JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 10 11 12 13 14 15 »

Kuuliaisuuteen kätkeytyy siunaus

Matkaevääksi20.10.2021 9.15

Is­tum­me keit­ti­ön pöy­dän ää­res­sä ja kuun­te­lem­me van­hus­ten muis­to­jen sä­vyt­tä­mää ta­ri­noin­tia. Vä­lil­lä hy­vin in­nos­tu­nee­na ja vä­lil­lä muis­toi­hin vai­pu­nei­na he muis­te­le­vat elä­mään­sä ja eri­tyi­ses­ti ar­jen pie­niä ih­mei­tä. Elä­män­vai­hei­siin mah­tuu niin suu­ria ilo­ja kuin myös huol­ten ja su­run täyt­tä­miä vai­hei­ta. Kai­kes­sa ku­vas­tuu Ju­ma­lan ih­meel­li­nen joh­da­tus.

Jumala on kärsivällinen

Matkaevääksi13.10.2021 6.00

Jos­kus lu­kies­sa­ni Raa­ma­tus­ta Is­ra­e­lin kan­san vai­heis­ta esi­mer­kik­si kor­pi­va­el­luk­sen osal­ta mie­lee­ni on nous­sut ih­me­tys, kuin­ka vä­hän ai­kaa kan­sa py­syi us­kol­li­se­na Ju­ma­lan tah­dol­le. On nous­sut jopa myö­tä­hä­pe­än tun­ne: vaik­ka Ju­ma­la osoit­ti mo­nel­la lail­la ih­meel­li­sen voi­man­sa, pian kan­sa hor­jui ja al­koi va­lit­taa tai poik­ke­si jopa epä­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen kul­tais­ta va­sik­kaa pal­vo­maan. Jos­kus olen ih­me­tel­lyt, mik­si Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan niin laa­jas­ti sii­tä, kuin­ka kan­sa oli tot­te­le­ma­ton­ta Ju­ma­lal­le.

Minna Impola

Minna Impola

Sadonkorjuu on Jumalan työ

Matkaevääksi6.10.2021 10.00

Muis­tan lap­suu­des­ta­ni Sii­o­nin lau­lun, jon­ka sa­no­jen mer­ki­tys­tä en täy­sin ym­mär­tä­nyt. Lau­lus­sa teh­dään ti­liä Ju­ma­lal­le ja lau­le­taan, et­tä ”usein sirp­pi kä­dess´ sie­men­tä pel­toon vein”.

Herra lähettää enkelinsä apuun

Matkaevääksi29.9.2021 9.15

Al­ku­seu­ra­kun­nan ai­ka­na Ju­ma­la ava­si mo­nien ih­mis­ten sy­dä­mel­le oma­koh­tai­sen us­kon lah­jan. Mo­net apos­to­leis­ta jou­tui­vat vai­no­tuik­si, kos­ka he us­koi­vat ”suu au­ki” eli tun­nus­ti­vat us­kon ja ke­hot­ti­vat myös toi­sia us­ko­maan. Ku­nin­gas He­ro­dek­sel­la oli pal­jon val­taa, ja hä­nen käs­kys­tään apos­to­lei­ta otet­tiin kiin­ni, ran­gais­tiin, van­git­tiin ja ta­pet­tiin. Mo­net ih­mi­set pi­ti­vät He­ro­dek­sen toi­min­nas­ta.

Hengen hedelmät ohjaavat tekemään hyvää

Matkaevääksi22.9.2021 6.00

Jee­sus va­roit­ti ope­tus­lap­si­aan vää­ris­tä pro­fee­tois­ta, jot­ka ovat kuin raa­te­le­via su­sia, vaik­ka tu­le­vat­kin lam­mas­ten vaat­teis­sa. Hän sa­noi, et­tä hei­dät tun­nis­taa he­del­mis­tä: “Ei­hän or­jan­tap­pu­rois­ta koo­ta ry­pä­lei­tä ei­kä oh­dak­keis­ta vii­ku­noi­ta. Hyvä puu te­kee hy­viä he­del­miä, huo­no puu kel­vot­to­mia he­del­miä.” (Matt. 7:15–20.)

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Kristus, kaiken ydin

Matkaevääksi15.9.2021 10.00

Mikä elä­mäs­sä­si on kaik­kein tär­kein­tä? Elä­män kul­kies­sa suun­ni­tel­mien mu­kaan tär­keim­mät asi­at jää­vät eh­kä vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le.

Jätän teidät Jumalan haltuun

Matkaevääksi8.9.2021 9.00

Ys­tä­vis­tä tai tu­tuis­ta ero­tes­sa hei­dät hy­väs­tel­lään. Sii­hen on mo­nia ta­po­ja: Jos­kus hei­lau­te­taan kät­tä ja sa­no­taan ”hei”. Us­ko­vai­sil­la on ta­pa­na jät­tää toi­sen­sa ”Ju­ma­lan rau­haan”.

Rukoilkaa lakkaamatta

Matkaevääksi1.9.2021 6.00

Raa­ma­tus­sa on usei­ta ke­ho­tuk­sia ru­koil­la lak­kaa­mat­ta, hel­lit­tä­mät­tä ja joka het­ki (Room. 12:12, Ef. 6:18, Kol. 4:2, 1. Tess. 5:17). Olen­ko muis­ta­nut ru­koil­la, voi it­sel­tään ky­syä. Joku voi myös ver­tail­la: Ovat­ko muut us­ko­vai­set ah­ke­ram­pia ru­koi­li­joi­ta? Löy­tyi­si­kö muis­ta hen­gel­li­syyk­sis­tä ja us­kon­nois­ta vilk­kaam­paa ru­kou­se­lä­mää?

Arvi Tyni

Arvi Tyni

Hän luottaa Herraan

Matkaevääksi25.8.2021 8.00

Us­ko on luot­ta­mus­ta Ju­ma­laan. Kris­tit­tyi­nä luo­tam­me, et­tä Jee­sus on kär­si­mi­sel­lään ja kuo­le­mal­laan so­vit­ta­nut syn­tim­me ja näin avan­nut meil­le tien tai­vaan ko­tiin. Us­ko on sa­mal­la luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan sa­naan, jos­sa ilo­sa­no­ma Kris­tuk­ses­ta on il­moi­tet­tu.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Uskomisen ilo synnyttää kiitollisuuden

Matkaevääksi18.8.2021 8.00

Kun taan­noin Pet­ros­kois­sa pi­det­tiin Ve­nä­jän syys­seu­rat, sin­ne saa­pui seu­ra­vie­ras, nai­nen, noin kah­den­tu­han­nen ki­lo­met­rin ta­kaa. Hän oli sääs­tä­nyt ra­haa, et­tä pää­si seu­roi­hin. Mat­ka kes­ti nel­jä­kym­men­tä tun­tia. Kun hän saa­pui Vii­pu­riin, oli­vat ra­hat sii­nä vai­hees­sa jo lop­pu­neet.

« 1 ... 10 11 12 13 14 15 »
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys