JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 37 »

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Eh­tool­li­sel­la Ju­ma­lan hoi­det­ta­va­na

Matkaevääksi31.3.2021 7.00

Voi­ma­kas lau­lu kai­kuu su­vi­seu­ra­tel­tas­sa. Edes­sä avau­tuu pit­kä eh­tool­lis­kai­de. Kau­lus­pai­tai­set eh­tool­li­soh­jaa­jat osoit­ta­vat ar­vok­kaas­ti vie­rail­le oi­kei­ta kul­ku­suun­tia. Tu­tut pa­pit lau­su­vat vuo­rol­laan sa­nat “Kris­tuk­sen ruu­mis, si­nun puo­les­ta­si an­net­tu”. Kai­kes­sa ko­rut­to­muu­des­saan py­hän kos­ke­tus on kä­sin kos­ke­tel­ta­vis­sa.

Huu­dan si­nua avuk­si

Matkaevääksi24.3.2021 8.30

Avun pyy­tä­mi­nen, jopa avun huu­ta­mi­nen kuu­luu ih­mi­sen osaan. Pie­ni lap­si huu­taa usein avuk­si äi­ti­ään. Myös elä­män il­taan eh­ti­nyt van­hus saat­taa huu­taa avuk­si äi­ti­ään.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Ylis­tä­kää Her­ran ni­meä

Matkaevääksi17.3.2021 8.00

Ih­mi­sen on sa­not­tu ole­van mer­ki­tyk­siä et­si­vä olen­to. Ky­sy­myk­set elä­män, ole­mas­sa­o­lon ja eri­lais­ten ta­pah­tu­mien mer­ki­tyk­ses­tä aut­ta­vat an­ta­maan elä­mäl­le ta­ri­nan ja muo­don. Jos­kus ta­ri­na jää hä­mä­räk­si ja muo­to epä­mää­räi­sek­si.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Ju­ma­la on kil­pem­me

Matkaevääksi10.3.2021 9.00

Ke­säl­lä 2017 vie­tet­tiin Su­vi­seu­ro­ja Po­ris­sa. Nii­den ai­ka­na vii­tat­tiin Po­rin kau­pun­gin vaa­ku­naan, jos­sa on la­ti­nan­kie­li­set sa­nat ”Deus pro­tec­tor nos­ter.” Suo­mek­si kään­net­ty­nä sa­nat tar­koit­ta­vat ”Ju­ma­la mei­dän suo­je­li­jam­me.” Raa­ma­tus­sa lau­se on kään­net­ty muo­toon ”Ju­ma­la mei­dän kil­pem­me.” Sa­man­kal­tais­ta il­mai­sua käy­te­tään Raa­ma­tus­sa useis­sa koh­dis­sa, esi­mer­kik­si Ko­ra­hin las­ten psal­mis­sa 84.

Sii­o­nis­ta kuu­luu lau­lu

Matkaevääksi3.3.2021 9.15

Psal­mien kir­ja on Van­han tes­ta­men­tin lau­lu­kir­ja. Lau­lu­jen te­ki­jöi­tä oli usei­ta. Joi­den­kin psal­mien ru­noi­li­joi­ta ei tie­de­tä, mut­ta suu­rim­man osan psal­meis­ta on kir­joit­ta­nut ku­nin­gas Daa­vid. Joi­hin­kin lau­lui­hin on mer­kit­ty myös sä­vel­mä, jol­la nii­tä voi­daan lau­laa. Sä­vel­mis­tä ei ole säi­ly­nyt kui­ten­kaan tark­kaa tie­toa.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Ju­ma­lan ar­mo kuu­luu kai­kil­le

Matkaevääksi24.2.2021 7.45

Olen jou­tu­nut jos­kus sy­viin aja­tuk­siin elä­mä­ni koh­ta­lois­ta ja va­lin­nois­ta­ni. Olen ky­sy­nyt, mik­si mi­nul­le kävi näin ja mitä olen men­nyt te­ke­mään. Olen toi­vo­nut, et­tä oli­sin osan­nut va­li­ta toi­sin.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Ju­ma­la lu­paa tu­kea ah­din­gos­sa

Matkaevääksi17.2.2021 8.00

Psal­mis­sa on Ju­ma­lan lu­paus ih­mi­sel­le: ”Kun hän huu­taa mi­nua, minä vas­taan. Minä olen hä­nen tu­ke­naan ah­din­gos­sa, pe­las­tan hä­net ja nos­tan taas kun­ni­aan.” (Ps. 91:15.)

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Ole mi­nul­le kal­lio

Matkaevääksi10.2.2021 7.30

Mitä si­nul­le nou­see mie­leen, kun ajat­te­let kal­li­o­ta? Omis­sa mie­li­ku­vis­sa­ni kal­lio on jo­tain jär­käh­tä­mä­tön­tä ja py­sy­vää, luo­tet­ta­vaa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Ju­ma­la pal­ve­lee seu­ra­kun­taa sa­nal­laan

Matkaevääksi3.2.2021 7.00

Mie­tin usein ko­ti­kir­kos­sa­ni Kor­pi­lah­del­la sen men­nei­syyt­tä. Ku­vit­te­len, kuin­ka va­jaa kak­si­sa­taa vuot­ta sit­ten Kor­pi­lah­den syr­jä­ky­län asu­kas on tul­lut kirk­koon. Ai­kan­sa met­sä­pol­ku­ja tai­val­let­tu­aan va­el­ta­ja on saa­nut nä­ky­viin­sä kir­kon­mä­en ja sen hui­pul­la si­jait­se­van mah­ta­van ra­ken­nuk­sen. Mil­tä­hän ma­ta­lan, mus­tu­neen sa­vu­pir­tin asuk­kaas­ta on tun­tu­nut as­tua suu­reen ja va­loi­saan kirk­koon, jon­ka ku­po­li nou­see kym­me­nien met­rien kor­keu­teen?

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Luo­tan si­nun ar­moo­si

Matkaevääksi27.1.2021 7.30

Ih­mi­set saat­ta­vat luo­kitel­la toi­si­aan saa­vu­tus­ten, an­si­oit­ten, ase­man tai kou­lu­tuk­sen pe­rus­teel­la. Nuo­ruu­des­ta­ni muis­tan erään van­han pu­hu­ja­vel­jen, joka oli vä­hem­pi­o­sais­ten ih­mis­ten hyvä ys­tä­vä. Hän vie­rai­li myös van­ki­las­sa pi­tä­mäs­sä seu­ro­ja. Mo­net van­geis­ta­kin sai­vat kuul­la loh­dul­li­sen sa­no­man ja syn­tien an­teek­si an­ta­mi­sen evan­ke­liu­min.

« 1 2 3 4 5 6 ... 37 »
22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.