JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Pyhä Henki tuo rauhan

Matkaevääksi
31.8.2022 9.00

Juttua muokattu:

29.8. 13:42
2022082913420220220831090000

Pet­ri Luk­ka

Ra­kas mat­ka­ys­tä­vä ker­toi py­säh­dyt­tä­väs­tä het­kes­tä, jo­hon hän oli jou­tu­nut. Hä­nel­le oli hoi­ta­ja­na an­net­tu työ­teh­tä­väk­si val­voa sai­raa­la­vuo­tee­seen si­dot­tua, heik­ko­kun­tois­ta ja le­vo­ton­ta po­ti­las­ta. Työ­vuo­ron ai­ka­na po­ti­las pyy­si hoi­ta­jaa avaa­maan te­le­vi­si­on. Hoi­ta­ja ker­toi, et­tä hän ei osan­nut ava­ta te­le­vi­si­o­ta, jo­ten po­ti­las jou­tui neu­vo­maan kau­ko­sää­ti­men käyt­töä. Te­le­vi­sio saa­tiin au­ki.

Het­ken ku­lut­tua po­ti­las ky­syi hoi­ta­jal­ta, min­kä­lai­nen per­he hä­nel­lä on. Hoi­ta­ja vas­ta­si per­hees­sään ole­van mon­ta las­ta, jol­loin po­ti­las hil­je­ni het­kek­si ja ky­syi sit­ten: ”Olet­ko us­ko­vai­nen?” Hoi­ta­jan vas­ta­tes­sa myön­tä­väs­ti po­ti­las purs­kah­ti it­kuun ja ky­syi, oli­si­ko hä­nel­lä­kin vie­lä mah­dol­li­suus saa­da suu­ret syn­nit an­teek­si.

Sai­raa­la­huo­nees­sa saa­tiin saar­na­ta evan­ke­liu­mia. Le­vo­ton po­ti­las oli saa­nut vuo­teen­sa vie­rel­le Py­hän Hen­gen pa­pin. Hän sai rau­han sy­dä­mel­leen. Rau­ha nä­kyi ulos­päin niin voi­mak­kaas­ti, et­tä toi­set­kin hoi­ta­jat ih­met­te­li­vät ta­pah­tu­nut­ta.

Ju­ma­lan las­ten teh­tä­vä on Py­hän Hen­gen pap­pei­na vie­dä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa eteen­päin. Jo­kai­nen us­ko­va voi ja saa täyt­tää tätä teh­tä­vää omil­la lah­joil­laan ja Ju­ma­lan an­ta­mil­la mah­dol­li­suuk­sil­la. Us­ko­vais­ten tun­to­merk­ki­nä on kes­ki­näi­nen rak­kaus ja sel­lai­nen Ju­ma­lan rau­ha, jota maa­il­ma usein ih­met­te­lee. Tuo mo­nes­ti ai­van ulos­päin nä­ky­vä rau­ha usein pu­hut­te­lee epä­us­kois­ta ih­mis­tä.

Näin Ju­ma­lan lap­si saa ol­la va­lo­na ja suo­la­na maa­il­man kes­kel­lä. Hän saa tun­nus­taa us­ko­aan omal­la käy­tök­sel­lään ja ole­muk­sel­laan.

Ju­ma­lan lap­sen sy­dä­mel­tä tu­le­va rau­ha on läh­töi­sin Ju­ma­las­ta. ”Olet­te­han te sel­väs­ti Kris­tuk­sen kir­je, jon­ka kir­joit­ta­mi­sen hän us­koi meil­le. Tätä kir­jet­tä ei ole kir­joi­tet­tu mus­teel­la vaan elä­vän Ju­ma­lan Hen­gel­lä, ei ki­vi­tau­lui­hin vaan ih­mis­sy­dä­miin. Täl­lai­sen luot­ta­muk­sen Ju­ma­laan on Kris­tus saa­nut meis­sä ai­kaan. En tar­koi­ta, et­tä ky­ke­ni­sim­me ajat­te­le­maan mi­tään omin päin, mi­tään mikä oli­si pe­räi­sin meis­tä it­ses­täm­me. Mei­dän ky­kym­me on saa­tu Ju­ma­lal­ta, ja hän on myös teh­nyt mei­dät ky­ke­ne­vik­si pal­ve­le­maan uut­ta liit­toa, jota ei hal­lit­se kir­jain vaan Hen­ki. Kir­jain näet tuo kuo­le­man, mut­ta Hen­ki te­kee elä­väk­si.” (2. Kor. 3:3–6.)

Näin saam­me ol­la täyt­tä­mäs­sä Jee­suk­sen an­ta­maa teh­tä­vää ja vie­dä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa eteen­päin.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys