JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 35 »
Kotiarestilainen tähyilee haikeana vapauteen.

Kotiarestilainen tähyilee haikeana vapauteen.

Raimo Hoppa

Kotiarestilainen tähyilee haikeana vapauteen.

Kotiarestilainen tähyilee haikeana vapauteen.

Raimo Hoppa

Ar­mo va­paut­taa syn­nis­tä

Matkaevääksi8.4.2020 6.00

Jos­kus pu­heis­sa kuu­lee sa­not­ta­van, et­tä us­ko­vai­nen ei saa esi­mer­kik­si juo­da al­ko­ho­lia. On­ko us­ko sitä, mitä saa teh­dä ja mitä ei saa teh­dä? On­ko pe­las­tus riip­pu­vai­nen sii­tä, mitä ih­mi­nen te­kee tai jät­tää te­ke­mät­tä?

Sinivuokot

Sinivuokot

Anita Keränen

Sinivuokot

Sinivuokot

Anita Keränen

Ker­ta­kaik­ki­nen uh­ri

Matkaevääksi1.4.2020 6.10

Ker­ro­taan, et­tä äi­ti ja kuu­si­vuo­ti­as poi­ka pa­la­si­vat kir­kos­ta pit­kä­nä­per­jan­tai­na. Lap­si ky­se­li äi­dil­tään, on­ko sama Jee­sus, joka oli jou­lu­na sei­mes­sä hei­nien pääl­lä, nyt ris­tin pääl­lä. Las­ta oli jär­kyt­tä­nyt se, et­tä se Jee­sus otet­tiin kiin­ni ja et­tä hän it­ki puu­tar­has­sa, so­ti­laat löi­vät hä­net nau­loil­la ris­til­le ja hän tun­si ki­pua, huu­si isää ja it­ki. Äi­ti va­kuut­ti lap­sel­le, et­tä se on sama Jee­sus.

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Hil­jais­ta kuu­li­ai­suut­ta

Matkaevääksi25.3.2020 6.40

”Ker­ro mi­nul­le, mitä pel­käät, niin minä ker­ron si­nul­le, kuka olet.” Sa­non­ta osoit­taa, mi­ten pal­jon pel­ko ja pe­lot­to­muus mää­rit­tä­vät mei­tä ih­mi­si­nä. Nii­den kaut­ta voim­me op­pia tun­te­maan it­se­äm­me ja toi­si­am­me. Raa­ma­tun mu­kaan myös Ju­ma­lan tun­te­mi­nen kyt­key­tyy pel­koon: ”Her­ran pel­ko on vii­sau­den al­ku, Py­hän tun­te­mi­nen on ym­mär­ryk­sen pe­rus­ta (Sa­nanl. 9:10).

Ani

Ani

Pe­ril­li­nen Ju­ma­lan tah­dos­ta

Matkaevääksi18.3.2020 6.45

Mo­net ih­mi­set laa­ti­vat elä­es­sään tes­ta­men­tin, jol­la he il­mai­se­vat vii­mei­sen tah­ton­sa omai­suu­ten­sa ja­ka­mi­ses­ta kuo­le­man jäl­keen. Tes­ta­men­til­la voi poi­ke­ta lais­sa sää­de­tys­tä pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­tä.

Ju­ma­la kut­suu va­loon

Matkaevääksi11.3.2020 6.05

Is­tun rak­kaan ko­ti­sii­o­nin per­jan­tai-il­lan seu­rois­sa las­ten kans­sa. Pu­he­lu tu­tus­ta nu­me­ros­ta kes­keyt­tää aja­tuk­set pu­heen ai­ka­na. It­kun­se­kai­ses­ta se­los­tuk­ses­ta tun­keu­tuu ta­jun­taa­ni sa­nat: ”Ko­la­ri, val­ta­van ko­koi­nen hir­vi. Ke­nel­le­kään ei sat­tu­nut mi­tään.”

Anita Keränen

Anita Keränen

Oi­kea tur­va on Ju­ma­las­sa

Matkaevääksi4.3.2020 6.40

Olin taan­noin ryh­män kans­sa pyö­rä­ret­kel­lä Ah­ve­nan­maal­la. En­sim­mäi­nen yö­paik­ka oli Kö­ka­rin saa­ren lei­rin­tä­a­lu­eel­la. Ra­ken­sim­me telt­ta­ky­län ala­vaan paik­kaan, kun kal­li­ol­le ei­vät upon­neet edes telt­ta­ta­pit. He­rät­ty­äm­me siir­ryim­me aa­mu­pa­lal­le ka­ton al­le, kos­ka sade yl­lät­ti.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Ei­len minä, tä­nään sinä

Matkaevääksi26.2.2020 6.45

Je­sa­ja-pro­feet­ta ke­hot­taa lo­pet­ta­maan pa­han te­ke­mi­sen ja opet­te­le­maan te­ke­mään hy­vää, puo­lus­ta­maan sor­ret­tu­ja ja heik­ko­ja (Jes. 1:16–20). Olen­ko op­pi­nut te­ke­mään hy­vää? Hen­gen he­del­mää on hy­vyys, ar­mol­li­suus mui­ta koh­taan. Ju­ma­lan lap­si kil­voit­te­lee kui­ten­kin koko ajan syn­nin ja ar­mon tun­nos­sa.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Van­hurs­kas Kris­tuk­sen an­si­os­ta

Matkaevääksi19.2.2020 6.55

Mo­net Raa­ma­tun sa­nat ja sa­non­nat ovat käy­tös­sä myös ar­ki­kie­les­sä. Se on hyvä, sil­lä Ju­ma­la on tar­koit­ta­nut Raa­ma­tun kir­joi­tuk­set lu­et­ta­vak­si ja käy­tet­tä­väk­si. Va­li­tet­ta­vas­ti jos­kus nii­den sa­no­ma ja aja­tus on ar­ki­päi­väis­ty­nyt, jos­kus jopa vää­ris­ty­nyt.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Hu­ti­loi­den teh­ty pe­rus­tus ei kes­tä

Matkaevääksi12.2.2020 6.15

Olen elä­mä­ni ai­ka­na näh­nyt joi­ta­kin tosi van­ho­ja ra­ken­nuk­sia, jot­ka ovat seis­seet pys­tys­sä jopa tois­ta tu­hat­ta vuot­ta. Näi­den ra­ken­nus­ten yh­tei­nen piir­re on ol­lut, et­tä nii­den pe­rus­tuk­set on teh­ty tu­ke­vik­si ja kes­tä­vik­si. Omat ra­ken­ta­mis­ko­ke­muk­set ovat ai­ka vä­häi­siä, mut­ta sen olen niis­tä op­pi­nut, et­tä te­ki­pä sit­ten ta­loa, leik­ki­mök­kiä tai vaik­ka asun­to­vau­nul­le ka­tos­ta, niin mi­kä­li sen ha­lu­aa kes­tä­vän suo­ras­sa, pi­tää se pe­rus­taa hy­vin.

Eero Autio

Eero Autio

Her­ran lau­ma on tur­va­paik­ka

Matkaevääksi5.2.2020 6.00

Mikä se tur­va oi­kein on? Tätä kol­me­vuo­ti­as ky­se­li ai­koi­naan use­am­pa­na il­ta­na, kun lau­loin hä­nel­le il­ta­lau­lun. Se päät­tyi sa­noi­hin: ”Siel­lä mä olen tur­vas­sa.”

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 35 »
8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys

Viikon kysymys