JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Oletko autuas?

Matkaevääksi
29.6.2022 9.15

Juttua muokattu:

28.6. 11:22
2022062811223120220629091500

Ilk­ka Ma­ju­ri

Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­san­sa, ken kan­taa maas­sa kuo­le­man, on on­nel­li­nen kul­keis­san­sa maan vie­raan poik­ki tai­vaa­seen.” ”Kuun­nel­kaa, mi­ten hie­no lau­lu”, nuo­ri to­te­aa ys­tä­vil­leen ja kuun­te­lee lau­lun use­aan ker­taan. Sa­ma­na päi­vä­nä tuon nuo­ren ly­hyt, mut­ta on­nel­li­nen elä­mä kat­ke­aa lii­ken­ne­on­net­to­muu­teen. Ju­ma­lan rau­han sy­dä­mel­leen omis­ta­nut ote­taan us­ko­vien le­poon.

Moni ih­mi­nen et­sii on­nea, kuka mis­tä­kin. On­nel­li­suus­tut­ki­mus­ten mu­kaan ajal­li­sen on­nen te­ki­jöi­tä ovat myön­tei­set asen­teet, teot ja sa­nat, lap­se­no­mai­nen lei­kit­te­ly ja kii­tol­li­suus. Nämä ovat­kin hy­viä asi­oi­ta. Usein mei­tä kui­ten­kin kiu­saa myös har­ha­ku­vi­tel­ma, et­tä kun oma it­se­käs tah­tom­me vain to­teu­tui­si, saa­vut­tai­sim­me on­nen. Kun Daa­vid syn­nin seu­rauk­se­na sai, mitä ha­lu­si, hän me­net­ti rau­han ja elä­mä­ni­lon. Syn­nis­tä ei seu­raa mi­tään hy­vää.

Kun ih­mi­nen on Ju­ma­laa vail­la, hä­nen sie­lus­saan on rau­hat­to­muus, pel­ko ja jopa epä­toi­vo. Py­sy­vää muu­tos­ta tä­hän ti­laan ei­vät tuo kil­pai­lun ora­van­pyö­rä tai nau­tin­not.

Va­pah­ta­jal­lem­me au­tuus eli on­nel­li­suus mer­kit­si kaik­kien ajan vaih­te­lui­den ja koh­ta­loi­den ylä­puo­lel­la ole­vaa, yli­maal­lis­ta au­tuut­ta. Psal­min 32 sa­noin: ”Au­tu­as on se, jon­ka syn­nit ovat an­teek­si an­ne­tut.”

Py­hien yh­tey­des­sä ih­mi­nen löy­tää sie­lun rau­han, elä­män mer­ki­tyk­sen ja ikui­suu­den toi­von. Oman­tun­non rau­ha, us­ko Ju­ma­laan ja ian­kaik­ki­sen elä­män toi­vo mah­dol­lis­ta­vat sen, et­tä ih­mi­nen voi ol­la on­nel­li­nen vas­toin­käy­mis­ten­kin kes­kel­lä. ”Sil­loin olin on­nel­li­nen, kun mi­nul­la oli lap­se­nus­ko”, to­te­si eräs sen me­net­tä­nyt nuo­ri.

Olet­ko sinä löy­tä­nyt tuon kes­tä­vim­män on­nen? Kris­tuk­sen sana kut­suu: ”Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan” (Matt. 6:33). Kris­tuk­sen evan­ke­liu­mi pais­taa au­rin­ko­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta luo­den au­tu­as­ta elä­mää. Ju­ma­las­ta vie­raan­tu­nut­kin voi löy­tää tä­män au­tuu­den. Kris­tus kuu­luu juu­ri si­nul­le, joka koet it­se­si syn­ti­sek­si. Kun us­kot evan­ke­liu­min ja an­nat Ju­ma­lan tah­don to­teu­tua elä­mäs­sä­si, seu­raa sii­tä to­del­li­nen ilo, pal­ve­le­va rak­kaus ja ker­ran ikui­nen au­tuus tai­vaas­sa.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys