JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 167 »
Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Lasse Kokko

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Lasse Kokko

Las­ten ja nuor­ten pu­he­lin vas­taa ke­säl­lä­kin

Uutiset13.6.2020 12.00

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Las­ten ja nuor­ten pu­he­lin päi­vys­tää myös ke­sä­ai­ka­na päi­vit­täin. Pu­he­li­mes­sa lap­si tai nuo­ri voi kes­kus­tel­la kou­lu­te­tun va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jän kans­sa il­mai­sek­si mis­tä ta­han­sa asi­as­ta.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Tänä ke­sä­nä lau­le­taan väl­jäs­ti

Uutiset12.6.2020 6.00

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na on huo­leh­dit­ta­va kei­nois­ta, joil­la lau­la­mi­nen oli­si mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta, muis­tut­ta­vat Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat. He an­toi­vat ai­hees­ta täy­den­tä­vän oh­jeen, joka liit­tyy oh­jee­seen seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­ta ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na.

Re­surs­si­pan­kil­la riit­tää nyt ky­syn­tää

Uutiset10.6.2020 12.00

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) Re­surs­si­pan­kin käyn­nis­tä­mi­ses­tä ko­ro­na­pan­de­mi­an hel­lit­tä­es­sä on tul­lut usei­ta ky­se­lyi­tä. Nyt toi­min­ta on jäl­leen pää­tet­ty käyn­nis­tää.

Su­vi­seu­rois­ta tu­lee myös vi­de­o­lä­he­tyk­siä

Uutiset9.6.2020 6.05

SRK:n Su­vi­seu­rat pi­de­tään 25.–29. ke­sä­kuu­ta, ja ne lä­he­te­tään pie­nin poik­keuk­sin Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta.

Pappisvihkimyksessä oli erityistä juhlan tuntua, kun kirkkotilat avattiin seurakuntalaisille tauon jälkeen, koronaviruksesta johtuvien rajoitteiden höllennyttyä.

Pappisvihkimyksessä oli erityistä juhlan tuntua, kun kirkkotilat avattiin seurakuntalaisille tauon jälkeen, koronaviruksesta johtuvien rajoitteiden höllennyttyä.

Harriet Urponen

Pappisvihkimyksessä oli erityistä juhlan tuntua, kun kirkkotilat avattiin seurakuntalaisille tauon jälkeen, koronaviruksesta johtuvien rajoitteiden höllennyttyä.

Pappisvihkimyksessä oli erityistä juhlan tuntua, kun kirkkotilat avattiin seurakuntalaisille tauon jälkeen, koronaviruksesta johtuvien rajoitteiden höllennyttyä.

Harriet Urponen

Yh­dek­sän uut­ta pap­pia Ou­lun hiip­pa­kun­taan – yk­si rip­pi­kou­lu­työ­hön SRK:lle

Uutiset8.6.2020 8.15

Piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo vih­ki Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­sa sun­nun­tai­na 7. ke­sä­kuu­ta pi­de­tys­sä mes­sus­sa yh­dek­sän uut­ta pap­pia Ou­lun hiip­pa­kun­taan. Yk­si vas­ta­vi­hi­tyis­tä pa­peis­ta työl­lis­tyy rip­pi­kou­lu­työ­hön Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sel­le.

Suviseurojen kuvapankki

Suviseurojen kuvapankki

Tulk­kauk­set kuu­lu­vat ja nä­ky­vät SRK:n net­ti­si­vuil­la

Uutiset8.6.2020 6.55

SRK:n Su­vi­seu­ro­jen saar­nat ja pu­heen­vuo­rot kuu­lu­vat eri kie­lil­lä, kun nii­tä tul­ka­taan viit­to­ma­kie­lel­le sekä eng­lan­nik­si, es­pan­jak­si, rans­kak­si, ruot­sik­si, sak­sak­si, un­ka­rik­si, ve­nä­jäk­si ja vi­rok­si.

SRK in­fo­aa uu­des­ta suun­ni­tel­lus­ta pal­ve­lus­ta

Uutiset5.6.2020 17.05

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jär­jes­tää ke­säin­fon toi­mis­tol­taan en­si sun­nun­tai­na 7. ke­sä­kuu­ta klo 13.

SRK:lta uu­sia tuot­tei­ta

Uutiset5.6.2020 7.00

SRK:lta on il­mes­ty­nyt juu­ri kak­si uut­ta tuo­tet­ta: puu­ha­kir­ja Mai­sa ja Kert­tu ke­sä­seu­rois­sa sekä Sy­dän va­loa vas­ten -nuor­ten­kir­ja ää­ni­kir­ja­na.

Suviseurojen kuvapankki

Suviseurojen kuvapankki

Su­vi­seu­ra­oh­jel­ma on jul­kis­tet­tu

Uutiset3.6.2020 9.30

Ne­tis­sä ja ra­di­os­sa seu­rat­ta­vien Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­ma on jul­kis­tet­tu tä­nään. Myös Su­vi­seu­ro­jen so­me­ka­na­vien il­meet ovat päi­vit­ty­neet vas­ta­maan tä­män ke­säis­ten Su­vi­seu­ro­jen il­met­tä.

Ra­nu­an opis­to ava­si mat­ka­par­kin

Uutiset3.6.2020 6.20

Ra­nu­an kr. opis­to ava­si alu­eel­leen mat­ka­par­kin ke­sä­kuun alus­sa. Opis­ton pi­ha­pii­ris­sä voi ma­joit­tua asun­to­vau­nul­la, -au­tol­la ja tel­tal­la. Mat­ka­par­kin hin­taan si­säl­tyy wc, suih­ku ja ke­mi­al­li­sen wc:n tyh­jen­nys­mah­dol­li­suus. Ma­joi­tus­paik­ka on va­rat­ta­va etu­kä­teen opis­tol­ta.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 167 »
10.7.2020

Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pi­tää mi­nus­ta huo­len. Ps. 13:6

Viikon kysymys