JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 30 »

Mitä si­sim­mäs­tä­ni löy­tyy?

Matkaevääksi31.8.2019 6.49

Jos­kus Raa­mat­tua lu­kies­sa nou­see ih­me­tys sii­tä, mik­si tämä on kir­joi­tet­tu, mitä hyö­tyä täs­tä on, mitä mat­ka­e­väs­tä täs­tä voi elä­mään­sä saa­da. Toki en ajat­te­le hyö­dyl­li­syy­den mit­ta­ri­na sitä, mitä minä täs­tä ym­mär­rän, kos­ka Raa­mat­tu on tu­han­sia vuo­sia van­ha kir­ja, ja sii­tä on ai­ko­jen saa­tos­sa saa­nut ku­kin vuo­rol­laan eväi­tä kil­voi­tuk­seen­sa.

Vain ta­van vuok­si?

Matkaevääksi23.8.2019 6.00

Ke­säl­lä on pal­jon iso­ja seu­ro­ja. Suu­rien seu­ro­jen ket­ju al­kaa ju­han­nus­seu­rois­ta ja jat­kuu Su­vi­seu­ro­jen kaut­ta opis­to­seu­roi­hin sekä rau­ha­yh­dis­tys­ten suu­riin seu­roi­hin. Ju­ma­lan sa­naa on pal­jon tar­jol­la.

Pel­kää Her­raa ja kar­ta pa­haa

Matkaevääksi15.8.2019 8.40

Edel­lis­ten su­ku­pol­vien ai­ka­na Suo­men kan­san sy­dä­mes­sä on ol­lut ti­laa Ju­ma­lan sa­nal­le. Mikä on tä­män päi­vän ti­lan­ne? Ai­kam­me maal­lis­tuu ja ih­mi­set kul­keu­tu­vat kau­em­mak­si Ju­ma­las­ta. Hy­vin­voin­nin kes­kel­lä ih­mi­ses­tä tu­lee tie­tä­vä ja omiin voi­ma­va­roi­hin­sa luot­ta­vai­nen. Syn­nin lu­val­li­suus val­taa ih­mis­ten mie­let kan­sa­kun­tam­me kes­kel­lä.

Tuo­te­merk­ki­nä evan­ke­liu­mi

Matkaevääksi7.8.2019 6.01

Mis­tä syn­nin tus­kas­sa hä­täi­le­vä ja et­si­vä ih­mi­nen voi tun­nis­taa kaik­kien us­kon­to­jen jou­kos­ta elä­vän, Ju­ma­lal­le kel­paa­van us­kon?

Us­ko ei pe­rus­tu ta­rui­hin

Matkaevääksi31.7.2019 8.07

Epäi­lyk­sen kes­kel­lä ih­mi­nen saat­taa ky­syä, on­ko muil­la täl­lai­sia aja­tuk­sia. Sa­man­lai­sia epäi­lyk­siä on ol­lut myös Raa­ma­tun ajan ih­mi­sil­lä.

Jot­ta oi­keus ta­pah­tui­si

Matkaevääksi26.7.2019 8.01

Olin opis­ke­li­ja­na van­ki­la­pa­pin si­jai­se­na. Van­ki­lan kir­kos­sa mie­het oli­vat kirk­ko­sa­lis­sa ja nai­set leh­te­ril­lä.

Ar­mah­det­tu­na syn­ti­se­nä evan­ke­liu­min työs­sä

Matkaevääksi20.7.2019 8.00

Kir­joi­tan tätä teks­tiä su­vi­seu­ra­ken­täl­lä Mu­hok­sel­la. Ko­va­ää­ni­sis­tä kuu­luu tut­tu ja tur­val­li­nen evan­ke­liu­min vies­ti. Sa­nan­pal­ve­li­jat vuo­rol­laan va­kuut­ta­vat, et­tä jo­kai­nen kuu­li­ja saa us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen so­vi­tus­työn täh­den. Sii­nä on kuul­ta­va­na ja us­kot­ta­va­na evan­ke­liu­min ydin.

Pet­tä­mä­tön sy­dän­ten tun­ti­ja

Matkaevääksi3.7.2019 6.00

Sy­dä­men toi­min­ta mää­rit­tää ih­mi­sen ole­mus­ta ja ker­too sii­tä. Kun py­säh­dym­me tun­te­maan ja tun­nus­te­le­maan, voim­me tun­tea sen syk­keen eri puo­lil­la, pääs­tä var­pai­siin. Kun ruu­miim­me ma­kaa pai­koil­laan ja mie­li on tyy­ni, sy­dän lyö rau­hal­li­ses­ti. Lii­kun­ta ja tun­ne­kuo­hu saa­vat sy­dä­men lä­pät­tä­mään ja pu­nan nou­se­maan pos­kil­le.

Eri­lai­sin ar­mo­lah­join

Matkaevääksi26.6.2019 7.00

”Oli­si­vat­ko An­ja ja Tee­mu vaik­ka pääs­seet?” pu­heen­joh­ta­ja ky­syy rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan ko­kouk­sen lo­pus­sa. Kes­kus­te­lem­me sii­tä, et­tä olem­me saa­mas­sa uu­den kirk­ko­her­ran ja oli­si mu­ka­va käy­dä toi­vot­ta­mas­sa hä­net ter­ve­tul­leek­si ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­kei­ses­sä juh­las­sa. Em­me oi­kein tie­dä, mi­hin lu­pau­dum­me, mut­ta em­me oi­kein viit­si kiel­täy­ty­ä­kään.

Ra­ha­ko rat­kai­see?

Matkaevääksi19.6.2019 7.00

Pi­dim­me en­sim­mäi­siä seu­ro­ja Ve­nä­jän Ud­mur­ti­as­sa. Seu­ro­jen jäl­keen eräs mies ky­syi, voi­ko syn­nit saa­da an­teek­si ihan il­mai­sek­si. ”Kun minä me­nen kaup­paan niin ai­na pi­tää ol­la rup­lan ra­ho­ja, mi­tään ei saa il­man ra­haa”, hän jat­koi.

« 1 2 3 4 5 6 ... 30 »
17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys