JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Minulta ei puutu mitään

Matkaevääksi10.4.2024 9.00

Kir­kol­lis­ta toi­mi­tus­ta en­nen käy­dään toi­mi­tus­kes­kus­te­lu. Toi­mi­tus­kes­kus­te­lus­sa pu­hu­taan toi­mi­tuk­sen tee­mas­ta: kas­tees­ta, avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä tai hau­taan siu­naa­mi­ses­ta. Myös toi­mi­tuk­seen liit­ty­vis­tä jär­jes­te­lyis­tä pu­hu­taan. Mi­nul­la on ta­pa­na ky­syä, on­ko kirk­ko­kä­si­kir­jan kaa­vas­sa ole­vis­sa psal­mi­vaih­to­eh­dois­sa joku, joka eri­tyi­ses­ti pu­hut­te­lee. Kas­te­kaa­vas­ta ja avi­o­liit­toon vih­ki­mi­sen kaa­vas­ta toi­mi­tuk­seen va­li­tut psal­mit vaih­te­le­vat. Hau­taan siu­naa­mi­sen kaa­vas­ta psal­mik­si va­li­koi­tuu mil­tei ai­na psal­mi 23, joka al­kaa: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu.” Kos­ka seu­ra­kun­nas­sam­me hau­taan siu­naa­mi­sia on toi­mi­tuk­sis­ta eni­ten, on pai­menp­sal­mis­ta tul­lut mi­nul­le var­sin tut­tu.

Pixabay

Pixabay

Pääsiäinen – ilon ja voiton juhla

Matkaevääksi27.3.2024 6.00

Pää­si­äi­nen on ilon ja voi­ton juh­la. Sil­loin Ju­ma­lan an­ta­ma lu­paus syn­tien so­vit­ta­mi­ses­ta syn­tiin lan­gen­neel­le ih­mis­kun­nal­le saa täyt­ty­myk­sen. Jee­sus nou­see ylös kuol­leis­ta kol­man­te­na päi­vä­nä kir­joi­tus­ten mu­kaan. Syn­nin, kuo­le­man, ka­do­tuk­sen ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­ta on voi­tet­tu ja ku­kis­tet­tu.

« 1 ... 12 13 14 15

Koko maa laulaa kiitostasi

Matkaevääksi21.4.2021 6.00

Löy­sin kir­joi­tuk­sen, jos­sa edes­men­nyt isä­ni muis­te­li so­ta­rin­ta­man ta­pah­tu­mia huh­ti­kuul­ta 1942. Sii­nä ker­rot­tiin, kuin­ka vi­hol­li­nen oli saar­ta­mas­sa mot­tiin eli vi­hol­li­sia oli joka puo­lel­la ja pois­pää­sy vai­ke­aa. Suo­ma­lai­set jou­kot jou­tui­vat pe­rään­ty­mään, ja isä­ni oli pe­rään­ty­vien jou­kos­sa.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Älkää pelätkö

Matkaevääksi14.4.2021 11.20

Pel­käät­kö sinä jo­tain? Var­maan kaik­ki ovat jos­kus pe­län­neet jo­tain, iso­ja ja pie­niä asi­oi­ta, syys­tä ja suot­ta. Toi­sen mie­les­tä tur­hal­ta tun­tu­vat pe­lon ai­heet voi­vat kui­ten­kin ol­la pel­kää­jäl­le to­del­la vai­kei­ta ja to­del­li­sia.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Ehtoollisella Jumalan hoidettavana

Matkaevääksi31.3.2021 7.00

Voi­ma­kas lau­lu kai­kuu su­vi­seu­ra­tel­tas­sa. Edes­sä avau­tuu pit­kä eh­tool­lis­kai­de. Kau­lus­pai­tai­set eh­tool­li­soh­jaa­jat osoit­ta­vat ar­vok­kaas­ti vie­rail­le oi­kei­ta kul­ku­suun­tia. Tu­tut pa­pit lau­su­vat vuo­rol­laan sa­nat “Kris­tuk­sen ruu­mis, si­nun puo­les­ta­si an­net­tu”. Kai­kes­sa ko­rut­to­muu­des­saan py­hän kos­ke­tus on kä­sin kos­ke­tel­ta­vis­sa.

Huudan sinua avuksi

Matkaevääksi24.3.2021 8.30

Avun pyy­tä­mi­nen, jopa avun huu­ta­mi­nen kuu­luu ih­mi­sen osaan. Pie­ni lap­si huu­taa usein avuk­si äi­ti­ään. Myös elä­män il­taan eh­ti­nyt van­hus saat­taa huu­taa avuk­si äi­ti­ään.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Ylistäkää Herran nimeä

Matkaevääksi17.3.2021 8.00

Ih­mi­sen on sa­not­tu ole­van mer­ki­tyk­siä et­si­vä olen­to. Ky­sy­myk­set elä­män, ole­mas­sa­o­lon ja eri­lais­ten ta­pah­tu­mien mer­ki­tyk­ses­tä aut­ta­vat an­ta­maan elä­mäl­le ta­ri­nan ja muo­don. Jos­kus ta­ri­na jää hä­mä­räk­si ja muo­to epä­mää­räi­sek­si.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Jumala on kilpemme

Matkaevääksi10.3.2021 9.00

Ke­säl­lä 2017 vie­tet­tiin Su­vi­seu­ro­ja Po­ris­sa. Nii­den ai­ka­na vii­tat­tiin Po­rin kau­pun­gin vaa­ku­naan, jos­sa on la­ti­nan­kie­li­set sa­nat ”Deus pro­tec­tor nos­ter.” Suo­mek­si kään­net­ty­nä sa­nat tar­koit­ta­vat ”Ju­ma­la mei­dän suo­je­li­jam­me.” Raa­ma­tus­sa lau­se on kään­net­ty muo­toon ”Ju­ma­la mei­dän kil­pem­me.” Sa­man­kal­tais­ta il­mai­sua käy­te­tään Raa­ma­tus­sa useis­sa koh­dis­sa, esi­mer­kik­si Ko­ra­hin las­ten psal­mis­sa 84.

Siionista kuuluu laulu

Matkaevääksi3.3.2021 9.15

Psal­mien kir­ja on Van­han tes­ta­men­tin lau­lu­kir­ja. Lau­lu­jen te­ki­jöi­tä oli usei­ta. Joi­den­kin psal­mien ru­noi­li­joi­ta ei tie­de­tä, mut­ta suu­rim­man osan psal­meis­ta on kir­joit­ta­nut ku­nin­gas Daa­vid. Joi­hin­kin lau­lui­hin on mer­kit­ty myös sä­vel­mä, jol­la nii­tä voi­daan lau­laa. Sä­vel­mis­tä ei ole säi­ly­nyt kui­ten­kaan tark­kaa tie­toa.

« 1 ... 12 13 14 15
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys