JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 11 12 13 14 15 »

Tasa-arvon maa

Matkaevääksi11.8.2021 9.15

Mis­sä maas­sa tasa-ar­vo to­teu­tuu par­hai­ten? Olen käy­nyt siel­lä. Sin­ne voi va­paas­ti mat­kus­taa, mut­ta sen asuk­kail­la ei ole lu­paa mat­kus­taa mui­hin mai­hin. Se on hy­vin hoi­det­tu ja ra­jat hy­vin mer­kit­ty. Sin­ne voi aset­tua py­sy­väs­ti asu­maan, ja siir­ty­mä ta­pah­tuu se­re­mo­ni­al­li­ses­ti. Nyt jo var­maan ar­vaat, et­tä ky­sy­mys on hau­taus­maas­ta.

Aiotko tuhota vanhurskaan?

Matkaevääksi4.8.2021 6.00

Kes­ki­päi­vän au­rin­ko pais­toi kuu­mim­mil­laan. Ab­ra­ham is­tui telt­tan­sa ovel­la Mam­ren tam­mis­tos­sa. Sil­loin hän näki yl­lät­tä­en kol­men mie­hen lä­hes­ty­vän hei­dän ko­ti­aan. Ab­ra­ham ja Saa­ra ot­ti­vat yl­lä­tys­vie­raat iloi­ten vas­taan ja pal­ve­li­vat hei­tä. Us­ko­vai­sen ko­din ar­keen syn­tyi ilo ja rie­mu. Ab­ra­ham ja Saa­ra pal­ve­li­vat ko­dis­saan tai­vaan vie­rai­ta – tie­tä­mät­tään.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Evankeliumi on paras apu

Matkaevääksi28.7.2021 7.00

Raa­mat­tu opas­taa en­nen kaik­kea sii­hen, mi­ten us­ko­mal­la pää­see ker­ran tai­vaa­seen. Ajal­li­seen elä­mään­kin sii­tä löy­tyy hy­viä oh­jei­ta ja neu­vo­ja.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Uskovainen

Matkaevääksi21.7.2021 7.00

Ta­pa­sin us­ko­vai­sen mie­hen. Heti en­sim­mäi­se­nä ter­veh­ties­säm­me hän tun­nus­ti us­kon­sa. Esi­tel­les­sään it­se­ään hän mai­nit­si ole­van­sa ateis­ti. Hän siis us­koi, et­tä Ju­ma­laa ei ole ole­mas­sa.

A.-L. S.

A.-L. S.

Ketä tahdon palvella?

Matkaevääksi7.7.2021 8.00

Raa­mat­tu ker­too Joo­su­an elä­mäs­tä muun mu­as­sa sen, et­tä hän oli tai­ta­va so­ti­las ja joh­ta­ja, Moo­sek­sen lä­hin avus­ta­ja. Lu­va­tun maan va­koo­ja­na hän toi Ka­le­bin kans­sa hy­viä vies­te­jä sii­tä, et­tä Ju­ma­lan voi­mal­la kan­sa voit­taa voi­mak­kaan vi­hol­li­sen (4. Moos. 13:1–33). Joo­sua joh­dat­ti omai­suus­kan­san lo­pul­li­ses­ti lu­vat­tuun maa­han.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Jumalan sana julistetaan kaikkialle maailmaan

Matkaevääksi30.6.2021 10.00

Is­ra­e­lin kan­sa oli Ju­ma­lan va­lit­tu kan­sa, jon­ka si­säl­lä eli Van­han tes­ta­men­tin ai­kai­nen Ju­ma­lan val­ta­kun­ta. Syn­ti teki kui­ten­kin työ­tään tuon­kin kan­san kes­kuu­des­sa: mo­net luo­pui­vat elä­väs­tä Ju­ma­las­ta, eli­vät syn­nis­sä ja pal­ve­li­vat epä­ju­ma­lia. Elä­vä Ju­ma­lan sana ja Ju­ma­lan val­ta­kun­ta asui kui­ten­kin tuon kan­san kes­kuu­des­sa.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Vastoinkäymiset kirkastavat uskoa

Matkaevääksi23.6.2021 10.00

Elä­mäs­sä ta­pah­tuu asi­oi­ta, joi­ta voi ol­la vai­kea ym­mär­tää ja hy­väk­syä. Ko­et­te­le­mus­ten ja vas­toin­käy­mis­ten kes­kel­lä nou­see mo­nen­lai­sia ky­sy­myk­siä. Mik­si elä­mää­ni sal­li­taan täl­lais­ta? Olen­ko teh­nyt jo­ta­kin, jon­ka vuok­si mi­nua ko­e­tel­laan? Mik­si hyvä Ju­ma­la sal­lii pa­han ta­pah­tu­van?

Hoosea julisti Jumalan rakkaudesta

Matkaevääksi16.6.2021 6.00

Saa­ko Ju­ma­laa pil­ka­ta? Täs­tä ai­hees­ta Suo­mes­sa kes­kus­tel­laan ai­na sil­loin täl­löin. On­ko Ju­ma­lan jul­ki­nen pilk­kaa­mi­nen ri­kos? Voi­mas­sa ole­van ri­kos­lain mu­kaan se on ri­kos. On ta­ho­ja, jot­ka ha­lu­ai­si­vat toi­sin.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Mitä Herra puhuu?

Matkaevääksi9.6.2021 8.00

Mu­siik­ki on Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja, joka kos­ket­taa ih­mis­tä ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Sitä voi har­ras­taa yk­sin ja yh­des­sä, ään­te­le­mäl­lä ja kuun­te­le­mal­la. Kun toi­set mu­si­soi­vat ja toi­set kuun­te­le­vat, voi­daan pu­hua esi­tyk­ses­tä tai kon­ser­tis­ta. Kon­ser­toin­nin eri­tyis­piir­tee­nä on suun­ni­tel­tu ja hi­ot­tu, jos­kus jopa am­mat­ti­mai­nen esi­tys­ta­pa.

Ei ihminen elä ikuisesti

Matkaevääksi2.6.2021 9.15

Ih­mis­ten kes­ki­mää­räi­nen eli­ni­kä pi­te­ni mer­kit­tä­väs­ti 1900-lu­vun ai­ka­na. Van­hus­ten osuus vä­es­tös­sä on Suo­mes­sa­kin kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti. Tä­män aja­tel­laan joh­tu­neen esi­mer­kik­si pa­ran­tu­nees­ta ra­vit­se­muk­ses­ta, hy­gie­ni­as­ta sekä lää­ke­tie­teel­li­sen di­ag­nos­tii­kan ja hoi­don ke­hi­tyk­ses­tä. Näyt­tää kui­ten­kin sil­tä, et­tä mak­si­maa­li­sen eli­ni­än pi­tuus ei juu­ri muu­tu.

« 1 ... 11 12 13 14 15 »
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys