JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 181 »
Turun arkkihiippakunnan seuraava piispa Mari Leppänen.

Turun arkkihiippakunnan seuraava piispa Mari Leppänen.

Kirkon kuvapankki/Antti Partanen Kaftor oy

Turun arkkihiippakunnan seuraava piispa Mari Leppänen.

Turun arkkihiippakunnan seuraava piispa Mari Leppänen.

Kirkon kuvapankki/Antti Partanen Kaftor oy

Mari Lep­pä­nen Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan piis­pak­si

Uutiset3.12.2020 15.49

Alus­ta­van ään­te­las­ken­nan mu­kaan Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan piis­pan vaa­li on rat­ken­nut. Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin hiip­pa­kun­ta­de­kaa­ni, TM, FM Mari Lep­pä­nen sai vaa­lin toi­sel­la kier­rok­sel­la an­ne­tuis­ta ää­nis­tä 54,6 pro­sent­tia ja tuli näin va­li­tuk­si ark­ki­hiip­pa­kun­nan seu­raa­vak­si piis­pak­si.

Pixabay

Pixabay

Tur­val­lis­ta kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria Suo­meen

Uutiset3.12.2020 14.00

Yle tie­dot­ti mar­ras­kuus­sa al­ka­van­sa ve­tä­mään vii­si­vuo­tis­ta Hy­vin sa­not­tu – Bra sagt -han­ket­ta yh­des­sä Erä­tau­ko-sää­ti­ön kans­sa. Hank­keen tar­koi­tuk­se­na on vah­vis­taa suo­ma­lai­sen kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin par­hai­ta puo­lia ja luo­da tur­val­li­sia kes­kus­te­lu­ym­pä­ris­tö­jä.

Iso kuoro esiintyi tilaisuudessa, jossa paikan päällä olivat vain opistolaiset ja opiston henkilökunta.

Iso kuoro esiintyi tilaisuudessa, jossa paikan päällä olivat vain opistolaiset ja opiston henkilökunta.

Timo Kinnunen

Iso kuoro esiintyi tilaisuudessa, jossa paikan päällä olivat vain opistolaiset ja opiston henkilökunta.

Iso kuoro esiintyi tilaisuudessa, jossa paikan päällä olivat vain opistolaiset ja opiston henkilökunta.

Timo Kinnunen

Opis­ton mu­siik­ki­kah­vi­la toi jou­lun ko­tei­hin

Uutiset1.12.2020 16.00

Vuo­des­ta 2009 läh­tien Reis­jär­ven opis­tol­la on jär­jes­tet­ty en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na mu­siik­ki­kah­vi­la. Tänä vuon­na tuo ta­pah­tu­ma pää­tet­tiin vä­lit­tää Yo­u­tu­ben vä­li­tyk­sel­lä kai­kil­le ha­luk­kail­le. Opis­tol­la pai­kal­la oli­vat vain op­pi­laat ja hen­ki­lö­kun­ta.

Pixabay

Pixabay

Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­tot siir­tyi­vät etä­o­pe­tuk­seen

Uutiset1.12.2020 11.15

Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­tot ovat siir­ty­neet etä­o­pe­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maan voi­mis­tu­neen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si.

A.-L.S.

A.-L.S.

Lei­ri­päi­vä vi­rit­tää jou­lu­tun­nel­miin

Uutiset30.11.2020 14.25

– Kos­ka lei­ri­toi­min­ta on py­säh­dyk­sis­sä ja jou­lu­lei­rit pe­rut­tu, SRK tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den ais­tia jou­luis­ta lei­ri­tun­nel­maa ne­tin kaut­ta, kom­men­toi SRK:n lei­ri­työn asi­an­tun­ti­ja As­ko Syr­jä­lä.

Kirsti Tuikkanen teki kierrätysmateriaaleista Betlehemin, joka havainnollistaa joulun tapahtumia.

Kirsti Tuikkanen teki kierrätysmateriaaleista Betlehemin, joka havainnollistaa joulun tapahtumia.

Kuvat: Erika Kinnunen

Kirsti Tuikkanen teki kierrätysmateriaaleista Betlehemin, joka havainnollistaa joulun tapahtumia.

Kirsti Tuikkanen teki kierrätysmateriaaleista Betlehemin, joka havainnollistaa joulun tapahtumia.

Kuvat: Erika Kinnunen

Sei­mi­a­se­tel­ma kas­voi te­ki­jän­sä kä­sis­sä

Uutiset29.11.2020 10.00

Kin­nu­las­sa asu­va Kirs­ti Tuik­ka­nen oli tuu­raa­mas­sa seu­ra­kun­nan päi­vä­ker­hos­sa vuo­si sit­ten, kun seu­ra­kun­nan sil­loi­nen pap­pi Tuo­mas Tai­pa­le pyy­si hän­tä mu­kaan­sa pa­la­ve­riin, jos­sa suun­ni­tel­tiin päi­vä­ko­din jou­lu­ta­pah­tu­maa yh­des­sä eri ta­ho­jen kans­sa.

Tu­li­pa­lo Jäm­sän opis­tol­la

Uutiset28.11.2020 12.00

Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton puu­työ­ti­lois­sa syt­tyi per­jan­tai­na 27.11.2020 puo­len päi­vän jäl­keen ra­ken­nus­pa­lo.

Marielle Raappana

Marielle Raappana

Tä­nään on rip­pi­kou­lun ko­di­nil­ta

Uutiset28.11.2020 7.35

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan ti­lai­suut­ta, jo­hon on suo­ra link­ki Kap­säk­ki­ju­tut.fi-verk­ko­si­vus­tol­ta. Link­ki läh­tee myös yh­dis­tyk­siin toi­mi­kun­tien What­sapp-ryh­miä pit­kin.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Te­ko­jen tiis­tai kut­suu miet­ti­mään aut­ta­mi­sen ta­po­ja

Uutiset27.11.2020 10.35

Krii­sin ja eris­täy­ty­mi­sen ai­ka­kau­te­na ih­mi­siä yh­dis­tä­vät teot ovat eri­tyi­sen ar­vok­kai­ta. Jou­lu­kuun en­sim­mäi­se­nä vie­te­tet­tä­vä Te­ko­jen­Tiis­tai-kam­pan­ja kan­nus­taa te­ke­mään hy­vää.

Jäm­sän opis­to siir­tyy etä­o­pe­tuk­seen

Uutiset26.11.2020 19.12

Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton pe­ru­sop­pi­jak­so siir­tyy etä­o­pe­tuk­seen syys­lu­ku­kau­den vii­mei­sen pe­ri­o­din ajak­si 2.–12.12.2020.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 181 »
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys

Viikon kysymys