JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Minulta ei puutu mitään

Matkaevääksi10.4.2024 9.00

Kir­kol­lis­ta toi­mi­tus­ta en­nen käy­dään toi­mi­tus­kes­kus­te­lu. Toi­mi­tus­kes­kus­te­lus­sa pu­hu­taan toi­mi­tuk­sen tee­mas­ta: kas­tees­ta, avi­o­liit­toon vih­ki­mi­ses­tä tai hau­taan siu­naa­mi­ses­ta. Myös toi­mi­tuk­seen liit­ty­vis­tä jär­jes­te­lyis­tä pu­hu­taan. Mi­nul­la on ta­pa­na ky­syä, on­ko kirk­ko­kä­si­kir­jan kaa­vas­sa ole­vis­sa psal­mi­vaih­to­eh­dois­sa joku, joka eri­tyi­ses­ti pu­hut­te­lee. Kas­te­kaa­vas­ta ja avi­o­liit­toon vih­ki­mi­sen kaa­vas­ta toi­mi­tuk­seen va­li­tut psal­mit vaih­te­le­vat. Hau­taan siu­naa­mi­sen kaa­vas­ta psal­mik­si va­li­koi­tuu mil­tei ai­na psal­mi 23, joka al­kaa: ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu.” Kos­ka seu­ra­kun­nas­sam­me hau­taan siu­naa­mi­sia on toi­mi­tuk­sis­ta eni­ten, on pai­menp­sal­mis­ta tul­lut mi­nul­le var­sin tut­tu.

Pixabay

Pixabay

Pääsiäinen – ilon ja voiton juhla

Matkaevääksi27.3.2024 6.00

Pää­si­äi­nen on ilon ja voi­ton juh­la. Sil­loin Ju­ma­lan an­ta­ma lu­paus syn­tien so­vit­ta­mi­ses­ta syn­tiin lan­gen­neel­le ih­mis­kun­nal­le saa täyt­ty­myk­sen. Jee­sus nou­see ylös kuol­leis­ta kol­man­te­na päi­vä­nä kir­joi­tus­ten mu­kaan. Syn­nin, kuo­le­man, ka­do­tuk­sen ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­ta on voi­tet­tu ja ku­kis­tet­tu.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »

Väärät valinnat saa anteeksi

Matkaevääksi24.5.2023 6.00

Olet­ko kos­kaan las­ke­nut, kuin­ka mon­ta va­lin­taa olet teh­nyt tä­män päi­vän ai­ka­na? Elä­mäs­sä jou­tuu ja saa koko ajan teh­dä eri­lai­sia va­lin­to­ja.

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Jeesus ei jättänyt omiaan yksin

Matkaevääksi17.5.2023 6.00

Tun­tuu­ko si­nus­ta jos­kus sil­tä, et­tä elä­mäs­sä on ai­van lii­an pal­jon ta­pah­tu­mia? Tun­te­mi­set saat­ta­vat vaih­del­la ää­ri­lai­das­ta toi­seen: huo­lis­ta ja mur­heis­ta toi­voon ja loh­du­tuk­seen, su­rus­ta ja pe­los­ta rie­muun ja luot­ta­muk­seen. Voi ol­la vai­ke­aa tie­tää, pi­täi­si­kö rau­hoit­tua ja odo­tel­la vai rien­tää ja tart­tua toi­meen.

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa

Matkaevääksi10.5.2023 10.00

Har­va asia on us­kos­sa yh­tä kes­kei­sel­lä si­jal­la kuin ru­kous. Hen­gel­li­sis­sä ti­lai­suuk­sis­sa ru­koil­laan nä­ky­väs­ti ja yh­tei­ses­ti, mut­ta ru­kous on läs­nä myös yk­si­tyi­ses­sä us­ko­ne­lä­mäs­sä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Henki tekee eläväksi

Matkaevääksi3.5.2023 9.20

Noin nel­jä­kym­men­tä vuot­ta sit­ten sain toi­mee­ni liit­ty­en teh­tä­vän on­ni­tel­la eräs­tä van­hus­ta, joka kuu­lui elä­väs­tä kris­til­li­syy­des­tä vuo­si­kym­me­niä sit­ten ir­tau­tu­nee­seen eri­seu­raan ja oli hei­dän saar­naa­ji­aan. Kah­vi­pöy­dän ää­res­sä kuu­lin, kuin­ka on­ni­tel­ta­va vas­ta­si erää­seen on­nit­te­lu­pu­hee­seen. Sii­nä hän lai­na­si pit­käs­ti Raa­mat­tua ja Lut­he­ria.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Päämäärä motivoi uskomaan

Matkaevääksi26.4.2023 5.00

Iha­nim­mat ta­voit­teet al­ka­vat yl­lät­tä­vi­nä unel­mi­na, ki­hel­möi­vät mie­les­sä, unoh­tu­vat ja taas pa­laa­vat. Jos unel­ma muut­tuu suun­ni­tel­mak­si ja saa pää­mää­rän, voi sii­tä hel­pom­min kes­kus­tel­la. To­teut­ta­mi­ses­sa on sit­ten tär­ke­ää si­säi­nen pol­te, in­to­hi­mo asi­aan, sa­no­vat mo­ti­vaa­ti­on asi­an­tun­ti­jat.

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Tutussa laumassa, oikealla tiellä

Matkaevääksi19.4.2023 6.00

Hy­vän Pai­me­nen ään­tä on tur­val­lis­ta kuun­nel­la ja seu­ra­ta nii­den jäl­kiä, jot­ka ovat sitä ään­tä kuun­nel­leet.

Lunastajan lupaus läsnäolosta

Matkaevääksi5.4.2023 9.00

Lä­hes­tym­me kris­ti­kun­tam­me suur­ta juh­laa, pää­si­äis­tä. Pää­si­äi­sen sa­no­mas­sa on kes­kei­sin­tä se, et­tä pro­feet­to­jen en­nus­ta­ma ta­pah­tu­ma to­teu­tui: Lu­nas­ta­jam­me ja Va­pah­ta­jam­me täyt­ti Isän­sä hä­nel­le an­ta­man teh­tä­vän täy­del­li­ses­ti. Hän mak­soi ih­mis­kun­nan syn­ti­ve­lan ja lu­nas­ti sen va­paak­si ris­tin­kuo­le­mal­laan ja voi­tol­li­sel­la ylös­nou­se­mi­sel­laan.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Evankeliumi pelastaa pahan kierteestä

Matkaevääksi29.3.2023 5.00

”Minä it­se ha­lu­an va­li­ta ys­tä­väni, tuon kans­sa en vä­lit­täi­si ol­la.” ”Toi­vot­ta­vas­ti tuo toi­nen mar­ja­mies ei löy­dä tätä mar­ja-apa­jaa­ni.” ”Saa­vu­te­tuis­ta eduis­ta em­me luo­vu.” Ih­mis­mie­les­tä nou­see jat­ku­vas­ti sel­lais­ta, mikä ei ole Kris­tuk­sen miel­tä.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Missä olet, ihminen?

Matkaevääksi22.3.2023 6.00

Ju­ma­la esit­ti ot­si­kon ky­sy­myk­sen luo­mil­leen ih­mi­sil­le Aa­da­mil­le ja Ee­val­le pa­ra­tii­sin vii­le­ne­väs­sä il­las­sa. Kaik­ki kau­nis ja hyvä tun­tui tuos­sa het­kes­sä ka­don­neen: pa­ra­tii­sin kau­neus iha­ni­ne he­del­mä­pui­neen, ih­mis­ten ilo ja hä­pe­ä­mät­tö­myys tois­ten­sa seu­ras­sa, Ju­ma­lan heil­le an­ta­ma teh­tä­vä luo­ma­kun­nan vil­je­le­mi­ses­tä ja var­je­le­mi­ses­ta sekä li­sään­ty­mi­ses­tä ja maan täyt­tä­mi­ses­tä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Evankeliumin sanomaa jokaiselle

Matkaevääksi15.3.2023 6.00

Isoi­sä­ni oli haa­voit­tu­nut so­das­sa vai­ke­as­ti. Pa­pan elä­mään tuli iso­ja haas­tei­ta so­keu­tu­mi­sen ja toi­sen kä­den am­pu­toi­mi­sen vuok­si. Ar­kie­lä­män haas­tei­den myö­tä elä­mäs­sä oli mu­ka­na myös al­ko­ho­lin­käyt­tö, joka ai­heut­ti mo­nen­lais­ta har­mia. Ju­ma­la ko­et­te­li ja he­rät­ti pa­pan oman­tun­non. Opas­koi­ran avul­la pap­pa pää­si Sääks­jär­vel­le seu­roi­hin me­ne­vään lin­ja-au­toon. Siel­lä pap­pa sai ko­kea pa­ran­nuk­sen ja hän löy­si nuo­ruu­des­sa ka­dot­ta­man­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan. Ju­ma­lan tiet ovat ih­meel­li­set (Ps.1:6).

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys