JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 185 »
Vuosi sitten loppiaispäivillä ei ollut vielä tietoa rajoituksista. Väkeä oli paikalla runsaasti.

Vuosi sitten loppiaispäivillä ei ollut vielä tietoa rajoituksista. Väkeä oli paikalla runsaasti.

Lauri Katainen

Vuosi sitten loppiaispäivillä ei ollut vielä tietoa rajoituksista. Väkeä oli paikalla runsaasti.

Vuosi sitten loppiaispäivillä ei ollut vielä tietoa rajoituksista. Väkeä oli paikalla runsaasti.

Lauri Katainen

Reis­jär­ven opis­ton lop­pi­ais­päi­vät al­ka­vat tä­nään

Uutiset5.1.2021 10.00

Reis­jär­ven kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton pe­rin­tei­set lop­pi­ais­päi­vät käyn­nis­ty­vät etäyh­teyk­sin tä­nään tiis­tai­na.

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

Vesa Jurmu

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

Vesa Jurmu

Lap­suu­den lem­pi­lau­lu pu­hut­te­lee yhä

Uutiset2.1.2021 7.15

An­ni­ka Nä­ri­äi­nen on ko­toi­sin Po­ris­ta, mut­ta työs­ken­te­lee ny­ky­ään Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton keit­ti­öl­lä. Va­paa-ajal­laan hän ta­paa kuun­nel­la SRK:n ää­nit­tei­tä.

Päivi Rehu

Päivi Rehu

Vuo­den­vaih­de saa tä­hy­ä­mään tu­le­vaan

Uutiset31.12.2020 16.00

Tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hen pää­kir­joi­tus kään­tää kat­seet uu­teen vuo­teen. "Us­ko Ju­ma­laan an­taa pers­pek­tii­viä myös eri­lai­siin tu­le­vai­suut­ta luo­taa­viin en­nus­tei­siin: pä­te­vim­mät­kin niis­tä ovat vain ih­mis­ten te­ke­miä. Väis­ty­vä vuo­si on näyt­tä­nyt, et­tei ih­mi­nen näe elä­mään­sä ko­vin­kaan pit­käl­le."

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Kir­kon mer­ki­tys kas­voi ko­ro­nan myö­tä

Uutiset31.12.2020 7.30

Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen ar­vi­oi­den mu­kaan kir­kos­ta eron­nei­den mää­rä on vuon­na 2020 noin 7 000 pie­nem­pi kuin edel­lis­vuon­na.

– Nyt kun tietää, että kotoa muutto on pian edessä, tulee mietittyä omaa lapsuutta ja toisaalta tulevaisuutta, Maija Rentola pohdiskelee.

– Nyt kun tietää, että kotoa muutto on pian edessä, tulee mietittyä omaa lapsuutta ja toisaalta tulevaisuutta, Maija Rentola pohdiskelee.

Virpi Mäkinen

– Nyt kun tietää, että kotoa muutto on pian edessä, tulee mietittyä omaa lapsuutta ja toisaalta tulevaisuutta, Maija Rentola pohdiskelee.

– Nyt kun tietää, että kotoa muutto on pian edessä, tulee mietittyä omaa lapsuutta ja toisaalta tulevaisuutta, Maija Rentola pohdiskelee.

Virpi Mäkinen

Lap­suus­ko­din ar­vot tuo­vat tur­vaa tu­le­vai­suu­teen

Uutiset29.12.2020 15.00

Nyt kun tie­tää, et­tä ko­toa muut­to on pian edes­sä, tu­lee mie­tit­tyä omaa lap­suut­ta ja toi­saal­ta tu­le­vai­suut­ta. Tu­lee mie­tit­tyä, mil­lai­sen kas­va­tuk­sen ja mil­lai­set ar­vot on ko­toa saa­nut, to­te­aa Mai­ja Ren­to­la, 19-vuo­ti­as lu­ki­o­lai­nen Sei­nä­jo­el­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Pie­niä pals­tau­u­dis­tuk­sia lu­vas­sa: Ni­mi­päi­vä vaih­tuu työ­vuo­roon

Uutiset28.12.2020 14.15

Lu­ki­joi­den vink­ke­jä haas­ta­tel­ta­vis­ta toi­vo­taan jat­kos­sa­kin, vaik­ka Päi­vä­mie­hen ni­mi­päi­vä­san­ka­ri vaih­tuu työ­vuo­ro­lai­seen.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

An­na en­kel­ten valo, tie­tä­jien mat­ka­kes­tä­vyys

Uutiset24.12.2020 7.00

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus toi­vot­taa jou­lu­nu­me­ros­sa jul­kais­tun lu­ki­jan ru­non myö­tä on­nel­lis­ta ja siu­nat­tua jou­lun ai­kaa.

A.–L.S.

A.–L.S.

Huo­lia voi pur­kaa Kir­kon kes­kus­te­lu­a­vus­sa

Uutiset21.12.2020 7.00

Tänä vuon­na lä­hes­ty­vä jou­lu saat­taa ai­heut­taa mo­nel­le huol­ta niin it­ses­tä kuin lä­hei­ses­tä­kin. So­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja suo­si­tel­laan mo­nin pai­koin vä­hen­tä­mään, jo­ten yk­si­näi­syy­den tun­ne saat­taa pai­naa mie­len ma­ta­lak­si eri­tyi­ses­ti juh­la­py­hien ai­kaan.

Arkkipiispa Tapio Luoma.

Arkkipiispa Tapio Luoma.

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Arkkipiispa Tapio Luoma.

Arkkipiispa Tapio Luoma.

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Ark­ki­piis­pa Luo­ma: Jou­lu tuo maa­il­maan toi­von

Uutiset20.12.2020 8.00

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­man jou­lu­ter­veh­dys muis­tut­taa, et­tä jou­lu sa­no­mi­neen saa­puu myös poik­keuk­sel­li­siin oloi­hin.

Pixabay

Pixabay

Kuu­lel­la on jo yli 2 000 käyt­tä­jää

Uutiset19.12.2020 7.00

Kuu­le-so­vel­lus on saa­nut po­si­tii­vi­sen vas­taa­no­ton, ja ta­voit­teet ti­laa­ja­mää­rien suh­teen ovat jopa ylit­ty­neet.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 185 »
8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys

Viikon kysymys