JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 34 »

Lilja-Marja Heilimo

Lilja-Marja Heilimo

Ar­mo­nau­rin­ko pois­taa pi­mey­den

Matkaevääksi22.7.2020 5.55

Päi­vä oli mel­ko sa­tei­nen. Vä­lil­lä tuli ran­kas­ti vet­tä voi­mak­kai­den tuu­len­puus­kien kans­sa, vä­lil­lä tuu­li rau­hoit­tui ja pyyh­ki tum­mat pil­vet pois läm­pi­mäs­ti pais­ta­van au­rin­gon edes­tä. Nyt au­rin­ko pais­taa jo kirk­kaal­ta tai­vaal­ta, ja taus­tal­la soi­vat Sii­o­nin lau­lut Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­lit­tä­mä­nä.

Anita Keränen

Anita Keränen

Us­kon­kuu­li­ai­suus kan­nat­taa yhä

Matkaevääksi15.7.2020 6.00

Eläm­me ai­kaa, joka ko­ros­taa va­lin­to­ja, yk­si­löl­li­syyt­tä ja it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta. Ai­kaam­me lei­maa kai­ken ky­see­na­lais­ta­mi­nen.

Heli Säteri

Heli Säteri

Kun­ni­oit­ta­kaa toi­si­an­ne

Matkaevääksi1.7.2020 6.55

Eräs van­ha ja va­pi­se­va mies on jää­nyt mo­nen mie­leen van­hois­ta kou­lu­kir­jois­ta. Per­heen isoi­sä oli tul­lut sii­hen elä­män vai­hee­seen, et­tä ruo­ka­pöy­däs­sä tip­pui ruo­kaa rin­nal­le ja pöy­tä­lii­nal­le. Sik­si hä­nel­le an­net­tiin oma ruo­kai­lu­paik­ka nurk­ka­pöy­däs­tä.

Lukijan kuva: Sisko

Lukijan kuva: Sisko

Ju­ma­la an­taa loh­du­tuk­sen

Matkaevääksi24.6.2020 6.15

Kun Juu­dan val­tio ja sen pää­kau­pun­ki Je­ru­sa­lem temp­pe­lei­neen oli tu­hot­tu, jäl­jel­le jää­nyt kan­sa oli epä­toi­von val­las­sa (Hes. 37:11). Tuho oli syn­nin seu­raus­ta ja Ju­ma­lan ran­gais­tus, jos­ta Her­ran pro­fee­tat oli­vat va­roit­ta­neet (Jes. 5:24–25). Täs­sä ti­lan­tees­sa pro­fee­tat sai­vat vä­li­tet­tä­väk­si uu­den vies­tin: ”Loh­dut­ta­kaa, loh­dut­ta­kaa mi­nun kan­saa­ni, sa­noo tei­dän Ju­ma­lan­ne (Jes. 40:1)”.

Evan­ke­liu­min työ on Her­ral­ta

Matkaevääksi17.6.2020 6.00

Ku­lu­neen ke­vään ai­ka­na olem­me ko­ke­neet poik­keus­ti­lan, jota em­me etu­kä­teen osan­neet aa­vis­taa. CO­VID-19-pan­de­mia le­vi­si no­pe­as­ti ym­pä­ri maa­il­man. Mil­joo­nia ih­mi­siä on sai­ras­tu­nut ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­ti­oon, ja sa­to­ja tu­han­sia on kuol­lut tau­din seu­rauk­se­na.

H. H.

H. H.

Luot­ta­mus pyyh­kii pe­lon pois

Matkaevääksi10.6.2020 6.00

Kes­kus­te­len las­ten kans­sa sii­tä, mikä hei­tä pe­lot­taa. Esil­le tu­lee asi­oi­ta, ku­ten pi­meys ja yk­sin jää­mi­nen. Las­ten mie­les­tä pe­lon voi voit­taa sil­lä, et­tä saa va­lot pääl­le, löy­tää ys­tä­vän tai van­hem­pi pi­tää kä­des­tä.

Marja Huotari-Sivonen

Marja Huotari-Sivonen

Oi­keu­den­mu­kai­nen ja var­ma pe­rus­tus

Matkaevääksi3.6.2020 6.10

Kun ih­mis­ten kes­ken on puhe oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta, mie­lee­ni nou­se­vat omat van­hem­pa­ni. Kun lap­se­na osal­lis­tuim­me ah­ke­ras­ti maa­ti­lan töi­hin esi­mer­kik­si hei­nän­te­on ai­kaan, niin isä os­ti py­hä­nä lit­ran ko­koi­sen jää­te­lö­pa­ke­tin ja äi­ti ja­koi sen ta­sa­puo­li­ses­ti mei­dän las­ten kes­ken. Kyl­lä se tun­tui ja mais­tui to­del­la hy­väl­le.

Leena Tervonen

Leena Tervonen

Ju­ma­la py­syy us­kol­li­se­na

Matkaevääksi27.5.2020 6.05

Yh­tei­sen edun ni­mis­sä val­ti­ot ovat sol­mi­neet liit­to­ja. Niis­sä on so­vit­tu esi­mer­kik­si yh­tei­ses­tä po­li­tii­kas­ta, ta­va­ran­vaih­dos­ta tai tul­leis­ta. Tie­tyin vel­vol­li­suuk­sin osa­puo­let saa­vat naut­tia yh­tei­sis­tä eduis­ta. So­pi­mu­sa­si­a­kir­ja muis­tut­taa sii­tä, mitä on so­vit­tu.

Virpi Vasalampi

Virpi Vasalampi

Tur­va­paik­ka maa­il­man kes­kel­lä

Matkaevääksi20.5.2020 6.20

Häm­men­ty­neet mie­het kat­se­li­vat tai­vaal­le ja oli­vat eh­kä hie­man pe­lois­saan­kin. Etään­ty­vä pil­vi vei Jee­sus­ta yhä ylem­mäs koh­ti tai­vas­ta. Voi ar­vail­la, et­tä ope­tus­las­ten mie­lis­sä oli aja­tus: Mi­ten sel­vi­äm­me täs­tä eteen­päin? Taak­se oli­vat jää­neet päi­vät ja het­ket, jol­loin he sai­vat kul­kea Jee­suk­sen tur­val­li­ses­sa seu­ras­sa ja yh­tey­des­sä.

Heli Majuri

Heli Majuri

Pe­las­tus­ta ei pe­ru­ta

Matkaevääksi13.5.2020 6.20

Tie­dät­hän sen tun­teen, kun asun­to­vau­nu ve­de­tään oven eteen ja ale­taan pa­ka­ta Su­vi­seu­roi­hin läh­töä var­ten? Sil­loin ovat toi­veet ja odo­tuk­set kor­keim­mil­laan. Mo­nen toi­vee­na on pääs­tä joka kesä Su­vi­seu­roi­hin. Toi­veet muut­tu­vat nä­ke­mi­sek­si, kun en­sim­mäi­nen su­vi­seu­ra­kylt­ti nä­kyy.

« 1 2 3 4 5 6 ... 34 »
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys

Viikon kysymys