JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 »
70-vuotias Päivämies sai juhlaleivoksen.

70-vuotias Päivämies sai juhlaleivoksen.

Juhani Ojalehto

70-vuotias Päivämies sai juhlaleivoksen.

70-vuotias Päivämies sai juhlaleivoksen.

Juhani Ojalehto

Yhteistyökumppanit vierailivat Päivämiehen toimituksessa

Uutiset31.1.2024 13.45

– Ha­lu­sim­me näh­dä myös yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja alu­eel­la vai­kut­ta­via kol­le­goi­ta, Päi­vä­mie­hen pää­toi­mit­ta­ja ja SRK:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö Har­ri Vä­hä­jylk­kä ker­toi kah­vi­ti­lai­suu­des­sa 31. tam­mi­kuu­ta.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päivämies teki lukijatutkimuksen 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi – enemmistö kokee lehden vastaavan tarkoitustaan

Uutiset30.1.2024 16.20

Uu­tis­ten vii­kol­la pi­de­tään esil­lä Päi­vä­mie­hen juh­la­vuot­ta leh­tie­sit­te­lyi­den ja ti­laus­kam­pan­jan muo­dos­sa.

Kuva: Matias Haaraniemi

Kuva: Matias Haaraniemi

Kirkon perheneuvonta 80 vuotta – työtä rakkauden puolesta

Uutiset27.1.2024 7.00

Kir­kon per­he­neu­von­ta viet­tää tänä vuon­na 80-vuo­tis­juh­la­vuot­ta. Pal­ve­lul­le on jat­ku­vaa tar­vet­ta, sen osoit­ta­vat kas­va­vat asi­a­kas­mää­rät. Vuon­na 2023 per­he­neu­von­nan asi­a­kas­mää­rä kas­voi edel­lis­vuo­des­ta yli 560 asi­ak­kaal­la. Yh­teen­sä asi­ak­kai­ta oli lä­hes 18 000. Suu­rim­pa­na tu­lo­syy­nä per­he­neu­von­taan oli­vat edel­lis­vuo­sien ta­paan vuo­ro­vai­ku­tu­son­gel­mat. Toi­sek­si suu­rim­pa­na syy­nä oli­vat ero­ky­sy­myk­set.

– Työvuoroissa on hyvä mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin tai niihin on hauskaa mennä kavereiden kanssa, kommentoivat opistolaiset Aarne Tervo, Eino Sutinen, Nuutti Haapalahti ja Aslakki Kyllönen.

– Työvuoroissa on hyvä mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin tai niihin on hauskaa mennä kavereiden kanssa, kommentoivat opistolaiset Aarne Tervo, Eino Sutinen, Nuutti Haapalahti ja Aslakki Kyllönen.

Marika Hyväri

– Työvuoroissa on hyvä mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin tai niihin on hauskaa mennä kavereiden kanssa, kommentoivat opistolaiset Aarne Tervo, Eino Sutinen, Nuutti Haapalahti ja Aslakki Kyllönen.

– Työvuoroissa on hyvä mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin tai niihin on hauskaa mennä kavereiden kanssa, kommentoivat opistolaiset Aarne Tervo, Eino Sutinen, Nuutti Haapalahti ja Aslakki Kyllönen.

Marika Hyväri

Jämsän opistoseurat: Työvuoroja uuden mallin mukaan

Uutiset25.1.2024 13.45

Keu­ruul­la jär­jes­tet­tä­viin Jäm­sän kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton ke­sä­seu­roi­hin odo­te­taan 19 000 kä­vi­jää. Suu­ren ta­pah­tu­man to­teut­ta­mi­sek­si ha­e­taan te­ki­jöi­tä kaik­ki­aan lä­hes 2000 työ­vuo­roon.

Mariakanin pienimmät pyhäkoululaiset esiintyvät opettajansa johdolla pyhäkoulun ja seurojen jälkeisessä ohjelmassa Keniassa.

Mariakanin pienimmät pyhäkoululaiset esiintyvät opettajansa johdolla pyhäkoulun ja seurojen jälkeisessä ohjelmassa Keniassa.

Kuva: Markus Lohi

Mariakanin pienimmät pyhäkoululaiset esiintyvät opettajansa johdolla pyhäkoulun ja seurojen jälkeisessä ohjelmassa Keniassa.

Mariakanin pienimmät pyhäkoululaiset esiintyvät opettajansa johdolla pyhäkoulun ja seurojen jälkeisessä ohjelmassa Keniassa.

Kuva: Markus Lohi

Matkalla Jumalan sanan valossa – pyhäkoulutoiminta kehittyy Keniassa

Uutiset23.1.2024 14.40

Py­hä­kou­lu­lai­set ja­no­a­vat Raa­mat­tu­ja, ku­via Raa­ma­tun ker­to­muk­sis­ta ja yk­sin­ker­tais­ta Raa­ma­tun se­li­tys­tä.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta.

Johanna Lumijärvi

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta.

Kuvituskuva kirkolliskokouksesta.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokouksen ehdokasgalleria avautui

Uutiset22.1.2024 9.00

Kir­kol­lis­ko­kous- ja hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­vaa­lien eh­do­kas­gal­le­ria on avat­tu. Kir­kol­lis­ko­kous­vaa­leis­sa on 712 eh­do­kas­ta, jois­ta maal­lik­ko­ja on 505 ja pap­pe­ja 207.

Raisa Limma piti lapsille kerhoa.

Raisa Limma piti lapsille kerhoa.

Sirkka Lehto

Raisa Limma piti lapsille kerhoa.

Raisa Limma piti lapsille kerhoa.

Sirkka Lehto

Kotisiionin leirillä pääsi enemmän tutuksi

Uutiset19.1.2024 12.00

Ison rau­ha­nyh­dis­tyk­sen mo­ne­ni­käi­set lei­ri­läi­set sai­vat yh­teis­tä ai­kaa ja poh­ja­vi­reek­si oman ko­ti­seu­dun his­to­ri­aa.

SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola toi terveisiä SRK:n eri työaloilta.

SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola toi terveisiä SRK:n eri työaloilta.

Torsti Vuorma

SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola toi terveisiä SRK:n eri työaloilta.

SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Valde Palola toi terveisiä SRK:n eri työaloilta.

Torsti Vuorma

Puhujat ovat Jumalan asialla

Uutiset17.1.2024 15.00

Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ko­koon­tui 13. tam­mi­kuu­ta noin 600 rau­ha­nyh­dis­tyk­sien pu­hu­jaa pe­rin­tei­seen al­ku­vuo­den pu­hu­jien­ko­kouk­seen.

Kalajoen rauhanyhdistys on tuttu paikka Anne-Maria ja Ismo Pisilälle.

Kalajoen rauhanyhdistys on tuttu paikka Anne-Maria ja Ismo Pisilälle.

Terttu Myllylahti

Kalajoen rauhanyhdistys on tuttu paikka Anne-Maria ja Ismo Pisilälle.

Kalajoen rauhanyhdistys on tuttu paikka Anne-Maria ja Ismo Pisilälle.

Terttu Myllylahti

Kannatti kuulla Jumalan kutsua

Uutiset16.1.2024 12.15

Ka­la­jo­ki­set An­ne-Ma­ria ja Is­mo Pi­si­lä iloit­se­vat sii­tä, et­tä he mo­lem­mat löy­si­vät Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ja voi­vat tu­kea toi­si­aan us­ko­mi­sen asi­ois­sa.

Suviseurojen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa.

Suviseurojen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa.

Näyttökuva suviseurat.fi

Suviseurojen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa.

Suviseurojen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa.

Näyttökuva suviseurat.fi

Suviseurojen verkkosivut on avattu

Uutiset15.1.2024 12.00

SRK:n vuo­den 2024 Pu­das­jär­vel­lä jär­jes­tet­tä­vien Su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vut on avat­tu. Su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vuil­la su­vi­seu­rat.fi ker­ro­taan ajan­koh­tais­ta tie­toa 28.6.–1.7.2024 pi­det­tä­vis­tä Su­vi­seu­rois­ta. Täl­lä het­kel­lä si­vus­tol­la ku­vail­laan esi­mer­kik­si seu­ra­tun­nus­ta “Olen­ko minä si­nul­le ra­kas?” (Joh. 21:17) ja esi­tel­lään seu­ra­merk­ki. Verk­ko­si­vu­jen kaut­ta pää­see li­säk­si tu­tus­tu­maan ai­em­pien vuo­sien Su­vi­seu­roi­hin ku­vien ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ar­kis­ton kaut­ta.

« 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 »
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys