JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
Kuvituskuva kirkolliskokouksesta.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta.

Johanna Lumijärvi

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokouksen ehdokasgalleria avautui

Uutiset22.1.2024 9.00

Kir­kol­lis­ko­kous- ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­vaa­lien eh­do­kas­gal­le­ria on avat­tu. Kir­kol­lis­ko­kous­vaa­leis­sa on 712 eh­do­kas­ta, jois­ta maal­lik­ko­ja on 505 ja pap­pe­ja 207.

Raisa Limma piti lapsille kerhoa.

Raisa Limma piti lapsille kerhoa.

Sirkka Lehto

Raisa Limma piti lapsille kerhoa.

Raisa Limma piti lapsille kerhoa.

Sirkka Lehto

Kotisiionin leirillä pääsi enemmän tutuksi

Uutiset19.1.2024 12.00

Ison rau­ha­nyh­dis­tyk­sen mo­ne­ni­käi­set lei­ri­läi­set sai­vat yh­teis­tä ai­kaa ja poh­ja­vi­reek­si oman ko­ti­seu­dun his­to­ri­aa.

SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola toi terveisiä SRK:n eri työaloilta.

SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola toi terveisiä SRK:n eri työaloilta.

Torsti Vuorma

SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola toi terveisiä SRK:n eri työaloilta.

SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola toi terveisiä SRK:n eri työaloilta.

Torsti Vuorma

Puhujat ovat Jumalan asialla

Uutiset17.1.2024 15.00

Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ko­koon­tui 13. tam­mi­kuu­ta noin 600 rau­ha­nyh­dis­tyk­sien pu­hu­jaa pe­rin­tei­seen al­ku­vuo­den pu­hu­jien­ko­kouk­seen.

Kalajoen rauhanyhdistys on tuttu paikka Anne-Maria ja Ismo Pisilälle.

Kalajoen rauhanyhdistys on tuttu paikka Anne-Maria ja Ismo Pisilälle.

Terttu Myllylahti

Kalajoen rauhanyhdistys on tuttu paikka Anne-Maria ja Ismo Pisilälle.

Kalajoen rauhanyhdistys on tuttu paikka Anne-Maria ja Ismo Pisilälle.

Terttu Myllylahti

Kannatti kuulla Jumalan kutsua

Uutiset16.1.2024 12.15

Ka­la­jo­ki­set An­ne-Ma­ria ja Is­mo Pi­si­lä iloit­se­vat sii­tä, et­tä he mo­lem­mat löy­si­vät Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ja voi­vat tu­kea toi­si­aan us­ko­mi­sen asi­ois­sa.

Suviseurojen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa.

Suviseurojen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa.

Näyttökuva suviseurat.fi

Suviseurojen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa.

Suviseurojen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa.

Näyttökuva suviseurat.fi

Suviseurojen verkkosivut on avattu

Uutiset15.1.2024 12.00

SRK:n vuo­den 2024 Pu­das­jär­vel­lä jär­jes­tet­tä­vien Su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vut on avat­tu. Su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vuil­la su­vi­seu­rat.fi ker­ro­taan ajan­koh­tais­ta tie­toa 28.6.–1.7.2024 pi­det­tä­vis­tä Su­vi­seu­rois­ta. Täl­lä het­kel­lä si­vus­tol­la ku­vail­laan esi­mer­kik­si seu­ra­tun­nus­ta “Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?” (Joh. 21:17) ja esi­tel­lään seu­ra­merk­ki. Verk­ko­si­vu­jen kaut­ta pää­see li­säk­si tu­tus­tu­maan ai­em­pien vuo­sien Su­vi­seu­roi­hin ku­vien ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ar­kis­ton kaut­ta.

Suurin osa vieraista tuli paikalle tilausajokyydeillä.

Suurin osa vieraista tuli paikalle tilausajokyydeillä.

Alina Alakärppä

Suurin osa vieraista tuli paikalle tilausajokyydeillä.

Suurin osa vieraista tuli paikalle tilausajokyydeillä.

Alina Alakärppä

Sydämen usko on iankaikkinen aarre

Uutiset11.1.2024 9.00

Reis­jär­ven kris­til­li­sel­lä opis­tol­la vie­tet­tiin pe­rin­tei­siä lop­pi­ais­päi­viä 6.–7. tam­mi­kuu­ta. Tä­nä­kin vuon­na pai­kal­le ke­rään­tyi pal­jon vie­rai­ta, eri­tyi­ses­ti nuo­ria. Lau­an­tai­päi­vä koos­tui Eric Mat­ti­lan ja Ant­ti Rah­ko­lan seu­ra­pu­heis­ta, lau­lu­tuo­ki­ois­ta ja Ta­pa­ni Kop­san pi­tä­mäs­tä alus­tuk­ses­ta. Alus­tuk­sen ai­hee­na oli Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on sy­dä­me­si.

Vaasalainen Mikko Uljas kokee alustuksen laatimisen olleen jännittävä ja vähän pelottavakin tehtävä johtuen omasta rajallisuudesta. – Samalla se on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä annettuun aiheeseen syvällisemmin. On ollut mukava käydä keskusteluja aiheesta ja saada arvokkaita neuvoja työtä tehdessä, hän toteaa.

Vaasalainen Mikko Uljas kokee alustuksen laatimisen olleen jännittävä ja vähän pelottavakin tehtävä johtuen omasta rajallisuudesta. – Samalla se on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä annettuun aiheeseen syvällisemmin. On ollut mukava käydä keskusteluja aiheesta ja saada arvokkaita neuvoja työtä tehdessä, hän toteaa.

Kuva haastateltavalta

Vaasalainen Mikko Uljas kokee alustuksen laatimisen olleen jännittävä ja vähän pelottavakin tehtävä johtuen omasta rajallisuudesta. – Samalla se on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä annettuun aiheeseen syvällisemmin. On ollut mukava käydä keskusteluja aiheesta ja saada arvokkaita neuvoja työtä tehdessä, hän toteaa.

Vaasalainen Mikko Uljas kokee alustuksen laatimisen olleen jännittävä ja vähän pelottavakin tehtävä johtuen omasta rajallisuudesta. – Samalla se on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä annettuun aiheeseen syvällisemmin. On ollut mukava käydä keskusteluja aiheesta ja saada arvokkaita neuvoja työtä tehdessä, hän toteaa.

Kuva haastateltavalta

Itsestäänselvyyksiltä tuntuvia asioitakin on hyvä sanoittaa

Uutiset9.1.2024 13.30

Pu­hu­jien­ko­kous jär­jes­te­tään tänä vuon­na Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä lau­an­tai­na 13. tam­mi­kuu­ta. Alus­tuk­sen pi­tää ti­lai­suu­des­sa vaa­sa­lai­nen Mik­ko Ul­jas.

Pixabay

Pixabay

Kirkon kasvatuksen päivillä on teemana toivo

Uutiset8.1.2024 14.00

Kir­kon kas­va­tuk­sen päi­vil­lä pu­hu­taan toi­vos­ta. Esiin­ty­ji­nä on muun mu­as­sa so­mes­ta tun­net­tu­ja hen­ki­löi­tä.

Kultajyvä, Viikon Ilopilkku ja Naisen paikka ovat Kuulen podcast-, eli puheohjelmasarjoja.

Kultajyvä, Viikon Ilopilkku ja Naisen paikka ovat Kuulen podcast-, eli puheohjelmasarjoja.

Kultajyvä, Viikon Ilopilkku ja Naisen paikka ovat Kuulen podcast-, eli puheohjelmasarjoja.

Kultajyvä, Viikon Ilopilkku ja Naisen paikka ovat Kuulen podcast-, eli puheohjelmasarjoja.

Kevään podcasteista piristystä, vertaistukea ja syvällistä ymmärrystä

Uutiset8.1.2024 6.00

Vii­kon Ilo­pilk­ku. Kul­ta­jy­vä. Nai­sen paik­ka. Tam­mi­kuun al­ku­puo­lel­la Kuu­le-so­vel­luk­ses­sa al­kaa kak­si uut­ta pod­cast-, eli pu­he­oh­jel­ma­sar­jaa. Li­säk­si vii­me ke­vää­nä al­ka­nut Nai­sen paik­ka saa jat­koa.

Helmi Autio

Helmi Autio

Isoskoulutukseen pääsivät kaikki halukkaat – hyvä isonen jättää lämpimän jäljen

Uutiset5.1.2024 7.55

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja ja lei­ri­työs­tä vas­taa­va Ma­ti­as Mu­ho­la ker­too, et­tä isos­kou­lu­tuk­seen pää­tet­tiin vii­me syk­sy­nä kut­sua kaik­ki kou­lu­tuk­seen ha­ke­neet nuo­ret. Jäl­ki­kä­teen il­moit­tau­tu­nei­den ja pois­jään­tien jäl­keen vuo­sien 2023–2024 isos­kou­lu­tuk­seen on kut­sut­tu 628 ha­ki­jaa.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys