JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 12 13 14 15

Leena Tervonen

Leena Tervonen

Jumala pysyy uskollisena

Matkaevääksi27.5.2020 6.05

Yh­tei­sen edun ni­mis­sä val­ti­ot ovat sol­mi­neet liit­to­ja. Niis­sä on so­vit­tu esi­mer­kik­si yh­tei­ses­tä po­li­tii­kas­ta, ta­va­ran­vaih­dos­ta tai tul­leis­ta. Tie­tyin vel­vol­li­suuk­sin osa­puo­let saa­vat naut­tia yh­tei­sis­tä eduis­ta. So­pi­mu­sa­si­a­kir­ja muis­tut­taa sii­tä, mitä on so­vit­tu.

Virpi Vasalampi

Virpi Vasalampi

Turvapaikka maailman keskellä

Matkaevääksi20.5.2020 6.20

Häm­men­ty­neet mie­het kat­se­li­vat tai­vaal­le ja oli­vat eh­kä hie­man pe­lois­saan­kin. Etään­ty­vä pil­vi vei Jee­sus­ta yhä ylem­mäs koh­ti tai­vas­ta. Voi ar­vail­la, et­tä ope­tus­las­ten mie­lis­sä oli aja­tus: Mi­ten sel­vi­äm­me täs­tä eteen­päin? Taak­se oli­vat jää­neet päi­vät ja het­ket, jol­loin he sai­vat kul­kea Jee­suk­sen tur­val­li­ses­sa seu­ras­sa ja yh­tey­des­sä.

Heli Majuri

Heli Majuri

Pelastusta ei peruta

Matkaevääksi13.5.2020 6.20

Tie­dät­hän sen tun­teen, kun asun­to­vau­nu ve­de­tään oven eteen ja ale­taan pa­ka­ta Su­vi­seu­roi­hin läh­töä var­ten? Sil­loin ovat toi­veet ja odo­tuk­set kor­keim­mil­laan. Mo­nen toi­vee­na on pääs­tä joka kesä Su­vi­seu­roi­hin. Toi­veet muut­tu­vat nä­ke­mi­sek­si, kun en­sim­mäi­nen su­vi­seu­ra­kylt­ti nä­kyy.

Anita Keränen

Anita Keränen

Uskovaiset kutsuvat rauhan omistajiksi

Matkaevääksi6.5.2020 6.20

On kiin­nos­ta­vaa kuul­la ih­mi­sil­tä ker­to­muk­sia sii­tä, kuin­ka he ovat löy­tä­neet elä­vän us­kon. Näis­sä ker­to­muk­sis­sa käy hy­vin il­mi us­kon lah­ja­luon­ne ja työ, jon­ka Ju­ma­la te­kee he­rät­tä­es­sään ih­mi­sen et­si­mään ja löy­tä­mään pe­las­tuk­sen.

Anton Kangas/Lukijan kuva

Anton Kangas/Lukijan kuva

Voimattoman voima on evankeliumi

Matkaevääksi29.4.2020 6.05

Lu­es­ke­lin edes­men­neen isä­ni muis­te­lu­ja. Muis­te­lu­jen koh­tee­na oli usein sota-ai­ka ja se, mi­ten Ju­ma­la var­je­li vaa­ral­li­sis­sa­kin ti­lan­teis­sa. Eri­tyi­ses­ti py­säyt­ti eräs muis­tiin­pa­no, jos­sa hän ker­toi seu­raa­vaa: ”Elet­tiin huh­ti­kuun lop­pua vuon­na 1942. Vi­hol­li­nen oli pii­rit­tä­mäs­sä etu­rin­ta­mal­la suo­ma­lai­sia, ja läh­dim­me apuun no­pe­al­la tah­dil­la. Tau­ko­pai­kal­la huo­ma­sin puun kyl­jes­sä ou­don ”möh­kä­leen” – py­säh­dyin. Jal­ka­ni edes­sä oli lan­ka, joka oli­si rä­jäyt­tä­nyt mii­nan, ja kuo­le­ma oli­si tul­lut.”

Saara-Maija Saarenpää

Saara-Maija Saarenpää

Paimen kulkee laumansa edellä

Matkaevääksi22.4.2020 6.30

Näin ker­ran Ve­nä­jän Kar­ja­las­sa nii­tyl­lä vuo­hi­lau­man ja pai­me­nen, joka kul­ki lau­man­sa edel­lä sau­va kä­des­sään. Se on ny­ky­ään har­vi­nai­nen näky, sil­lä pai­me­nen vir­kaa hoi­ta­vat enim­mäk­seen lai­tu­men ym­pä­ril­le kier­re­tyt säh­kö­pai­me­net tai verk­ko­ai­dat.

« 1 ... 12 13 14 15
30.5.2023

Pietari puhui: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” Ap. t. 2:38

Viikon kysymys