JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumala on läsnä hädässä

Matkaevääksi
23.11.2022 5.00

Juttua muokattu:

21.11. 13:52
2022112113520620221123050000

Ilk­ka Ma­ju­ri

Kär­si­vän lap­se­ni vuo­teen ää­rel­lä sy­dä­me­ni it­kee. Mik­si tämä ta­pah­tuu ja mitä täs­tä seu­raa? Raa­mat­tu osoit­taa, et­tä kun Ju­ma­la pu­huu, ih­mi­nen on hil­jaa. To­del­la­kin, lää­kä­ri­kin on toi­si­naan hil­jaa, sil­lä nä­ky­vän sai­rau­den syy­tä ei ai­na löy­dy. Ih­mi­nen on pie­ni ja avu­ton kär­si­myk­sen koh­da­tes­sa. Ju­ma­la on suu­ri, kai­ken ylä­puo­lel­la.

Kär­si­mys­tä ei voi jär­jel­lä se­lit­tää. Ne ei­vät ole ai­na seu­raus­ta pa­hois­ta te­ois­tam­me. Kär­si­mys­tä ta­pah­tuu kyl­lä toi­saal­ta myös syn­nin vuok­si ja tois­ten ai­heut­ta­ma­na. ”Maa vaik­ka syn­nin täh­den nyt vie­lä huo­kai­lee” (Vk. 573: 1). Syn­tiin­lan­kee­mus toi maa­il­maan kär­si­myk­sen ja kuo­le­man Ju­ma­las­ta luo­pu­mi­sen seu­rauk­se­na.

”Ju­ma­la on siu­nan­nut mi­nua sai­rau­del­la” to­te­si eräs veli ja jat­koi: ”En oli­si Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa, jos Ju­ma­la ei oli­si mi­nua py­säyt­tä­nyt.” Ju­ma­la osoit­taa, et­tä Hän ei tar­koit­ta­nut ih­mis­tä vain tätä ai­kaa, vaan ian­kaik­ki­suut­ta var­ten. Ju­ma­lal­la on kei­not pu­hu­tel­la mei­tä.

Ju­ma­la on läs­nä kai­kes­sa hä­däs­sä. ”En­nen kuin luu­let­kaan, hän eh­tii aut­ta­maan” (VK 389:2). On loh­dul­lis­ta tur­va­ta sii­hen, et­tä ”Me tie­däm­me, et­tä kaik­ki koi­tuu nii­den par­haak­si, jot­ka ra­kas­ta­vat Ju­ma­laa ja jot­ka hän on suun­ni­tel­man­sa mu­kai­ses­ti kut­su­nut omik­seen” (Room. 8:28).

”Ko­et­te­le­muk­sis­sa tei­dän us­kon­ne to­de­taan ai­dok­si”, to­te­aa Pie­ta­ri (1. Piet. 1:7). Oli­si­ko vaa­ra, et­tä luu­li­sim­me tu­le­vam­me omil­lam­me toi­meen, jos mei­tä ei ko­e­tel­tai­si? Paa­va­li ru­koi­li, et­tä ”pis­tin” otet­tai­siin pois hä­nen li­has­taan. Hä­nel­le vas­tat­tiin: ”tyy­dy mi­nun ar­moo­ni; sil­lä mi­nun voi­ma­ni on hei­kois­sa vä­ke­vä.” (2. Kor. 12:7, 9.) Ai­to us­ko on riip­pu­vai­nen Ju­ma­las­ta ei­kä in­hi­mil­li­sis­tä te­ki­jöis­tä.

Kris­tus on pa­ras esi­merk­ki mui­den puo­les­ta kär­si­jäs­tä. Ju­ma­la an­toi par­haan vas­tauk­sen kär­si­myk­sen on­gel­maan, lä­het­tä­es­sään ai­no­an poi­kan­sa kär­si­mys­ten Her­rak­si ja mei­dän tur­vak­sem­me. Ko­et­te­le­muk­sis­sa kär­si­mi­nen ei tee mei­tä pa­rem­mik­si, vaan kaik­ki pe­rus­tuu Kris­tuk­sen täy­del­li­syy­teen.

”Vaik­ka minä kul­jen ah­din­gos­ta ah­din­koon, sinä an­nat mi­nul­le voi­maa elää” (Ps. 138:7). Vii­mein tuo voi­ma, evan­ke­liu­mi, vie mei­dät ikui­seen rie­muun ”kir­kas­tu­neen ilon val­li­tes­sa” (1. Piet.1:12).

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys