JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 12 13 14 15

Armahdettuna syntisenä evankeliumin työssä

Matkaevääksi20.7.2019 8.00

Kir­joi­tan tätä teks­tiä su­vi­seu­ra­ken­täl­lä Mu­hok­sel­la. Ko­va­ää­ni­sis­tä kuu­luu tut­tu ja tur­val­li­nen evan­ke­liu­min vies­ti. Sa­nan­pal­ve­li­jat vuo­rol­laan va­kuut­ta­vat, et­tä jo­kai­nen kuu­li­ja saa us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen so­vi­tus­työn täh­den. Sii­nä on kuul­ta­va­na ja us­kot­ta­va­na evan­ke­liu­min ydin.

Pettämätön sydänten tuntija

Matkaevääksi3.7.2019 6.00

Sy­dä­men toi­min­ta mää­rit­tää ih­mi­sen ole­mus­ta ja ker­too sii­tä. Kun py­säh­dym­me tun­te­maan ja tun­nus­te­le­maan, voim­me tun­tea sen syk­keen eri puo­lil­la, pääs­tä var­pai­siin. Kun ruu­miim­me ma­kaa pai­koil­laan ja mie­li on tyy­ni, sy­dän lyö rau­hal­li­ses­ti. Lii­kun­ta ja tun­ne­kuo­hu saa­vat sy­dä­men lä­pät­tä­mään ja pu­nan nou­se­maan pos­kil­le.

Erilaisin armolahjoin

Matkaevääksi26.6.2019 7.00

”Oli­si­vat­ko An­ja ja Tee­mu vaik­ka pääs­seet?” pu­heen­joh­ta­ja ky­syy rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan ko­kouk­sen lo­pus­sa. Kes­kus­te­lem­me sii­tä, et­tä olem­me saa­mas­sa uu­den kirk­ko­her­ran ja oli­si mu­ka­va käy­dä toi­vot­ta­mas­sa hä­net ter­ve­tul­leek­si ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­kei­ses­sä juh­las­sa. Em­me oi­kein tie­dä, mi­hin lu­pau­dum­me, mut­ta em­me oi­kein viit­si kiel­täy­ty­ä­kään.

Rahako ratkaisee?

Matkaevääksi19.6.2019 7.00

Pi­dim­me en­sim­mäi­siä seu­ro­ja Ve­nä­jän Ud­mur­ti­as­sa. Seu­ro­jen jäl­keen eräs mies ky­syi, voi­ko syn­nit saa­da an­teek­si ihan il­mai­sek­si. ”Kun minä me­nen kaup­paan niin ai­na pi­tää ol­la rup­lan ra­ho­ja, mi­tään ei saa il­man ra­haa”, hän jat­koi.

Kysyy uskoa hylätä miksi-kysymykset

Matkaevääksi12.6.2019 7.00

Kau­an sit­ten näim­me sa­mas­sa hau­ta­ki­ves­sä kah­den nuo­re­na kuol­leen lap­sen ni­met ja sa­man kuo­lin­päi­vän. Ki­ven ylä­nurk­kaa ko­ris­ti­vat len­tä­vät pik­ku­lin­nut. Lap­set ute­li­vat: ”Isä, mik­si tuos­sa on lin­nun kuva?”

Pyhä Henki on aarre sisimmässä

Matkaevääksi7.6.2019 6.08

Nuo­ret ylä­kou­lu­lai­set ih­met­te­li­vät us­ko­vai­sen luok­ka­ka­ve­rin iloi­suut­ta ja sa­mal­la le­vol­li­suut­ta. He ky­se­li­vät, mis­tä tämä saa tuol­lai­sen var­muu­den. ”En minä osaa sii­hen oi­kein vas­ta­ta, mut­ta sen minä tie­dän, et­tä kun saan us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, niin tun­nen sy­dä­mes­sä­ni rau­han ja sel­lai­sen var­muu­den.”

Piileekö jokaisen sisällä orja?

Matkaevääksi29.5.2019 6.00

Or­juus on meil­le ny­ky­a­jan län­si­mai­sil­le ih­mi­sil­le mel­ko vie­ras­ta sii­nä muo­dos­sa, mis­sä Raa­mat­tu sii­tä pu­huu. Raa­ma­tun ta­pah­tu­mien ai­kaan se oli kui­ten­kin ta­val­lis­ta, ja Raa­ma­tus­sa pu­hu­taan mo­nes­sa koh­das­sa or­jis­ta ja or­juu­des­ta.

« 1 ... 12 13 14 15
4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys