JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »

Lasse Kokko

Lasse Kokko

19.4. ilmestyvän Päivämiehen teemana "Uskomisen ilo"

Uutiset19.4.2023 6.00

Kes­ki­viik­ko­na 19.4. il­mes­ty­vän Päi­vä­mie­hen tee­ma­na on "Us­ko­mi­sen ilo". Sa­ma­na maa­lis­kui­se­na päi­vä­nä, kun Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus suun­nit­te­li tee­maa, Mu­hok­sen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä oli nais­te­nil­ta juu­ri sa­mas­ta ai­hees­ta. Leh­des­sä on tuon nais­te­nil­lan alus­tuk­sen poh­jal­ta koot­tu ar­tik­ke­li ja nos­to­ja il­lan kes­kus­te­lus­ta. Täs­sä muu­ta­mia nois­ta nos­tois­ta:

A.-L.S.

A.-L.S.

Uusi kirkkolaki: yksi kummi riittää, seurakuntalaisten vaikuttamismahdollisuutta edistetään

Uutiset18.4.2023 12.00

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on vah­vis­ta­nut edus­kun­nan hy­väk­sy­män uu­den kirk­ko­lain ja eril­lis­lait. Uu­si kirk­ko­lain­sää­dän­tö tu­lee voi­maan 1.7.2023.

Uudet julkaisut välittävät viestiä Jumalan rakkaudesta ja kaikkivaltiudesta

Uutiset18.4.2023 6.00

SRK:n uu­tuus­tuot­teis­sa su­kel­le­taan las­ten, var­hais­nuor­ten ja eri­lais­ten haas­ta­vien elä­män­ti­lan­tei­den maa­il­maan ja vii­väh­de­tään het­ki vii­me ke­sän su­vi­seu­ra­lau­lu­tun­nel­mis­sa.

Sanna Krook

Sanna Krook

Pekka Asikainen Puolustusvoimien kenttäpiispaksi

Uutiset17.4.2023 12.00

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti on 14.4.2023 ni­mit­tä­nyt val­ti­o­neu­vos­ton esi­tyk­ses­tä fi­lo­so­fi­an ja te­o­lo­gi­an toh­to­ri Pek­ka Asi­kai­sen Puo­lus­tus­voi­mien kent­tä­piis­pan vir­kaan ajal­le 1.6.2023–31.5.2028.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Kooditarra häiritsee osassa lehtiä

Uutiset17.4.2023 9.20

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus on saa­nut pa­lau­tet­ta leh­den kan­nes­sa ole­vas­ta ja­ke­luun liit­ty­väs­tä tar­ras­ta. Nu­me­ro­sar­jan si­säl­tä­vä tar­ra ko­e­taan eri­tyi­sen häi­rit­se­väk­si sil­loin, kun kan­si­ku­vas­sa on hen­ki­lö tai hen­ki­löi­tä.

Tiina Pajula

Tiina Pajula

SRK:n uutuustuotteiden julkistamistilaisuus etälähetyksenä sunnuntaina 16. huhtikuuta

Uutiset15.4.2023 7.00

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) lä­het­tää sun­nun­tai­na 16. huh­ti­kuu­ta kel­lo 13 ke­vään uu­tuus­tuot­tei­den­sa jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den SRKnyt-Yo­u­tu­be-ka­na­val­laan.

Seuravieraat kuuntelevat lauantain alustusta 18. maaliskuuta Ahojen kodissa Comojärven kupeessa Italiassa.

Seuravieraat kuuntelevat lauantain alustusta 18. maaliskuuta Ahojen kodissa Comojärven kupeessa Italiassa.

Helmiina Klasila

Seuravieraat kuuntelevat lauantain alustusta 18. maaliskuuta Ahojen kodissa Comojärven kupeessa Italiassa.

Seuravieraat kuuntelevat lauantain alustusta 18. maaliskuuta Ahojen kodissa Comojärven kupeessa Italiassa.

Helmiina Klasila

Comojärven kupeessa toteutuivat Italian ensimmäiset lähetysseurat

Uutiset14.4.2023 8.15

Ul­ko­mail­la asu­va iloit­see eri­tyi­ses­ti pää­sys­tä yh­del­le kool­le sa­nan­kuu­loon sekä yh­tei­sis­tä kes­kus­te­luis­ta ja lau­la­mi­ses­ta tois­ten us­ko­vais­ten kans­sa.

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen totesi tänään Helsingin tuomiokirkossa valtiopäivien avajaissaarnassa, että avajaisiin liittyvä jumalanpalvelus on arvokas traditio.

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen totesi tänään Helsingin tuomiokirkossa valtiopäivien avajaissaarnassa, että avajaisiin liittyvä jumalanpalvelus on arvokas traditio.

Seppo JJ Sirkka Eastpress

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen totesi tänään Helsingin tuomiokirkossa valtiopäivien avajaissaarnassa, että avajaisiin liittyvä jumalanpalvelus on arvokas traditio.

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen totesi tänään Helsingin tuomiokirkossa valtiopäivien avajaissaarnassa, että avajaisiin liittyvä jumalanpalvelus on arvokas traditio.

Seppo JJ Sirkka Eastpress

Piispa Seppo Häkkinen: ”Osaamme puhaltaa yhteen hiileen”

Uutiset13.4.2023 12.30

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa Sep­po Häk­ki­nen ko­ros­ti val­ti­o­päi­vien ava­jais­ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa yh­teis­työn mer­ki­tys­tä vas­tak­kai­na­set­te­lu­jen si­jaan.

Kalustolaskenta suoritetaan metsurinlaskimella. Laskija kirjaa kunkin majoitusyksikön painamalla laskimen painiketta: asuntovaunu, -auto, teltta, auto.

Kalustolaskenta suoritetaan metsurinlaskimella. Laskija kirjaa kunkin majoitusyksikön painamalla laskimen painiketta: asuntovaunu, -auto, teltta, auto.

Janne Mäkinen

Kalustolaskenta suoritetaan metsurinlaskimella. Laskija kirjaa kunkin majoitusyksikön painamalla laskimen painiketta: asuntovaunu, -auto, teltta, auto.

Kalustolaskenta suoritetaan metsurinlaskimella. Laskija kirjaa kunkin majoitusyksikön painamalla laskimen painiketta: asuntovaunu, -auto, teltta, auto.

Janne Mäkinen

Nettikysely on uusi tapa laskea suviseura­vieraiden määrä

Uutiset12.4.2023 8.00

Lii­ken­ne­toi­mi­kun­ta on kiin­nos­tu­nut ka­lus­ton mää­räs­tä, jot­ta on mah­dol­lis­ta ar­vi­oi­da, pal­jon­ko ti­laa seu­raa­van ke­sän ma­joit­tu­jat tar­vit­se­vat.

Pääsiäislauluiltaan Ristijärven kikkoon oli saapunut runsaasti laulajia 8. huhtikuuta.

Pääsiäislauluiltaan Ristijärven kikkoon oli saapunut runsaasti laulajia 8. huhtikuuta.

Aili Pasanen

Pääsiäislauluiltaan Ristijärven kikkoon oli saapunut runsaasti laulajia 8. huhtikuuta.

Pääsiäislauluiltaan Ristijärven kikkoon oli saapunut runsaasti laulajia 8. huhtikuuta.

Aili Pasanen

"On lasten velka maksettu, ja kaikki täytetty" – pääsiäislauluilta Ristijärven kirkossa

Uutiset11.4.2023 11.50

En­ke­li ke­hot­ti hau­dal­le tul­lei­ta nai­sia vie­mään vies­tiä. Jee­suk­sen kär­si­mys­tie päät­tyi ylös­nou­se­muk­seen.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys