JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumala lupaa omilleen rauhan

Matkaevääksi
7.12.2022 6.55

Juttua muokattu:

7.12. 06:54
2022120706541720221207065500

Erk­ki Jo­en­suu

”Mitä – ky­syit­kö jo­ta­kin?”

”Kyl­lä ky­syin, jo kol­man­nen ker­ran, et­kä kuul­lut”, vai­mo­ni vas­ta­si hiu­kan jo tur­hau­tu­neen oloi­ses­ti.

Kuun­te­le­mi­nen on mi­nul­le usein vai­ke­aa. Kuu­le­mi­sen voi es­tää mo­nen­lai­set asi­at. Mi­nul­la es­tee­nä on usein myös omiin aja­tuk­siin vai­pu­mi­nen. Ti­la­päi­sen kuu­rou­den as­teel­le olen ajau­tu­nut, jos kä­des­sä­ni on ol­lut sar­ja­ku­va­leh­ti, mie­len­kiin­toi­nen kir­ja tai kän­nyk­kä.

Kuu­le­mi­nen muut­tuu kuun­te­le­mi­sek­si, kun on halu ym­mär­tää tois­ta ih­mis­tä. Sil­loin tar­vi­taan myös ak­tii­vi­suut­ta ja tar­ken­ta­via ky­sy­myk­siä sekä asi­as­ta mut­ta eri­tyi­ses­ti tun­teis­ta.

Omal­la mie­li­pi­teel­lä tai rat­kai­su­eh­do­tuk­sel­la ei kuun­te­le­mis­ta kan­na­ta kes­keyt­tää ai­na­kaan heti en­sim­mäi­sen kuul­lun lau­seen ai­ka­na. Ei myös­kään kan­na­ta säi­käh­tää ja lo­pet­taa kes­kus­te­lua pas­sii­vi­suu­del­la, vaik­ka esi­tet­ty asia oli­si jol­lain ta­voin epä­miel­lyt­tä­vä tai hen­ki­lö­koh­tai­nen.

Psal­mis­sa 85 lau­la­ja oli to­den­nut heik­kou­ten­sa kuun­nel­la Ju­ma­laa ja op­pia hä­nen sa­naan­sa. Hän pyy­tää: ”Jos­pa minä kuu­li­sin, mitä Her­ra Ju­ma­la pu­huu…”

Me­nes­tyk­sen ai­ka­na Ju­ma­lan kuun­te­le­mi­nen oli unoh­tu­nut. Vain it­seä miel­lyt­tä­vä apu näyt­ti kel­paa­van, ja Ju­ma­lan sie­lun­hoi­to­työ­hön kuu­lu­vat ko­et­te­le­muk­set tun­tui­vat vää­ryy­del­tä.

Va­pah­ta­jas­sam­me Jee­suk­ses­sa koh­taa­vat lau­peus ja to­tuus, van­hurs­kaus ja rau­ha (Ps. 85:11). Ju­ma­la suo­je­lee ja siu­naa kan­saa, joka kuu­lee hä­nen ään­tään. Kun Ju­ma­lan tah­to oh­jaa yh­tei­siä rat­kai­su­ja, to­teu­tu­vat kun­ni­oi­tus, oi­keu­den­mu­kai­suus, rau­ha ja to­tuus. Psal­mi­lau­la­ja to­te­aa myös, et­tä Her­ra on nii­den apu­na, jot­ka hän­tä pel­kää­vät, ja tuo ta­kai­sin kan­san kun­ni­an (Ps. 85:10).

Ai­kam­me rau­hat­to­muu­den kes­kel­lä saam­me ru­koil­la, et­tä Suo­men kan­sa op­pi­si huo­let­to­muu­den si­jas­ta kuun­te­le­maan Ju­ma­laa ja löy­täi­si Ju­ma­lan val­ta­kun­nan. Pyy­däm­me, et­tä kan­sam­me sai­si ad­ven­tin ai­ka­na rau­hoit­tua jou­lun sa­no­man ää­rel­le ja ot­taa vas­taan Jou­lun lap­sen sy­dä­miin­sä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­mas­sa, syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­sa. Sil­loin ih­mi­nen saa ko­kea elä­mäs­sään to­dek­si jou­lun ih­meen: Ju­ma­la lu­pa­si rau­han ”kan­sal­len­sa ja py­hil­len­sä” (Ps. 85:9).

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys