JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
Mikko Pätsi kokee olevansa etuoikeutettu, kun saa tehdä näkyvää ja luovaa työtä sekä metsurina että hirsirakentajana.

Mikko Pätsi kokee olevansa etuoikeutettu, kun saa tehdä näkyvää ja luovaa työtä sekä metsurina että hirsirakentajana.

Kuvaaja

Mikko Pätsi kokee olevansa etuoikeutettu, kun saa tehdä näkyvää ja luovaa työtä sekä metsurina että hirsirakentajana.

Mikko Pätsi kokee olevansa etuoikeutettu, kun saa tehdä näkyvää ja luovaa työtä sekä metsurina että hirsirakentajana.

Kuvaaja

Paita kastuu ja hirsi muotoutuu

Uutiset23.4.2023 8.00

Mik­ko Pät­si on 60-vuo­ti­as met­su­riy­rit­tä­jä ja hir­si­ra­ken­ta­ja. Hän syn­tyi ne­li­lap­si­sen per­heen ai­no­ak­si po­jak­si kol­men sis­kon vä­liin. Koti ei ol­lut us­ko­vai­nen koti, mut­ta lä­hel­lä asu­va mum­mo oli us­ko­vai­nen. Kun Pät­si oli 7-vuo­ti­as, per­he muut­ti mum­mo­laan. Pät­sin nuk­ku­ma­paik­ka oli pir­tis­sä, ja hä­nen mie­leen­sä jäi mo­net il­ta­ru­kouk­set ja Sii­o­nin lau­lut, joi­ta mum­mo il­tai­sin lau­le­li. Mum­mon kyl­vä­mä sie­men sai itää ja Pät­si sai pa­ran­nuk­sen ar­mon ai­kui­si­äl­lä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Miten jaksat, äiti tai isä?

Uutiset22.4.2023 6.00

Mo­nil­la ih­mi­sil­lä en­sim­mäi­nen mie­li­ku­va ter­mis­tä ”jak­sa­mi­nen” voi liit­tyä mie­len­ter­vey­teen tai hen­ki­siin voi­ma­va­roi­hin. Täs­sä ar­tik­ke­lis­sa on nä­kö­kul­mia nii­hin­kin, mut­ta pää­a­si­as­sa kes­ki­ty­tään van­hem­man jak­sa­mi­seen us­kon nä­kö­kul­mas­ta.

Paula Myllykoski rannalla kahden nuorimman lapsensa Rikun ja Oskarin kanssa.

Paula Myllykoski rannalla kahden nuorimman lapsensa Rikun ja Oskarin kanssa.

Kai Myllykoski

Paula Myllykoski rannalla kahden nuorimman lapsensa Rikun ja Oskarin kanssa.

Paula Myllykoski rannalla kahden nuorimman lapsensa Rikun ja Oskarin kanssa.

Kai Myllykoski

Kielen osaaminen helpottaa arkea

Uutiset21.4.2023 6.00

Pau­la Myl­ly­kos­ki on asu­nut puo­li­son­sa Kai Myl­ly­kos­ken ja kah­dek­san lap­sen­sa kans­sa Es­pan­jas­sa syk­sys­tä 2019 as­ti. Kak­si ai­kuis­ta ty­tär­tä asuu Suo­mes­sa. Lap­sis­ta nel­jä käy es­pan­ja­lai­ses­sa pai­kal­li­ses­sa kou­lus­sa ja nel­jä suo­ma­lai­ses­sa kou­lus­sa. Van­hem­mat te­ke­vät etä­töi­tä Suo­meen omaan säh­kö­a­lan yri­tyk­seen­sä. Ke­sät per­he viet­tää Loh­jal­la Suo­men ko­dis­saan. Myl­ly­kos­ki on ope­tel­lut ym­mär­tä­mään ja pu­hu­maan es­pan­jaa.

Erja Hatula

Erja Hatula

Kirkkohallitus myönsi avustuksia seurakuntien rakennusten korjaushankkeisiin

Uutiset20.4.2023 12.00

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to myön­si 18. huh­ti­kuu­ta val­ti­on ra­hoi­tuk­ses­ta kir­kol­li­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön hoi­toon seu­ra­kun­nil­le yh­teen­sä noin 7,38 mil­joo­naa eu­roa. Kir­kon kes­kus­ra­has­tos­ta myön­net­tiin kor­jau­sa­vus­tuk­sia yh­teen­sä mil­joo­na eu­roa. Avus­tus­ha­ke­muk­sia saa­pui yh­teen­sä 133 kaik­ki­aan 79 eri seu­ra­kun­nas­ta. Ha­ke­mus­ten mu­kai­set kus­tan­nu­sar­vi­ot ovat yh­teen­sä noin 42,8 mil­joo­naa eu­roa.

Outokumpulaiset koolla, edessä oikealla leirin vanhin, Helvi, 91 vuotta.

Outokumpulaiset koolla, edessä oikealla leirin vanhin, Helvi, 91 vuotta.

Kuva leiriläisiltä

Outokumpulaiset koolla, edessä oikealla leirin vanhin, Helvi, 91 vuotta.

Outokumpulaiset koolla, edessä oikealla leirin vanhin, Helvi, 91 vuotta.

Kuva leiriläisiltä

Tiistaikerho lähti lomaleirille

Uutiset20.4.2023 6.00

Kun Ou­to­kum­mun tiis­tai­ker­ho­lai­set suun­nit­te­li­vat oh­jel­maa vuo­del­le 2023, kan­na­tus­ta sai idea läh­teä yh­des­sä ko­ke­maan lo­ma­lei­ri Han­ka­sal­mel­la. Oli­han tie­dos­sa, et­tä vas­ta re­mon­toi­dus­sa lei­ri­kes­kuk­ses­sa on kaik­ki uut­ta ja kiil­tä­vää. Siel­lä oli­si hyvä viet­tää päi­viä mat­ka­ys­tä­vien jou­kos­sa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

19.4. ilmestyvän Päivämiehen teemana "Uskomisen ilo"

Uutiset19.4.2023 6.00

Kes­ki­viik­ko­na 19.4. il­mes­ty­vän Päi­vä­mie­hen tee­ma­na on "Us­ko­mi­sen ilo". Sa­ma­na maa­lis­kui­se­na päi­vä­nä, kun Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus suun­nit­te­li tee­maa, Mu­hok­sen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä oli nais­te­nil­ta juu­ri sa­mas­ta ai­hees­ta. Leh­des­sä on tuon nais­te­nil­lan alus­tuk­sen poh­jal­ta koot­tu ar­tik­ke­li ja nos­to­ja il­lan kes­kus­te­lus­ta. Täs­sä muu­ta­mia nois­ta nos­tois­ta:

A.-L.S.

A.-L.S.

Uusi kirkkolaki: yksi kummi riittää, seurakuntalaisten vaikuttamismahdollisuutta edistetään

Uutiset18.4.2023 12.00

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on vah­vis­ta­nut edus­kun­nan hy­väk­sy­män uu­den kirk­ko­lain ja eril­lis­lait. Uu­si kirk­ko­lain­sää­dän­tö tu­lee voi­maan 1.7.2023.

Uudet julkaisut välittävät viestiä Jumalan rakkaudesta ja kaikkivaltiudesta

Uutiset18.4.2023 6.00

SRK:n uu­tuus­tuot­teis­sa su­kel­le­taan las­ten, var­hais­nuor­ten ja eri­lais­ten haas­ta­vien elä­män­ti­lan­tei­den maa­il­maan ja vii­väh­de­tään het­ki vii­me ke­sän su­vi­seu­ra­lau­lu­tun­nel­mis­sa.

Sanna Krook

Sanna Krook

Pekka Asikainen Puolustusvoimien kenttäpiispaksi

Uutiset17.4.2023 12.00

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on 14.4.2023 ni­mit­tä­nyt val­ti­o­neu­vos­ton esi­tyk­ses­tä fi­lo­so­fi­an ja te­o­lo­gi­an toh­to­ri Pek­ka Asi­kai­sen Puo­lus­tus­voi­mien kent­tä­piis­pan vir­kaan ajal­le 1.6.2023–31.5.2028.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Kooditarra häiritsee osassa lehtiä

Uutiset17.4.2023 9.20

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus on saa­nut pa­lau­tet­ta leh­den kan­nes­sa ole­vas­ta ja­ke­luun liit­ty­väs­tä tar­ras­ta. Nu­me­ro­sar­jan si­säl­tä­vä tar­ra ko­e­taan eri­tyi­sen häi­rit­se­väk­si sil­loin, kun kan­si­ku­vas­sa on hen­ki­lö tai hen­ki­löi­tä.

« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
30.5.2023

Pietari puhui: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” Ap. t. 2:38

Viikon kysymys