JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Palvelkaa Herraa, älkää vieraita jumalia

Matkaevääksi
3.7.2024 6.00

Juttua muokattu:

2.7. 13:15
2024070213150820240703060000

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Mika Aik­ki­la

Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa ker­ro­taan lu­kui­sis­sa koh­dis­sa, kuin­ka Ju­ma­lan omai­suus­kan­sa, Is­ra­el, hyl­kää Ju­ma­lan­sa ja kään­tyy pal­vo­maan vie­rai­ta ju­ma­lia ja epä­ju­ma­lia. Näi­tä ker­to­muk­sia on Raa­ma­tun al­ku­kir­jois­sa, Moo­sek­sen kir­jois­sa ja Joo­su­an kir­jas­sa.

Is­ra­e­li­lai­set unoh­ti­vat Ju­ma­lan lu­pauk­set ja lii­ton, jon­ka oli­vat hä­nen kans­saan teh­neet. Sen si­jaan he ha­ki­vat ajal­lis­ta hyö­tyä vää­ris­tä ju­ma­lis­ta. Täs­tä oli mo­nia seu­rauk­sia, kun Ju­ma­la kou­lut­ti ja ku­rit­ti kan­saan­sa, jot­ta se oli­si py­sy­nyt kuu­li­ai­se­na. Joo­sua muis­tut­taa jää­hy­väis­pu­hees­saan Is­ra­e­lin kan­saa sii­tä, kuin­ka hei­dän tu­lee pal­vel­la Her­raa ja säi­lyt­tää liit­to, jon­ka Ju­ma­la oli teh­nyt jo kan­tai­sä Ab­ra­ha­min kans­sa (Joos. 23–24).

Ajas­sa, jos­sa eläm­me, on näh­tä­vis­sä maal­lis­tu­mis­ta ja Ju­ma­las­ta luo­pu­mis­ta. Ih­mi­sil­lä on mo­nen­lai­sia epä­ju­ma­lia. Rik­kaus, val­ta, ajal­li­set nau­tin­not ja it­se­kes­kei­syys ovat mo­nil­le tär­keim­piä asi­oi­ta, ja elä­män si­säl­tö ra­ken­tuu näi­den va­raan. Näi­tä sa­mo­ja asi­oi­ta sie­lun­vi­hol­li­nen tar­jo­si Jee­suk­sel­le au­ti­o­maas­sa, kun kiu­sa­si Jee­sus­ta tä­män maan­pääl­li­sen toi­min­nan alus­sa (Matt. 4:1–11). Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka Jee­sus tor­jui kiu­saa­jan Ju­ma­lan sa­nan avul­la.

Yl­pey­des­sään ih­mi­nen on ylen­tä­nyt it­sen­sä Ju­ma­lan ase­maan, ja pi­tää it­se­ään Ju­ma­laa­kin kor­ke­am­mal­la. Ih­mi­nen on ot­ta­nut it­sel­leen elä­män ja kuo­le­man val­lan, vaik­ka ne Raa­ma­tun mu­kaan kuu­lu­vat Ju­ma­lal­le.

Myös tie­de on mo­nel­le ju­ma­la, ja tie­teen ja ny­ky­a­jan ni­mis­sä toi­mi­taan vas­toin Ju­ma­lan sa­naa. Jee­sus opet­ti Vuo­ri­saar­nas­sa: “mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on sy­dä­me­si”, ja ke­hot­ti ko­ko­a­maan aar­tei­ta tai­vaa­seen (Matt. 6:20–21). Us­ko­vai­sen ih­mi­sen aar­re on sy­dä­mes­sä ole­va us­kon lah­ja, jota saam­me omis­taa ar­mos­ta.

Sie­lun­vi­hol­li­nen yrit­tää edel­leen kai­kin kei­noin ek­syt­tää ja hou­ku­tel­la pois elä­väs­tä us­kos­ta. Vain Ju­ma­lan voi­mal­la voim­me tais­tel­la sie­lun­vi­hol­lis­ta vas­taan, ja evan­ke­liu­min saar­na puh­dis­taa it­se­äm­me ja lä­hei­si­äm­me mat­kan vai­vois­ta. Ajal­li­set mur­heet ja kiu­sauk­set­kin saa us­koa an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä. Näin jak­saa va­el­taa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan mat­ka­saa­tos­sa koh­ti lo­pul­lis­ta pää­mää­rää, tai­vaan iloa ja kun­ni­aa.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys