JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »

A.-L.S.

A.-L.S.

Kirkon keskusteluapu päivystää koko kesän

Uutiset14.6.2022 6.00

Kir­kon kes­kus­te­lu­a­pu on tä­nä­kin vuon­na ta­voi­tet­ta­vis­sa koko ke­sän. Kir­kon kes­kus­te­lu­a­puun voi ot­taa yh­teyt­tä, kun jo­kin asia pai­naa miel­tä. Kes­kus­te­lu­a­puun voi soit­taa, cha­ta­ta, kir­joit­taa net­ti­päi­vys­tä­jil­le tai lait­taa kir­jeen pos­tin kaut­ta. Vii­me ai­koi­na ylei­sim­piä kes­kus­te­lu­nai­hei­ta ovat ol­leet ih­mis­suh­teet, hy­vin­voin­ti ja ar­jen ti­lan­ne.

Käsityötalkoolaiset kokoontuivat solmimaan juhlaportin tunnuslausetta ”Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta”. Yhteisötaiteessa jokainen voi vaikuttaa lopputulokseen.

Käsityötalkoolaiset kokoontuivat solmimaan juhlaportin tunnuslausetta ”Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta”. Yhteisötaiteessa jokainen voi vaikuttaa lopputulokseen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Käsityötalkoolaiset kokoontuivat solmimaan juhlaportin tunnuslausetta ”Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta”. Yhteisötaiteessa jokainen voi vaikuttaa lopputulokseen.

Käsityötalkoolaiset kokoontuivat solmimaan juhlaportin tunnuslausetta ”Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta”. Yhteisötaiteessa jokainen voi vaikuttaa lopputulokseen.

Suviseurojen kuvapalvelu

Juhlaportti solmittiin suikaleista

Uutiset11.6.2022 9.00

Su­vi­seu­ro­jen juh­la­por­tin suun­nit­te­lu ja to­teu­tus aloi­tet­tiin tänä vuon­na tar­pees­ta teh­dä asi­oi­ta yh­des­sä.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Yhteisissä kokoontumisissa puhutaan uskosta ja opista

Uutiset10.6.2022 11.00

Poh­jois-Ame­ri­kan kris­til­li­syy­des­sä il­men­nei­den ris­ti­rii­to­jen sel­vit­tä­mi­sek­si on käy­ty pal­jon kes­kus­te­lu­ja.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Uusi julkaisukuvasto on ilmestynyt

Uutiset8.6.2022 9.00

Ma­ti­as Mu­ho­lan ja Ari-Pek­ka Pa­lo­lan toi­mit­ta­ma SRK:n vuo­den 2022 ajan­koh­tais­kir­ja, Sy­dä­men us­ko ja lä­him­mäi­sen rak­kaus, si­säl­tää ar­tik­ke­lei­ta ja ko­ke­mus­teks­te­jä oma­koh­tai­ses­ta us­kos­ta. Iha­nan ka­ma­laa on Har­ri Vä­hä­jyl­kän kir­joit­ta­ma ker­to­mus­kir­ja, joka kä­sit­te­lee mo­nia seu­rus­te­luun liit­ty­viä ky­sy­myk­siä.

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Tiekirkot avautuivat vierailijoille

Uutiset7.6.2022 8.30

Ke­sä­kuun en­sim­mäi­se­nä maa­nan­tai­na 6.6. avau­tui yli 250 tie­kirk­koa mat­kai­li­joil­le. Tie­kir­kot ovat ta­val­li­sia lu­te­ri­lai­sia ja or­to­dok­si­sia kirk­ko­ja, jois­sa on mah­dol­lis­ta käy­dä hil­jen­ty­mäs­sä sekä ihai­le­mas­sa ark­ki­teh­tuu­ria ja kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti ar­vok­kai­ta näh­tä­vyyk­siä.

Marko Niskanen

Marko Niskanen

Asuntolaprojekti alkoi Reisjärven opistolla

Uutiset6.6.2022 7.00

Pi­dem­pään suun­nit­teil­la ol­lut opis­ke­li­ja-asun­to­lan ra­ken­ta­mi­nen Reis­jär­ven opis­tol­le, Räi­sä­län­mä­el­le, käyn­nis­tyi vii­kol­la 20. Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Jor­ma Pa­lo­ran­nan suun­nit­te­le­miin asun­to­la­ra­ken­nuk­siin tu­lee kah­dek­san so­lu­a­sun­toa, jot­ka tar­jo­a­vat ny­ky­ai­kai­sen ma­joit­tu­mi­sen 64 hen­gel­le syk­sys­tä 2023 al­ka­en. Ra­ken­nus­hank­keen ko­ko­nais­kus­tan­nu­sar­vio on noin 2,5 mil­joo­naa eu­roa.

Somehaaste kummeille

Uutiset4.6.2022 7.00

Sun­nun­tai­na 5.6. vie­tet­tä­vä­nä val­ta­kun­nal­li­se­na kum­mi­päi­vä­nä Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko haas­taa kaik­ki kum­mit ja­ka­maan so­mes­sa aja­tuk­si­aan kum­miu­des­ta. Ker­ro, mil­tä kum­mi­na ole­mi­nen tun­tuu ja mikä kum­miu­des­sa on pa­ras­ta. Ins­tag­ra­mis­sa voi käyt­tää tun­nis­tei­ta #kum­mi­päi­vä, #kum­min­kaa ja #fad­der­da­gen ja mer­ki­tä jul­kai­suun @las­ten­ja­nuor­ten­kes­kus. Las­ten ja nuor­ten kes­kus ja­kaa kum­mi­päi­vän so­me­haas­tee­seen osal­lis­tu­nei­den pos­tauk­sia Ins­tag­ram-ti­lil­lään.

Ruotsin suviseuroissa ehtoolliskirkko täyttyi seuravieraista.

Ruotsin suviseuroissa ehtoolliskirkko täyttyi seuravieraista.

Johannes Löppönen

Ruotsin suviseuroissa ehtoolliskirkko täyttyi seuravieraista.

Ruotsin suviseuroissa ehtoolliskirkko täyttyi seuravieraista.

Johannes Löppönen

SFC juhli suviseuroissa 50-vuotistaivaltaan

Uutiset3.6.2022 7.00

Tou­ko­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na 27.–29.5. ko­koon­nut­tiin Ruot­sis­sa viet­tä­mään SFC:n su­vi­seu­ro­ja Mockf­jär­din kou­lul­la.

Iloisia retkeläisiä juttutauolla. Kuvassa Vuokko Kämäräinen (vas.), Aune Tölli, Leena Kinnunen, Kaisa Huusko, Leena Kämäräinen ja Aili Pasanen.

Iloisia retkeläisiä juttutauolla. Kuvassa Vuokko Kämäräinen (vas.), Aune Tölli, Leena Kinnunen, Kaisa Huusko, Leena Kämäräinen ja Aili Pasanen.

Päivi Myllynen

Iloisia retkeläisiä juttutauolla. Kuvassa Vuokko Kämäräinen (vas.), Aune Tölli, Leena Kinnunen, Kaisa Huusko, Leena Kämäräinen ja Aili Pasanen.

Iloisia retkeläisiä juttutauolla. Kuvassa Vuokko Kämäräinen (vas.), Aune Tölli, Leena Kinnunen, Kaisa Huusko, Leena Kämäräinen ja Aili Pasanen.

Päivi Myllynen

Yhdessä on mukava vaeltaa

Uutiset2.6.2022 8.00

Sot­ka­mo­lai­set nai­set viet­ti­vät juh­la­päi­vän kau­niin ke­säi­ses­sä luon­nos­sa he­la­tors­tai­na 26. tou­ko­kuu­ta.

Seurakuntaliitoksia
ensi vuonna

Uutiset31.5.2022 15.20

Kirk­ko­hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt ko­kouk­ses­saan 25.5. muu­tok­sia seu­ra­kun­ta­ja­koi­hin. Vuo­den 2022 lo­pus­sa usei­ta seu­ra­kun­tia lak­kau­te­taan ja lii­te­tään vuo­den 2023 alus­ta läh­tien mui­hin seu­ra­kun­tiin.

« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys