JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »

A.-L. S.

A.-L. S.

Lopen Suviseurojen liputuskäytäntö 2022

Uutiset30.5.2022 20.55

SRK:n Su­vi­seu­ro­jen li­pu­tus­käy­tän­nöl­lä on pit­kät pe­rin­teet. Lip­pu­jen avul­la on ha­lut­tu toi­vot­taa eri mai­den seu­ra­vie­raat ter­ve­tul­leik­si, ker­toa SRK:n te­ke­mäs­tä lä­he­tys­työs­tä sekä muis­taa eri mais­sa ole­via us­ko­nys­tä­viä. Ny­kyi­nen kan­sain­vä­lis­po­liit­ti­nen ti­lan­ne saat­taa joh­taa sii­hen, et­tä li­pu­tuk­sel­le an­ne­taan mah­dol­li­ses­ti po­liit­ti­nen mer­ki­tys. Tä­män huo­mi­oi­tu­aan ja kes­kus­tel­tu­aan Lo­pen su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­ti­on kans­sa SRK:n joh­to­kun­ta on teh­nyt pää­tök­sen, et­tä ke­sän 2022 Su­vi­seu­rois­sa li­pu­te­taan vain Suo­men li­puil­la. Ku­ten Su­vi­seu­rois­sa ai­em­min­kin, pää­huo­mio ha­lu­taan pi­tää Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­ses­sa.

Helsingin tuomiokirkko oli ääriään myöten täynnä perjantaina 27. toukokuuta järjestetyssä Suviseurojen kirkkolaulutilaisuudessa.

Helsingin tuomiokirkko oli ääriään myöten täynnä perjantaina 27. toukokuuta järjestetyssä Suviseurojen kirkkolaulutilaisuudessa.

Adalmiina Vepsäläinen

Helsingin tuomiokirkko oli ääriään myöten täynnä perjantaina 27. toukokuuta järjestetyssä Suviseurojen kirkkolaulutilaisuudessa.

Helsingin tuomiokirkko oli ääriään myöten täynnä perjantaina 27. toukokuuta järjestetyssä Suviseurojen kirkkolaulutilaisuudessa.

Adalmiina Vepsäläinen

Laulu kajahti kirkon holveissa asti – Helsingin tuomiokirkossa laulettiin Suviseurojen merkeissä

Uutiset30.5.2022 15.30

Hel­sin­gin tuo­mi­o­kir­kos­sa täy­si kirk­ko­sa­lil­li­nen lau­loi kii­tol­li­suu­des­ta, us­kos­ta ja luot­ta­muk­ses­ta Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Esirukouspyynnöt Lopen Suviseuroissa

Uutiset30.5.2022 11.10

Vuo­den 2022 Su­vi­seu­rois­sa ke­rä­tään esi­ru­kous­pyyn­tö­jä pai­kan pääl­lä ken­täl­lä, sa­kas­tin yh­tey­des­sä. Esi­ru­kous­pis­te on au­ki per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na kel­lo 9–21 sekä sun­nun­tai­na kel­lo 9–18.

Kari Rontti

Kari Rontti

Tikkakosken Rauhanyhdistyksen remontti valmistui – juhlassa kaikuivat laulu ja lasten äänet

Uutiset28.5.2022 12.00

Tik­ka­kos­ken rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä soi kii­tos­lau­lu, kun siel­lä ko­koon­nut­tiin viet­tä­mään re­mon­tin val­mis­tu­jai­sia ja ke­vät­juh­laa. Pu­heen­so­ri­na ja las­ten iloi­set ää­net täyt­ti­vät juh­la-asuun lai­te­tun toi­mi­ta­lon, en­nen kuin hil­jen­nyt­tiin juh­la­pu­hei­den ja -oh­jel­man ää­rel­le.

Keskustelua hengellisen väkivallan ehkäisemisestä veti Uskontojen uhrien tuki -järjestön toiminnanjohtaja Joni Valkila. Eero Hyytisen lisäksi keskusteluun osallistuivat helluntaikirkkoa edustanut Leevi Launonen ja tuomiorovasti Satu Saarinen.

Keskustelua hengellisen väkivallan ehkäisemisestä veti Uskontojen uhrien tuki -järjestön toiminnanjohtaja Joni Valkila. Eero Hyytisen lisäksi keskusteluun osallistuivat helluntaikirkkoa edustanut Leevi Launonen ja tuomiorovasti Satu Saarinen.

Kuva Kirkkopalvelujen kuvapankki

Keskustelua hengellisen väkivallan ehkäisemisestä veti Uskontojen uhrien tuki -järjestön toiminnanjohtaja Joni Valkila. Eero Hyytisen lisäksi keskusteluun osallistuivat helluntaikirkkoa edustanut Leevi Launonen ja tuomiorovasti Satu Saarinen.

Keskustelua hengellisen väkivallan ehkäisemisestä veti Uskontojen uhrien tuki -järjestön toiminnanjohtaja Joni Valkila. Eero Hyytisen lisäksi keskusteluun osallistuivat helluntaikirkkoa edustanut Leevi Launonen ja tuomiorovasti Satu Saarinen.

Kuva Kirkkopalvelujen kuvapankki

Keskustelua rauhasta, tulevaisuudesta ja toivosta Oulun kirkkopäivillä

Uutiset27.5.2022 14.00

Maa­il­man­ti­lan­ne ja Uk­rai­nan so­dan ai­kaan­saa­ma ih­mis­ten aut­ta­mis­ha­lu nou­si­vat esiin Kirk­ko­päi­vien kes­kus­te­luis­sa.

Seela Linjama osallistui esitykseen lukemalla oman osuutensa Marjut Vannaksen runosta ”Hyvän Paimenen hoidossa”. Kukka-asetelmassa pääskynen on löytänyt pesänsä.

Seela Linjama osallistui esitykseen lukemalla oman osuutensa Marjut Vannaksen runosta ”Hyvän Paimenen hoidossa”. Kukka-asetelmassa pääskynen on löytänyt pesänsä.

Kuvat: Irja Linna

Seela Linjama osallistui esitykseen lukemalla oman osuutensa Marjut Vannaksen runosta ”Hyvän Paimenen hoidossa”. Kukka-asetelmassa pääskynen on löytänyt pesänsä.

Seela Linjama osallistui esitykseen lukemalla oman osuutensa Marjut Vannaksen runosta ”Hyvän Paimenen hoidossa”. Kukka-asetelmassa pääskynen on löytänyt pesänsä.

Kuvat: Irja Linna

Uusi toimitalo, tuttu sanoma

Uutiset27.5.2022 11.30

Uu­den toi­mi­ta­lon ava­jais­juh­las­sa tuli esiin, et­tä toi­min­nan yti­me­nä on yhä Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon ko­koon­tu­mi­nen.

Anneli ja Jaakko Rovasalo saivat Juho Typön avukseen.

Anneli ja Jaakko Rovasalo saivat Juho Typön avukseen.

Anne Similä

Anneli ja Jaakko Rovasalo saivat Juho Typön avukseen.

Anneli ja Jaakko Rovasalo saivat Juho Typön avukseen.

Anne Similä

Kuule luo kohtaamisia

Uutiset27.5.2022 9.00

Jäm­säs­sä on to­teu­tet­tu ko­ro­na-ai­ka­na ja nyt myös jat­ku­va­na toi­min­ta­na di­gi­kum­mi­toi­min­taa, jos­sa on au­tet­tu van­hem­pia ih­mi­siä pää­se­mään di­gi­taa­lis­ten toi­min­ta­muo­to­jen ää­rel­le.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Miestenilta Lappeenrannassa – Jumalan turvatakuut kantavat ajan rajan yli

Uutiset24.5.2022 11.00

Lap­peen­ran­nan mies­te­nil­taan saa­tiin ter­vei­siä, jois­sa muis­tu­tet­tiin, et­tä muut­tu­nees­ta maa­il­man­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta syn­nit saa edel­leen us­koa an­teek­si.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Reisjärven opistoseurat elokuussa

Uutiset23.5.2022 14.00

Reis­jär­ven opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään vii­me vuo­den ta­paan elo­kuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Reis­jär­ven opis­ton reh­to­rin Valt­te­ri Lai­ti­lan mu­kaan opis­to­seu­ro­jen ajan­koh­das­ta on käy­ty kes­kus­te­lua jo pit­kään.

Tapahtumia ja tekemistä kummipäivänä

Uutiset21.5.2022 7.00

Ke­sä­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na 5.6. on val­ta­kun­nal­li­nen kum­mi­päi­vä. Use­at seu­ra­kun­nat eri puo­lil­la Suo­mea jär­jes­tä­vät sil­loin ta­pah­tu­mia ja tar­jo­a­vat kum­meil­le ja kum­mi­lap­sil­le yh­teis­tä te­ke­mis­tä. Li­sä­tie­toa ta­pah­tu­mis­ta löy­tyy seu­ra­kun­tien verk­ko­si­vuil­ta.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys