JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

”Laps’ – tyhjät kätes ihanat”

Matkaevääksi
13.12.2023 9.00

Juttua muokattu:

8.12. 08:33
2023120808335520231213090000

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Mika Mu­ta­nen

Kuu­lui­san pi­la­piir­tä­jän Kari Suo­ma­lai­sen par­haak­si va­lit­tu teos on ni­mel­tään Jou­lu­ka­tu. Piir­ros jul­kais­tiin vuon­na 1954, ja se ku­vaa kau­pun­gin ih­mis­tun­gos­ta jou­lun al­la.

Ku­van reu­nas­sa, lä­hes huo­maa­mat­to­ma­na, sei­soo ker­jä­läi­nen käsi ojos­sa ja kat­se koh­ti maa­ta. Ih­mi­set kat­so­vat mies­tä il­ke­äs­ti ja kier­tä­vät hä­net kau­kaa. Tuo ane­li­ja on Jee­sus, kuok­ka­vie­raa­na omis­sa juh­lis­saan. Kuva on niin pu­hut­te­le­va, et­tä sitä kat­sel­les­sa mie­li mur­tuu.

Ku­vas­ta muis­tuu mie­leen oma ko­ke­muk­se­ni jou­lun al­la 2009. Lap­set oli­vat ko­ris­te­le­mas­sa huo­nei­taan ja hain vai­mo­ni kans­sa las­ten toi­vo­mia esi­nei­tä kaa­pis­ta. Kol­me­vuo­ti­aan Lau­rin pyyn­tö yl­lät­ti: hän ha­lu­si yö­pöy­däl­leen Jee­sus-lap­sen. Toi­ve oli niin lii­kut­ta­va, et­tä läh­din seu­raa­van työ­päi­vän jäl­keen et­si­mään Jee­sus-las­ta Ka­jaa­nis­ta. Ta­va­ra­ta­lo oli­kin lat­ti­as­ta kat­toon pul­lol­laan jou­lu­ko­ris­tei­ta: tont­tu­ja, jou­lu­puk­ke­ja, en­ke­lei­tä, kynt­ti­löi­tä ja muu­ta jou­luk­rää­sää – mut­ta Jee­sus­ta siel­lä ei ol­lut. Jat­koin et­si­mis­tä kes­kus­tan liik­keis­tä, tur­haan. Ti­lan­ne oli niin py­säyt­tä­vä, et­tä sil­mii­ni tu­li­vat kyy­ne­leet. Mie­les­sä­ni kai­kui tut­tu jou­lu­lau­lu, jos­sa ky­sy­tään ”Mis­sä on Jee­sus”. Kau­pun­gin liik­keis­tä en Jee­sus­ta löy­tä­nyt, en puis­ta, me­tal­lis­ta, sa­vis­ta, muo­vis­ta tai edes pah­vis­ta Jee­sus­ta. Kun ky­syin Jee­sus­ta myy­jil­tä, he me­ni­vät hil­jai­sik­si. Ky­sy­myk­se­ni kos­ket­ti hei­tä­kin.

Tu­tus­sa jou­lu­lau­lus­sa lau­le­taan: ”Me lah­jat jaam­me run­sa­hat, laps’ – tyh­jät kä­tes iha­nat.” Mi­ten stres­saa­va, le­vo­ton ja ah­dis­ta­va voi jou­lun ai­ka ol­la! Tun­tuu kuin koko juh­lan al­ku­pe­räi­nen mer­ki­tys oli­si kään­ty­nyt pää­la­el­leen. Usein mie­tin­kin, mikä on se il­miö tai voi­ma, joka on tä­män ai­heut­ta­nut. Unoh­tuu­ko Jee­sus-lap­si meil­lä­kin tal­viy­ö­hön kyl­mään han­keen? Kui­ten­kin en­sim­mäi­nen jou­lu oli ää­ret­tö­män vaa­ti­ma­ton ja köy­hä. Jee­sus-lap­si syn­tyi ih­mis­ten tor­ju­ma­na kolk­koon ja pi­me­ään tal­liin. Vaik­ka tal­li ja sei­mi­vuo­de ku­va­taan usein idyl­li­ses­ti, to­del­li­suu­des­sa se oli niin kur­ja paik­ka, et­tei köy­hin­kään äi­ti oli­si ha­lun­nut syn­nyt­tää siel­lä. Sin­ne kui­ten­kin syn­tyi Kris­tus-ku­nin­gas.

Seu­raa­van sun­nun­tain ai­hee­na on Jo­han­nes Kas­ta­ja. Psal­mis­sa lau­su­taan pro­fee­tal­li­set sa­nat: Her­ran edel­lä kul­kee oi­keus, se val­mis­taa tien Her­ral­le (Ps. 85:14). Jo­han­nes Kas­ta­ja oli Kris­tuk­sen edel­lä­kä­vi­jä, tien­rai­vaa­ja. Hä­nen teh­tä­vä­nään oli teh­dä ku­nin­kaal­le tie erä­maa­han: ta­soit­taa kuk­ku­lat ja rot­kot, re­piä kan­not, rai­va­ta ki­vet ja si­lot­taa kuo­pat ja ko­hou­mat. Näi­tä yl­pey­den kuk­ku­loi­ta, mie­len kuop­pia ja it­sek­kyy­den juu­ra­koi­ta ih­mi­set kan­ta­vat sy­dä­mes­sään. Kris­tus tu­lee luok­sem­me kui­ten­kin ta­sais­ta tie­tä pit­kin, tie­tä, jos­ta kaik­ki es­teet on rai­vat­tu pois. Kris­tus syn­tyy vain lap­sen kal­tai­seen sy­dä­meen.

On­nek­si Lau­ri lo­pul­ta sai Jee­sus-lap­sen yö­pöy­däl­leen – se löy­tyi pui­ses­ta sei­mi­a­se­tel­mas­ta. Ja mikä iha­nin­ta: Jee­suk­sel­la on asun­to myös Lau­ri-po­jan sy­dä­mes­sä. Jee­sus kul­kee ker­jä­läi­se­nä ih­mis­ten jou­kos­sa tä­nä­kin jou­lu­na. Otat­han si­nä­kin Kris­tus-lap­sen jou­lu­vie­raak­si?

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys