JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 185 »

Pixabay

Pixabay

Ha­lu­at­ko voit­taa SRK:n tuo­te­pal­kin­non? Osal­lis­tu lu­ki­ja­ää­nes­tyk­seen!

Uutiset17.12.2020 9.00

Päi­vä­mie­hes­sä on me­neil­lään mie­leen­pai­nu­neim­man ju­tun ää­nes­tys vuo­den 2020 ai­ka­na leh­des­sä ol­leis­ta teks­teis­tä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jou­lu­ka­len­te­rit aut­ta­vat odot­ta­maan jou­lua

Uutiset14.12.2020 7.00

Jou­luun voi vi­rit­tyä avaa­mal­la jou­lu­ka­len­te­rien luuk­ku­ja. Ko­toa löy­ty­vien ka­len­te­rei­den li­säk­si luuk­ku­ja voi ava­ta myös ne­tis­sä ja so­mes­sa.

“Oi, jouluntähti pieni, yön kirkkain tähtönen”, lauloivat raamattuluokkalaiset joulujuhlassa Lahdessa.

“Oi, jouluntähti pieni, yön kirkkain tähtönen”, lauloivat raamattuluokkalaiset joulujuhlassa Lahdessa.

Markku Nenonen

“Oi, jouluntähti pieni, yön kirkkain tähtönen”, lauloivat raamattuluokkalaiset joulujuhlassa Lahdessa.

“Oi, jouluntähti pieni, yön kirkkain tähtönen”, lauloivat raamattuluokkalaiset joulujuhlassa Lahdessa.

Markku Nenonen

Raa­mat­tu­luok­ka­lai­set sai­vat jou­lu­lah­jan

Uutiset13.12.2020 10.00

Uu­den di­gi­tek­nii­kan mah­dol­lis­ta­ma­na Lah­den raa­mat­tu­luo­kan opet­ta­jat jär­jes­ti­vät lap­sil­le ja nuo­ril­le etä­jou­lu­juh­lan, jon­ka osal­lis­tu­jat sai­vat py­säh­tyä jou­lun sa­no­man ää­rel­le.

SRK:n Kuule on koko perheen sovellus.

SRK:n Kuule on koko perheen sovellus.

Päivi Tuomaala

SRK:n Kuule on koko perheen sovellus.

SRK:n Kuule on koko perheen sovellus.

Päivi Tuomaala

Kuu­le ja lue – uu­si so­vel­lus jul­ki tä­nään

Uutiset12.12.2020 8.00

Tar­jol­la on te­ki­jöi­den haas­tat­te­lu­ja, ko­e­käyt­tä­jien ko­ke­muk­sia sekä so­vel­luk­sen asen­nuk­sen esit­te­ly.

Kuvituskuva: SRK:n arkisto

Kuvituskuva: SRK:n arkisto

Hui­ja­rit häi­rit­si­vät Kau­neim­pien jou­lu­lau­lu­jen Fa­ce­book-ta­pah­tu­mia

Uutiset11.12.2020 10.25

Mo­net seu­ra­kun­nat lä­het­tä­vät Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut -ta­pah­tu­mia suo­ra­tois­to­na ver­kos­sa. Ta­pah­tu­mat ovat jou­tu­neet hui­jau­sy­ri­tys­ten koh­teik­si.

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Lou­nas tai neu­lo­mis­het­ki Kuu­len pa­ris­sa: Hy­vin toi­mii

Uutiset10.12.2020 10.45

Yk­si Kuu­len ko­e­käyt­tä­jis­tä on ou­lu­lai­nen Mei­ra Maa­nin­ka, joka on pääs­syt tes­taa­maan Kuu­lea pa­rin vii­kon ajan. Hän on to­den­nut suo­ra­tois­to­pal­ve­lun mu­ka­vak­si so­vel­luk­sek­si, jota voi käyt­tää mui­den puu­hai­lu­jen ohes­sa.

Löy­tä­jän iloa ja ih­meel­lis­tä joh­da­tus­ta

Uutiset9.12.2020 14.00

”Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suus kas­vaa vain si­säl­tä­päin” -lau­sah­dus aset­tuu uu­teen va­loon "Ta­kai­sin Isän ko­tiin" -kir­jan ker­to­muk­sia lu­kies­sa.

Päi­vä­mie­hen jou­lu­ter­veh­dyk­set löy­ty­vät nä­köis­leh­des­tä

Uutiset9.12.2020 0.00

Päi­vä­mie­hen pe­rin­tei­nen jou­lu­ter­veh­dys­lii­te il­mes­tyy täl­lä vii­kol­la (PM 50) pa­pe­ri­leh­den vä­lis­sä. Sen saa­vat myös di­gi­leh­den ti­laa­jat kir­jau­tu­mal­la Päi­vä­mie­hen nä­köis­leh­teen Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den si­vuil­ta. Tun­nuk­set kir­jau­dut­ta­es­sa ovat sa­mat kuin di­gi­leh­teen­kin. Päi­vä­mie­hen di­gi­leh­teen jou­lu­ter­veh­dys­lii­tet­tä ei saa­tu.

Liina Viljamaa, sello, ja Jenna Laurila, urut, esittivät muun muassa Vivaldin ja Bachin musiikkia Helsingin Rauhanyhdistyksen itsenäisyyspäivän juhlassa.

Liina Viljamaa, sello, ja Jenna Laurila, urut, esittivät muun muassa Vivaldin ja Bachin musiikkia Helsingin Rauhanyhdistyksen itsenäisyyspäivän juhlassa.

Paula Niemelä

Liina Viljamaa, sello, ja Jenna Laurila, urut, esittivät muun muassa Vivaldin ja Bachin musiikkia Helsingin Rauhanyhdistyksen itsenäisyyspäivän juhlassa.

Liina Viljamaa, sello, ja Jenna Laurila, urut, esittivät muun muassa Vivaldin ja Bachin musiikkia Helsingin Rauhanyhdistyksen itsenäisyyspäivän juhlassa.

Paula Niemelä

Lap­set ja nuo­ret tar­vit­se­vat huo­mi­o­ta – tur­val­li­suu­den tu­ke­mi­nen ko­ros­tui it­se­näi­syys­juh­las­sa

Uutiset8.12.2020 11.35

Ru­tii­nit, ta­val­li­nen ar­ki ja riit­tä­vä yh­tei­nen ai­ka van­hem­pien kans­sa ede­saut­ta­vat las­ten ja nuor­ten tur­val­li­suu­den­tun­net­ta.

Sel­viy­ty­mis­kir­ja seik­kai­lun lo­mas­sa

Uutiset7.12.2020 11.30

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies on toi­nen osa SRK:n jul­kai­se­mas­sa Ke­tun­po­jis­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa. Täl­lä ker­taa tee­moi­na ovat kiu­saa­mi­nen, it­se­tun­non ra­ken­tu­mi­nen ja tie­ten­kin ar­voi­tus: sa­la­pe­räi­nen Ja­gu­ar-mies ran­ne­kel­loi­neen.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 185 »
8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys

Viikon kysymys