JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Maailmassa ei tapahdu mitään Jumalan sallimatta

Matkaevääksi
30.11.2022 5.05

Juttua muokattu:

28.11. 09:06
2022112809062020221130050500

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Han­nu Aho­pel­to

It­se­näi­syys­päi­vän kyn­nyk­sel­lä saat­taa mie­leen hii­piä pel­ko maa­il­mas­sa val­lit­se­van epä­va­kaan ti­lan­teen vuok­si. Saam­me­ko naut­tia rak­kaas­sa isän­maas­sam­me edel­leen pit­kään jat­ku­nut­ta rau­han ai­kaa?

Mo­nia mui­ta­kin pe­lo­nai­hei­ta voi ol­la: pel­ko toi­meen­tu­los­ta, työt­tö­myy­des­tä, kuo­le­mas­ta, omis­ta ja lä­heis­ten ih­mis­suh­teis­ta, ter­vey­den tai lä­hei­sen ih­mi­sen me­net­tä­mi­ses­tä. Jo­kin edel­lä mai­ni­tuis­ta ta­pauk­sis­ta on jo saat­ta­nut osu­a­kin koh­dal­le.

Raa­ma­tun sana loh­dut­taa pel­kää­vää ih­mis­tä: ”Älä pel­kää, pie­ni lau­ma­ni. Tei­dän Isän­ne on päät­tä­nyt an­taa teil­le val­ta­kun­nan.” (Luuk 12:32.)

Raa­mat­tu ke­hot­taa myös et­si­mään en­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja Ju­ma­lan van­hurs­kas­ta tah­toa, min­kä jäl­keen ih­mi­sel­le on lu­vat­tu an­taa kaik­ki, mitä hän tar­vit­see.

Suu­rim­mas­ta pe­lon ai­hees­ta pu­hu­taan Raa­ma­tus­sa: ”Äl­kää pe­lät­kö nii­tä, jot­ka tap­pa­vat ruu­miin mut­ta ei­vät ky­ke­ne tap­pa­maan sie­lua. Pe­lät­kää sen si­jaan hän­tä, joka voi sekä sie­lun et­tä ruu­miin hu­kut­taa hel­vet­tiin.” (Matt. 10:28.)

Uu­si kirk­ko­vuo­si al­koi juu­ri ja odo­tam­me Va­pah­ta­jam­me syn­ty­mä­juh­laa. Juu­ri päät­ty­neen kirk­ko­vuo­den vii­meis­tä edel­li­sen sun­nun­tain teks­tit opas­ta­vat val­vo­maan. Vii­mei­nen sun­nun­tai oli tuo­mi­o­sun­nun­tai, Kris­tuk­sen ku­nin­kuu­den sun­nun­tai.

Tä­män­kin ad­ven­tin ai­ka­na, pel­ko­jem­me kes­kel­lä, mei­dän on hyvä muis­taa, et­tä maa­il­mas­sa ei ta­pah­du mi­tään Ju­ma­lan sal­li­mat­ta. Ei lä­hel­lä mei­tä ei­kä kau­em­pa­na.

Ju­ma­la val­mis­ti ih­mi­sil­le van­hurs­kau­den omas­sa Po­jas­saan, ja hän kut­suu edel­leen tä­män lah­ja­van­hurs­kau­den osal­li­suu­teen kaik­kia luo­mi­aan ih­mi­siä.

”Pois ih­mis­pel­ko hei­tä ja pel­kää Ju­ma­laa. Ken kul­kee Her­ran tei­tä, hä­nel­tä avun saa. Maa­il­man nyt­kin voit­taa vain us­ko Kris­tuk­seen, hän an­taa ar­mon koit­taa, tuo rau­han kan­sal­leen.” (VK 176:2.)

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys