ku­vat läpi ke­sän

Uutiset21.6.2020 8.00

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tee­moi­na ovat tänä ke­sä­nä luot­ta­mus, psal­mit, kan­sain­vä­li­syys sekä osal­li­suus ja yh­teys.

Kuva: Eveliina Saukko

Kuva: Eveliina Saukko

Sii­ka­tör­män ju­han­nus­seu­rat tu­le­vat Ou­lus­ta

Uutiset19.6.2020 10.00

Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää Sii­ka­tör­män ju­han­nus­seu­rat suo­ra­na li­ve­lä­he­tyk­se­nä SRK:n toi­mis­tol­ta Ou­lus­ta. Lä­he­tyk­sen ohes­sa esi­tel­lään Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­sen uu­sia ma­joi­tus­ti­lo­ja.

Myös radiosuviseurojen aikana on mahdollisuus jättää esirukouspyyntöjä.

Myös radiosuviseurojen aikana on mahdollisuus jättää esirukouspyyntöjä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Myös radiosuviseurojen aikana on mahdollisuus jättää esirukouspyyntöjä.

Myös radiosuviseurojen aikana on mahdollisuus jättää esirukouspyyntöjä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Esi­ru­kous­pyyn­tö­jä voi jät­tää su­vi­seu­ra­per­jan­tais­ta
al­ka­en

Uutiset18.6.2020 6.00

Tu­le­vis­sa Su­vi­seu­rois­sa on mah­dol­lis­ta jät­tää esi­ru­kous­pyyn­tö­jä. Ru­kouk­set jä­te­tään säh­köi­sen lo­mak­keen avul­la.

Har­ri Vä­hä­jylk­kä SRK:n uu­dek­si vies­tin­tä­pääl­li­kök­si

Uutiset18.6.2020 5.00

SRK:n joh­to­kun­ta va­lit­si 17.6. pi­tä­mäs­sään ko­kouk­ses­sa SRK:n uu­dek­si vies­tin­tä­pääl­li­kök­si pas­to­ri (TM) Har­ri Vä­hä­jyl­kän.

Seu­ra­kun­nil­le tu­kea pan­de­mi­as­ta sel­viy­ty­mi­seen

Uutiset17.6.2020 6.00

Kirk­ko­hal­li­tus eh­dot­taa kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le Kir­kon kes­kus­ra­has­ton vuo­den 2020 ta­lou­sar­vi­on muu­tos­ta. Eh­do­tuk­se­na on, et­tä kir­kon yh­tei­sen toi­min­nan avus­tu­so­saan li­sä­tään 4 mil­joo­naa eu­roa käy­tet­tä­väk­si seu­ra­kun­tien ja kir­kol­lis­ten jär­jes­tö­jen ta­lou­del­li­seen tu­ke­mi­seen ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­as­ta sel­viy­ty­mi­ses­sä.

Eija Lampela (vas.), Seija Timlin ja Sirkka Korhonen keittopuuhissa. 130 litraa maitoa on kiehunut tuntikausia padassa ja kattiloissa.

Eija Lampela (vas.), Seija Timlin ja Sirkka Korhonen keittopuuhissa. 130 litraa maitoa on kiehunut tuntikausia padassa ja kattiloissa.

Janne Paaso

Eija Lampela (vas.), Seija Timlin ja Sirkka Korhonen keittopuuhissa. 130 litraa maitoa on kiehunut tuntikausia padassa ja kattiloissa.

Eija Lampela (vas.), Seija Timlin ja Sirkka Korhonen keittopuuhissa. 130 litraa maitoa on kiehunut tuntikausia padassa ja kattiloissa.

Janne Paaso

Juus­to­seu­ra­pe­rin­ne el­pyi poik­keus­ke­sä­nä

Uutiset16.6.2020 11.00

Ko­koon­num­me pie­nel­lä jou­kol­la Mur­ron rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ne­tin vä­li­tyk­sel­lä lä­he­tet­tä­viin seu­roi­hin ke­sä­kuun toi­se­na vii­kon­lop­pu­na.

Radiosta kuuluu tänä kesänä rakkaustarinoita sekä aiempaa enemmän nuorten ohjelmia.

Radiosta kuuluu tänä kesänä rakkaustarinoita sekä aiempaa enemmän nuorten ohjelmia.

Arttu Alasaarela

Radiosta kuuluu tänä kesänä rakkaustarinoita sekä aiempaa enemmän nuorten ohjelmia.

Radiosta kuuluu tänä kesänä rakkaustarinoita sekä aiempaa enemmän nuorten ohjelmia.

Arttu Alasaarela

Rak­kaus­ta­ri­nat ja kap­säk­ki­ju­tut vir­kis­tä­vät va­li­koi­maa

Uutiset16.6.2020 6.30

Ke­sä­seu­ra­ra­dio aloit­taa FM-lä­he­tyk­sen huo­men­na. Oh­jel­ma­pääl­lik­kö Tuo­mas In­ke­roi­nen heit­tää tärp­pi­nä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tar­jon­nas­ta Luot­ta­mus-sar­jan.

Etä­kurs­sit tu­li­vat jää­däk­seen

Uutiset15.6.2020 6.00

Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­li­set opis­tot ovat saa­neet ko­ro­na­ke­vään tuo­mien verk­ko­kurs­sien kaut­ta ar­vo­kas­ta ko­ke­mus­ta kurs­si­toi­min­nan tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­luun.

« 1 2 3 4 5 6 ... 167 »
10.7.2020

Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pi­tää mi­nus­ta huo­len. Ps. 13:6

Viikon kysymys