JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »

Turvasi on ikiaikojen Jumala

Matkaevääksi9.11.2022 9.15

Mökil­lä, kau­ka­na kau­pun­gin va­lois­ta, olem­me las­tem­me kans­sa ih­me­tel­leet täh­ti­tai­vas­ta: Kuin­ka val­ta­va on täh­tien mää­rä! Kuin­ka kau­ka­na ne ovat­kaan!

Palatkaa takaisin

Matkaevääksi2.11.2022 5.55

Olet­ko kos­kaan va­el­luk­sel­la­si läh­te­nyt seu­raa­maan po­ron pol­ku­ja? Nii­tä­hän La­pis­sa riit­tää. Ne al­ka­vat jos­ta­kin kan­kaan lai­das­ta, tun­tu­vat aluk­si hy­väl­tä kul­kea ja nii­den suun­ta­kin on mie­lei­nen. Pian nuo po­lut kui­ten­kin hii­pu­vat pie­nik­si ja päät­ty­vät suon lai­taan ja suun­ta­kin oli lo­pul­ta vää­rä.

Iloa voi ammentaa evankeliumin lähteestä

Matkaevääksi26.10.2022 6.30

Ylä­kou­lui­käi­nen poi­ka opet­ti per­heem­me il­ta­pa­la­pöy­däs­sä, mik­si pui­den leh­det kel­las­tu­vat ja pu­ner­tu­vat, ja lo­pul­ta pu­to­a­vat maa­han ja maa­tu­vat. Puut ke­rää­vät leh­ti­vih­re­än run­koon­sa, jot­ta niil­lä on voi­maa puh­je­ta eloon ja kas­vuun va­lon ja läm­mön taas koit­ta­es­sa ke­vääl­lä.

Pidetään uskon asioita esillä

Matkaevääksi19.10.2022 6.15

”Isä, on­ko nuo nii­tä Jee­sus-hir­siä?”, ky­syi esi­koi­sem­me noin kak­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten tar­koit­ta­en kat­to­ris­ti­koi­ta. Lap­si oli pääs­syt mu­kaan työ­pai­kal­le­ni hir­si­te­ol­li­suu­den pa­ris­sa. Hän viit­ta­si Jee­suk­sen ris­tin­kuo­le­maan.

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Luottamus Jumalan johdatukseen

Matkaevääksi12.10.2022 11.00

Van­ha suo­ma­lai­nen sa­non­ta kuu­luu, et­tä kah­den kaup­pa on kol­man­nen kor­va­puus­ti. Kor­va­puus­ti ei täs­sä tar­koi­ta her­kul­lis­ta pul­laa, vaan kor­va­til­lik­kaa eli läi­mäy­tys­tä kor­val­le.

Herran tahdon noudattaminen

Matkaevääksi5.10.2022 9.15

Eräs lai­nop­pi­nut ha­lu­si ko­e­tel­la Jee­sus­ta ky­sy­en Va­pah­ta­jal­ta: ”Opet­ta­ja, mikä on lain suu­rin käs­ky?” (Matt. 22:36.) Va­pah­ta­ja viit­ta­si kir­joi­tuk­siin (5. Moos. 6:5) ja vas­ta­si: Ra­kas­ta Her­raa, Ju­ma­laa­si, koko sy­dä­mes­tä­si, koko sie­lus­ta­si ja mie­les­tä­si. Toi­nen yh­tä tär­keä oli: ”Ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si” (Matt. 22:39). Jee­sus vie­lä tii­vis­ti asi­an: ”Näi­den kah­den käs­kyn va­ras­sa ovat laki ja pro­fee­tat” (Matt. 22:40).

Paholainen on voitettu Karitsan verellä

Matkaevääksi28.9.2022 6.00

Ikään­ty­nyt Mel­vin Pir­ness kuun­te­li sy­väl­lis­tä esi­tys­tä luo­mis­ker­to­muk­ses­ta ja di­no­sau­ruk­sis­ta. Sit­ten hän to­te­si: ”Yk­si asia on kui­ten­kin ai­van var­ma. Saam­me ol­la kii­tol­li­sia sii­tä, et­tä di­no­sau­ruk­sia ei ole enää kes­kuu­des­sam­me. Sit­ten on ikui­nen ky­sy­mys, et­tä kum­pi oli en­sin, muna vai kana.” Hän vas­ta­si it­se: ”Kun Ju­ma­la loi lin­nut nel­jän­te­nä päi­vä­nä, on tuo­kin ky­sy­mys sit­ten rat­kais­tu. Raa­mat­tu­han ei puhu mi­tään mu­nan luo­mi­ses­ta.” Hu­mo­ris­ti­sin sa­na­kään­tein hän näin opet­ti, kuin­ka va­kaas­ti saam­me us­koa Ju­ma­lan sa­nan ih­meet to­dek­si.

Kaikki on Jumalan varassa

Matkaevääksi21.9.2022 11.10

Moni on saa­nut ihas­tel­la vii­me ai­koi­na Ju­ma­lan suur­ta siu­naus­ta hä­nen val­ta­kun­tan­sa työs­sä. Saim­me ol­la vai­mo­ni kans­sa Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen ava­jai­sis­sa muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Olem­me myös ol­leet rak­kaan, ai­kai­sem­man ko­ti­sii­o­nim­me kau­niis­sa, uu­des­sa toi­mi­ta­los­sa jo kak­sis­sa ke­sä­seu­rois­sa.

Miksi rukoilet?

Matkaevääksi14.9.2022 6.00

Yk­si­näi­se­nä lu­ki­o­lai­se­na mie­les­sä­ni soi kou­lu­mat­kal­la lau­lun sa­nat: ”Ah, kuin­ka heik­ko kul­kea voi, vai­vai­nen yk­sin tais­tel­la, oi. Sä olet Isä. Us­koa li­sää sy­dä­mee­ni.” Huo­li us­kon säi­ly­mi­ses­tä oli to­del­lis­ta. Paik­ka­kun­nal­la ei ol­lut juu­ri us­ko­via. Ju­ma­la kuu­li huo­kauk­set: sain le­vol­li­suut­ta ja voi­maa kul­kea us­ko­vai­se­na tuon yk­si­näi­sen nuo­ruu­den tai­pa­leen.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Armeliaalle käy hyvin

Matkaevääksi7.9.2022 10.30

En­si pyhä on lä­him­mäi­sen sun­nun­tai. Psal­mis­sa 112 ker­ro­taan oi­ke­a­mie­li­ses­tä ih­mi­ses­tä näin: ”Hy­vin käy sen, joka on ar­me­li­as ja lai­naa omas­taan muil­le, sen, joka ai­na toi­mii oi­keu­den mu­kaan.”

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 15 »
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys