JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 188 »

Jäm­sän ja Ra­nu­an opis­tot sul­ke­vat oven­sa – Reis­jär­vi jat­kaa va­ro­toi­min

Uutiset3.3.2021 16.15

Jäm­sän ja Ra­nu­an kris­til­lis­ten kan­sa­no­pis­to­jen lä­hi­o­pe­tus lo­pe­te­taan sul­ku­ti­lan ajak­si. Reis­jär­ven opis­to pys­tyy jat­ka­maan alu­een­sa suo­si­tus­ten mu­kaan lä­hi­o­pe­tus­ta.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Rip­pi­kou­lun tal­vi­päi­vät to­teu­tu­vat etäyh­teyk­sin

Uutiset1.3.2021 7.30

Huh­ti­kuul­le suun­ni­tel­lut rip­pi­kou­lun tal­vi­päi­vät siir­ty­vät to­teu­tet­ta­vak­si Kap­sä­kin Yo­u­Tu­be-ka­na­van kaut­ta. Siir­toon pää­dyt­tiin val­lit­se­van ko­ro­na­ti­lan­teen ta­kia.

Vaasan seudun Rauhanyhdistyksen etäkokouksen toimihenkilöinä toimivat taloudenhoitaja Johannes Hurtig (vas.), kokouksen sihteeri Olli Ilkko ja puheenjohtaja Arto Mäkinen sekä yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Linna.

Vaasan seudun Rauhanyhdistyksen etäkokouksen toimihenkilöinä toimivat taloudenhoitaja Johannes Hurtig (vas.), kokouksen sihteeri Olli Ilkko ja puheenjohtaja Arto Mäkinen sekä yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Linna.

Valtteri Saukko

Vaasan seudun Rauhanyhdistyksen etäkokouksen toimihenkilöinä toimivat taloudenhoitaja Johannes Hurtig (vas.), kokouksen sihteeri Olli Ilkko ja puheenjohtaja Arto Mäkinen sekä yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Linna.

Vaasan seudun Rauhanyhdistyksen etäkokouksen toimihenkilöinä toimivat taloudenhoitaja Johannes Hurtig (vas.), kokouksen sihteeri Olli Ilkko ja puheenjohtaja Arto Mäkinen sekä yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Linna.

Valtteri Saukko

Vuo­si­ko­kous hoi­tui Vaa­sas­sa etäyh­teyk­sin

Uutiset27.2.2021 8.30

Vaa­san seu­dun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kous su­jui jou­he­vas­ti kah­den har­joi­tus­ko­kouk­sen jäl­keen. SRK on lä­het­tä­nyt rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le oh­jei­ta etä­ko­kous­ta­mi­seen.

Tuo­mas Tai­pa­le reh­to­rik­si Ra­nu­an opis­toon

Uutiset26.2.2021 8.40

Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton joh­to­kun­ta on ni­men­nyt reh­to­rin si­jai­sek­si ajal­le 1.9.2021–31.12.2022 pas­to­ri ja kou­lu­tuspääl­lik­kö Tuo­mas Tai­pa­leen.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Nuor­ten lau­lu­ti­lai­suu­det siir­ty­vät syk­syyn

Uutiset25.2.2021 13.45

Rip­pi­kou­lun käy­nei­den ja vart­tu­neem­pien nuor­ten val­ta­kun­nal­li­set lau­lu­ti­lai­suu­det siir­ty­vät pi­det­tä­vik­si 11. syys­kuu­ta. Ti­lai­suu­det on tar­koi­tus pi­tää Ou­lun, Jy­väs­ky­län ja Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä.

Opistojen rehtorit, Harri Isopahkala Ranualta (vas.), Valtteri Laitila Reisjärveltä ja Jukka Palola Jämsästä, kertoivat infotilaisuudessa opistouudistustuksesta sekä opistoihin hakemisesta.

Opistojen rehtorit, Harri Isopahkala Ranualta (vas.), Valtteri Laitila Reisjärveltä ja Jukka Palola Jämsästä, kertoivat infotilaisuudessa opistouudistustuksesta sekä opistoihin hakemisesta.

Niko Sallinen

Opistojen rehtorit, Harri Isopahkala Ranualta (vas.), Valtteri Laitila Reisjärveltä ja Jukka Palola Jämsästä, kertoivat infotilaisuudessa opistouudistustuksesta sekä opistoihin hakemisesta.

Opistojen rehtorit, Harri Isopahkala Ranualta (vas.), Valtteri Laitila Reisjärveltä ja Jukka Palola Jämsästä, kertoivat infotilaisuudessa opistouudistustuksesta sekä opistoihin hakemisesta.

Niko Sallinen

Opis­tot suun­taa­vat yh­tei­sil­lä ha­kuk­ri­tee­reil­lä koh­ti uut­ta

Uutiset24.2.2021 13.25

Opis­ke­lu tu­lee ole­maan il­mais­ta op­pi­vel­vol­li­suu­suu­dis­tuk­sen pii­riin kuu­lu­val­le. Myös opis­toi­hin ha­ke­mi­nen yh­te­näis­tyy.

Tällä hetkellä Ecuadorissa päästään Zoom-seuroihin. Kuva on vuoden 2019 lähetysseuroista.

Tällä hetkellä Ecuadorissa päästään Zoom-seuroihin. Kuva on vuoden 2019 lähetysseuroista.

Russel Roiko

Tällä hetkellä Ecuadorissa päästään Zoom-seuroihin. Kuva on vuoden 2019 lähetysseuroista.

Tällä hetkellä Ecuadorissa päästään Zoom-seuroihin. Kuva on vuoden 2019 lähetysseuroista.

Russel Roiko

Pan­de­mia loi Ecu­a­do­riin net­ti­seu­ra­käy­tän­nön

Uutiset23.2.2021 15.15

Ecu­a­do­rin eri kau­pun­kien us­ko­vai­set pää­se­vät nyt use­am­min seu­roi­hin ja nä­ke­vät toi­si­aan sään­nöl­li­ses­ti.

Enni Saarnio käy ylä-asteen kahdeksatta luokkaa ja on myös rippikoulussa.

Enni Saarnio käy ylä-asteen kahdeksatta luokkaa ja on myös rippikoulussa.

Rauno Saarnio

Enni Saarnio käy ylä-asteen kahdeksatta luokkaa ja on myös rippikoulussa.

Enni Saarnio käy ylä-asteen kahdeksatta luokkaa ja on myös rippikoulussa.

Rauno Saarnio

Ar­vot nä­ky­vät sii­nä, mi­ten mui­ta koh­te­lee

Uutiset22.2.2021 9.45

Kris­til­li­set pe­ru­sar­vot pun­ta­ris­sa. Äi­jä eli isoi­sä, mänt­sä­lä­läi­nen Rau­no Saar­nio sekä nur­mi­jär­ve­läi­set Juk­ka-isä ja En­ni-ty­tär pää­ty­vät kol­men su­ku­pol­ven kes­kus­te­lus­saan sii­hen, et­tä us­koa ei voi ir­rot­taa vain yh­dek­si osak­si elä­mää.

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Päivi Peltoniemi

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Rauhanyhdistykset ovat tällä hetkellä hiljaisia rakennuksia. Nettilähetyksiä on runsaasti, mutta etenkin lasten ja nuorten toiminnalle olisi tarve.

Päivi Peltoniemi

SRK sel­vit­ti: mitä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le kuu­luu?

Uutiset18.2.2021 13.25

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) teki rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le ky­se­lyn ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­kai­ses­ta toi­min­nas­ta.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

SFC ja LLC tie­dot­ti­vat ke­sän seu­ra­jär­jes­te­lyis­tään

Uutiset17.2.2021 9.00

Ruot­sin SFC on päät­tä­nyt ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si siir­tää tu­le­van ke­sän su­vi­seu­ran­sa tou­ko­kuul­ta pi­det­tä­väk­si 13.–15 elo­kuu­ta.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 188 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys