JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »
Suurin osa vieraista tuli paikalle tilausajokyydeillä.

Suurin osa vieraista tuli paikalle tilausajokyydeillä.

Alina Alakärppä

Suurin osa vieraista tuli paikalle tilausajokyydeillä.

Suurin osa vieraista tuli paikalle tilausajokyydeillä.

Alina Alakärppä

Sydämen usko on iankaikkinen aarre

Uutiset11.1.2024 9.00

Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la vie­tet­tiin pe­rin­tei­siä lop­pi­ais­päi­viä 6.–7. tam­mi­kuu­ta. Tä­nä­kin vuon­na pai­kal­le ke­rään­tyi pal­jon vie­rai­ta, eri­tyi­ses­ti nuo­ria. Lau­an­tai­päi­vä koos­tui Eric Mat­ti­lan ja Ant­ti Rah­ko­lan seu­ra­pu­heis­ta, lau­lu­tuo­ki­ois­ta ja Ta­pa­ni Kop­san pi­tä­mäs­tä alus­tuk­ses­ta. Alus­tuk­sen ai­hee­na oli Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on sy­dä­me­si.

Vaasalainen Mikko Uljas kokee alustuksen laatimisen olleen jännittävä ja vähän pelottavakin tehtävä johtuen omasta rajallisuudesta. – Samalla se on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä annettuun aiheeseen syvällisemmin. On ollut mukava käydä keskusteluja aiheesta ja saada arvokkaita neuvoja työtä tehdessä, hän toteaa.

Vaasalainen Mikko Uljas kokee alustuksen laatimisen olleen jännittävä ja vähän pelottavakin tehtävä johtuen omasta rajallisuudesta. – Samalla se on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä annettuun aiheeseen syvällisemmin. On ollut mukava käydä keskusteluja aiheesta ja saada arvokkaita neuvoja työtä tehdessä, hän toteaa.

Kuva haastateltavalta

Vaasalainen Mikko Uljas kokee alustuksen laatimisen olleen jännittävä ja vähän pelottavakin tehtävä johtuen omasta rajallisuudesta. – Samalla se on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä annettuun aiheeseen syvällisemmin. On ollut mukava käydä keskusteluja aiheesta ja saada arvokkaita neuvoja työtä tehdessä, hän toteaa.

Vaasalainen Mikko Uljas kokee alustuksen laatimisen olleen jännittävä ja vähän pelottavakin tehtävä johtuen omasta rajallisuudesta. – Samalla se on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä annettuun aiheeseen syvällisemmin. On ollut mukava käydä keskusteluja aiheesta ja saada arvokkaita neuvoja työtä tehdessä, hän toteaa.

Kuva haastateltavalta

Itsestäänselvyyksiltä tuntuvia asioitakin on hyvä sanoittaa

Uutiset9.1.2024 13.30

Pu­hu­jien­ko­kous jär­jes­te­tään tänä vuon­na Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä lau­an­tai­na 13. tam­mi­kuu­ta. Alus­tuk­sen pi­tää ti­lai­suu­des­sa vaa­sa­lai­nen Mik­ko Ul­jas.

Pixabay

Pixabay

Kirkon kasvatuksen päivillä on teemana toivo

Uutiset8.1.2024 14.00

Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vil­lä pu­hu­taan toi­vos­ta. Esiin­ty­ji­nä on muun mu­as­sa so­mes­ta tun­net­tu­ja hen­ki­löi­tä.

Kultajyvä, Viikon Ilopilkku ja Naisen paikka ovat Kuulen podcast-, eli puheohjelmasarjoja.

Kultajyvä, Viikon Ilopilkku ja Naisen paikka ovat Kuulen podcast-, eli puheohjelmasarjoja.

Kultajyvä, Viikon Ilopilkku ja Naisen paikka ovat Kuulen podcast-, eli puheohjelmasarjoja.

Kultajyvä, Viikon Ilopilkku ja Naisen paikka ovat Kuulen podcast-, eli puheohjelmasarjoja.

Kevään podcasteista piristystä, vertaistukea ja syvällistä ymmärrystä

Uutiset8.1.2024 6.00

Vii­kon Ilo­pilk­ku. Kul­ta­jy­vä. Nai­sen paik­ka. Tam­mi­kuun al­ku­puo­lel­la Kuu­le-so­vel­luk­ses­sa al­kaa kak­si uut­ta pod­cast-, eli pu­he­oh­jel­ma­sar­jaa. Li­säk­si vii­me ke­vää­nä al­ka­nut Nai­sen paik­ka saa jat­koa.

Helmi Autio

Helmi Autio

Isoskoulutukseen pääsivät kaikki halukkaat – hyvä isonen jättää lämpimän jäljen

Uutiset5.1.2024 7.55

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja ja lei­ri­työs­tä vas­taa­va Ma­ti­as Mu­ho­la ker­too, et­tä isos­kou­lu­tuk­seen pää­tet­tiin vii­me syk­sy­nä kut­sua kaik­ki kou­lu­tuk­seen ha­ke­neet nuo­ret. Jäl­ki­kä­teen il­moit­tau­tu­nei­den ja pois­jään­tien jäl­keen vuo­sien 2023–2024 isos­kou­lu­tuk­seen on kut­sut­tu 628 ha­ki­jaa.

Lasten polku äänilehtenä Kuuleen

Uutiset4.1.2024 6.00

Las­ten pol­ku -leh­ti tu­lee tar­jol­le suo­ra­tois­to­pal­ve­lu Kuu­leen. Leh­ti il­mes­tyy ää­ni­leh­te­nä vuo­den en­sim­mäi­ses­tä nu­me­ros­ta eli tam­mi­kuun leh­des­tä al­ka­en. SRK:n jul­kai­se­ma las­ten­leh­ti si­säl­tää haas­tat­te­lu­jen, har­taus­teks­tien ja mui­den lu­et­ta­vien teks­tien li­säk­si teh­tä­viä ja puu­hia.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

SRK:n leireillä ennätysmäärä osallistujia – viime vuonna yli 20 000 leiriläistä

Uutiset2.1.2024 14.00

SRK:n lei­ri­läis­ten mää­rä ylit­ti vii­me vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa 20 000 osal­lis­tu­jan ra­jan. En­nen ko­ro­na-ai­kaa vuon­na 2019 lei­ri­läi­siä oli rei­lut 19 000. Vuon­na 2024 lei­reil­le osal­lis­tu­jia tu­lee ole­maan ar­vi­oi­den mu­kaan yli 22 000.

– Olemme oppineet myös paljon sellaista, mitä emme odottaneet, iloitsevat Ida Pohjonen ja Sara Ranta.

– Olemme oppineet myös paljon sellaista, mitä emme odottaneet, iloitsevat Ida Pohjonen ja Sara Ranta.

Timo Kinnunen

– Olemme oppineet myös paljon sellaista, mitä emme odottaneet, iloitsevat Ida Pohjonen ja Sara Ranta.

– Olemme oppineet myös paljon sellaista, mitä emme odottaneet, iloitsevat Ida Pohjonen ja Sara Ranta.

Timo Kinnunen

Kantti-koulutuksesta rohkeutta työelämään

Uutiset30.12.2023 9.00

Kant­ti-kou­lu­tuk­sen mer­kit­tä­vä koh­de­ryh­mä on pit­kään ko­to­na lap­si­per­he­ar­kea pyö­rit­tä­neet ai­kui­set. Kou­lu­tuk­seen liit­ty­vät teh­tä­vät aut­ta­vat nä­ke­mään vah­vuuk­sia ja aja­tus­työ sel­keyt­tää tu­le­vai­suut­ta.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Kirkon jäsenyys on 64 prosentilla suomalaisista

Uutiset29.12.2023 8.00

Kir­kon tut­ki­muk­sen ja kou­lu­tuk­sen en­nak­ko­ar­vi­on mu­kaan Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­sen­mää­rä vuo­den 2023 lo­pus­sa tu­lee ole­maan noin 3 558 000. Kir­kon jä­sen­ten osuus vä­es­tös­tä oli­si tuol­loin va­jaat 64 pro­sent­tia. Vuot­ta ai­em­min kir­kon jä­se­nyys oli 65 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta. Tark­ka jä­sen­mää­rä 31. jou­lu­kuu­ta 2022 oli 3 620 939.

Kuva: Markus Lehtiniemi

Kuva: Markus Lehtiniemi

Loppiaispäivät myös Jämsän opistolla 5.–6. tammikuuta

Uutiset28.12.2023 6.00

Vuo­si­kym­men­ten tau­on jäl­keen myös Jäm­sän Kris­til­li­sel­lä Kan­sa­no­pis­tol­la jär­jes­te­tään tal­vi­kau­del­la isom­pi, kai­kil­le avoin seu­ra­ta­pah­tu­ma, lop­pi­ais­päi­vät. Lop­pi­ais­päi­viä vie­te­tään Jäm­sän opis­tol­la 5.–6. tam­mi­kuu­ta 2024.

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys