JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Pyhä Henki ohjaa erilaisten virtausten keskellä

Matkaevääksi
3.8.2022 10.00

Juttua muokattu:

1.8. 11:04
2022080111041320220803100000

Ei­no Nis­si­nen

Olet­ko jos­kus näh­nyt oi­kein hie­nos­ti to­teu­tet­tua tai­ka­temp­pua? Sel­lais­ta, jos­ta ei mil­lään pys­ty huo­maa­maan, mi­ten ih­mees­sä tai­ku­ri sai sen teh­tyä? Sitä voi­si jopa luul­la ih­meek­si. To­del­li­suu­des­sa tie­däm­me, et­tä se on temp­pu, vaik­ka em­me pys­ty­kään tie­tä­mään, mi­ten tai­ku­ri sen teki.

Olet saat­ta­nut kuul­la myös ih­meel­li­sis­tä pa­ran­tu­mi­sis­ta tai vai­kut­ta­vis­ta ko­ke­muk­sis­ta jon­kun hen­gel­li­syy­den ti­lai­suuk­sis­sa. Eh­kä olet tör­män­nyt so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa elä­män­ta­pa- tai ter­veys­gu­ruun?

Raa­mat­tu va­roit­taa ih­mei­den te­ki­jöis­tä, vää­ris­tä pro­fee­tois­ta ja unen­nä­ki­jöis­tä, jot­ka lu­paa­vat teh­dä ih­mei­tä ja tun­nus­te­ko­ja ja tai­vu­tel­la näin pal­ve­le­maan vie­rai­ta ju­ma­lia (5. Moos. 13:1–5). Ju­ma­la voi sal­lia ih­meel­li­sel­tä tun­tu­via te­ko­ja ja vai­kut­ta­via ta­pah­tu­mia ta­pah­tu­van myös vää­rien pro­feet­to­jen toi­mes­ta ko­e­tel­lak­seen, ra­kas­tam­me­ko hän­tä koko sy­dä­mes­täm­me ja sie­lus­tam­me.

Ny­ky­ään­kin ym­pä­ril­läm­me on mo­nen­lai­sia aat­tei­ta, opet­ta­jia ja liik­kei­tä, jot­ka voi­vat huo­maa­mat­tam­me tai­vu­tel­la mei­tä pois­päin Ju­ma­las­ta. Jo­kin ym­pä­ril­läm­me ole­va ope­tus, elä­män­ta­paan tai ter­vey­teen liit­ty­vä asia tai me­nes­tyk­seen täh­tää­vä fi­lo­so­fia voi tun­tua hou­kut­te­le­val­ta. Se voi tul­la niin tär­ke­äk­si, et­tä vai­vih­kaa se nou­see ai­van kuin epä­ju­ma­lak­si elä­mäs­säm­me. Ym­pä­ril­läm­me on myös pal­jon ope­tus­ta, jos­sa ih­mi­nen it­se, yk­si­lön tar­peet ja omat ha­lut nos­te­taan kaik­kein tär­keim­mäk­si.

Sie­lu­jen vi­hol­li­nen on tai­ta­va käyt­tä­mään si­nän­sä hy­viä asi­oi­ta hou­ku­tel­lak­seen mei­tä kau­em­mak­si Ju­ma­las­ta. Sik­si hy­vien­kin asi­oi­den kes­kel­lä on hyvä py­säh­tyä miet­ti­mään tär­keys­jär­jes­tys­tä ja pa­la­ta pe­rus­ky­sy­mys­ten ää­rel­le.

Jee­sus lu­pa­si, et­tä Pyhä Hen­ki, jon­ka Ju­ma­la lä­het­tää omien­sa kes­kel­le, pa­laut­taa mie­leem­me kai­ken, mitä Jee­sus on meil­le pu­hu­nut (Joh. 14:26). On hyvä tul­la Ju­ma­lan las­ten kes­kel­le, hä­nen sa­nan­sa ää­rel­le, Py­hän Hen­gen ope­tet­ta­vak­si. Eri­lais­ten ajas­sam­me vir­taa­vien ope­tus­ten, ko­ke­mus­ten ja aja­tus­ten kes­kel­lä on hyvä muis­taa tä­män ke­sän Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se, joka ki­teyt­tää tär­keim­män: ”Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” (Mark. 10:14).

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys