JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 32 »

Kaarlo Asikainen

Kaarlo Asikainen

Ar­mo­lah­joil­la työ­hön

Matkaevääksi15.1.2020 6.00

Useim­mil­la on ko­ke­muk­sia sii­tä, kun on kut­sut­tu Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön. Mitä sinä olet aja­tel­lut tuon kut­sun saa­tu­a­si? Min­kä­lai­sia tun­te­muk­sia kut­su on si­nus­sa he­rät­tä­nyt?

Us­koa seu­raa kas­te

Matkaevääksi8.1.2020 7.00

Naa­pu­ris­sam­me asui us­ko­vai­nen mum­mo. Kun meil­le syn­tyi vau­va, mum­mo tuli ai­na kat­so­maan hän­tä. Hän aset­tui vau­van lä­hel­le ja siu­na­si las­ta evan­ke­liu­mil­la. Lo­puk­si hän to­te­si: ”Jee­sus siu­naa lap­sia.” Muis­tan miet­ti­nee­ni, ym­mär­tää­kö lap­si tuo­ta. Myö­hem­min kir­kas­tui, et­tei us­ko ole kiin­ni ym­mär­ryk­ses­tä. Us­ko on Ju­ma­lan lah­ja. Lap­sel­la se on.

Markku Juusola/Lukijan kuva 11.12.2019

Markku Juusola/Lukijan kuva 11.12.2019

Va­loa kai­kil­le kan­soil­le

Matkaevääksi2.1.2020 6.00

Ju­ma­la on valo, ja hä­nel­lä on val­ta yli pi­mey­den (1. Joh. 1:5). Lop­pi­ai­se­na lu­em­me Je­sa­jan pro­fe­ti­aa: ”Kat­so, pi­meys peit­tää maan, yön synk­kyys kan­sat. Mut­ta si­nun tai­vaal­le­si ko­ho­aa aa­mun­koi, Her­ran kirk­kaus hoh­taa si­nun yl­lä­si.” (Jes. 60:2.)

Us­ko­vai­set ovat ad­ven­tin lap­sia

Matkaevääksi18.12.2019 7.00

Us­koi­sin, et­tä jos­sa­kin Päi­vä­mie­hen lu­ki­jan per­hees­sä odo­te­taan jou­lun ai­kaan vau­vaa syn­ty­väk­si. Mo­nes­sa per­hees­sä on tut­tua, kuin­ka vau­van odo­tuk­seen liit­tyy iloa, on­nea, huo­lia, jän­ni­tys­tä, pel­ko­ja ja toi­voa. Pie­ni lap­si tuo per­hei­siin val­ta­vas­ti pie­niä ja suu­ria ilo­nai­hei­ta, mut­ta saat­taa tar­koit­taa myös unet­to­mia öi­tä ja huo­lia pär­jää­mi­ses­tä.

Raa­mat­tuun poh­jau­tu­val­la pu­heel­la on vah­va poh­ja

Matkaevääksi11.12.2019 7.00

Olin taan­noin seu­rois­sa Si­mon Ala­nie­men kou­lul­la. Pal­ve­le­mas­sa oli Vil­le Suu­ta­ri. Sana avau­tui hä­nel­le. Ihai­lim­me hä­nen hy­vää muis­ti­aan ja per­soo­nal­lis­ta mur­ret­taan sekä pit­kiä ja sa­na­tark­ko­ja raa­ma­tun­lai­nauk­sia. Nuo­ruu­des­saan Suu­ta­ri oli lu­ke­nut Raa­ma­tun lä­vit­se usei­ta ker­to­ja.

Kil­voi­tus ky­syy kes­tä­vyyt­tä

Matkaevääksi4.12.2019 6.54

Kil­voi­tuk­ses­ta muis­tuu mie­lee­ni ker­to­mus lin­tu­pa­ris­ta, joka oli koko al­ku­ke­sän ra­ken­ta­nut pe­sää ik­ku­na­lau­dal­le. Ta­lon asu­kas va­roi avaa­mas­ta ik­ku­naa, et­tei pu­dot­tai­si pe­sää maa­han.

Pyhä kan­sa

Matkaevääksi27.11.2019 7.00

”Siu­naa ja var­je­le mei­tä, Kor­kein, kä­del­läs. Kait­se ain kan­sam­me tei­tä vyöt­tä­en voi­mal­la mei­tä heik­ko­ja edes­säs.” (VK 584:1.) Tä­män vir­ren sa­nat ja sä­vel nos­ta­vat mie­leen voi­mak­kaan kii­tol­li­suu­den tun­teen ajal­li­ses­ta isän­maas­ta ja kan­sas­ta, jon­ka jä­se­ni­nä saam­me ol­la. Mei­tä yh­dis­tää yh­tei­nen ko­ti­maa, sen men­neet vai­heet sekä hy­vin­voin­ti ja va­paus. Kan­sam­me vai­heis­sa nä­kyy Ju­ma­lan vä­ke­vän kä­den siu­naus.

Tai­vaal­li­nen tuo­ma­ri va­paut­taa us­ko­vat

Matkaevääksi20.11.2019 6.44

Tuo­mit­se­mi­nen ja tuo­ma­ri esiin­ty­vät usein Raa­ma­tus­sa. Laki on si­nän­sä tut­tua meil­le kai­kil­le, ja sitä py­ri­tään nou­dat­ta­maan jo­ka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä. Kui­ten­kin tuo­mio, tuo­mi­ois­tui­met ja tuo­ma­rit ovat py­sy­neet mi­nul­le vie­rai­na, hyvä näin.

Iha­na ar­mo muut­ti tuo­mi­on

Matkaevääksi13.11.2019 7.00

Kuin­ka voi val­mis­tau­tua koh­taa­maan Ju­ma­lan, joka on Kaik­ki­val­ti­as ja pyhä? Jon­ka kat­seen al­la ei yk­si­kään ih­mi­nen kes­tä? Jos­kus olen saa­nut ko­kea sen kou­riin­tun­tu­vas­ti.

Tais­te­lu­ken­täl­lä tar­vi­taan evan­ke­liu­mia

Matkaevääksi6.11.2019 7.00

Sota on tais­te­lua. Ajal­li­ses­sa tais­te­lus­sa tu­lee voit­to­ja, tap­pi­oi­ta, haa­vo­ja ja kuo­le­mia. Tais­te­lua var­ten pu­keu­du­taan ja val­men­ne­taan sitä var­ten, et­tä sota vi­hol­lis­ta vas­taan voi­te­taan.

« 1 2 3 4 5 6 ... 32 »
4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys