JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

”Kuinka kauan vielä viivyt?”

Matkaevääksi
15.11.2023 10.00

Juttua muokattu:

14.11. 16:03
2023111416034520231115100000

Pixabay

Pixabay

Han­nu Aho­pel­to

Me­neil­lään ole­va kirk­ko­vuo­si on koh­ta lop­pu­mas­sa. En­si sun­nun­tai­na on val­vo­mi­sen sun­nun­tai ja sen jäl­keen kirk­ko­vuo­den vii­mei­nen sun­nun­tai, tuo­mi­o­sun­nun­tai.

En­si sun­nun­tain psal­mi ker­too sii­tä, kuin­ka Ju­ma­lan ja ih­mi­sen kä­si­tyk­set ajas­ta poik­ke­a­vat toi­sis­taan.

”Tu­hat vuot­ta on si­nul­le kuin yk­si päi­vä, kuin ei­li­nen päi­vä, mail­leen men­nyt, kuin öi­nen var­ti­o­het­ki. – – Seit­se­män­kym­men­tä on vuo­siem­me mää­rä, tai kah­dek­san­kym­men­tä, jos voi­mam­me kes­tää. Ja kaik­ki nii­den meno on vain tur­huut­ta ja vai­vaa, ne kii­tä­vät ohit­se, ja me len­näm­me pois. Ope­ta meil­le, mi­ten ly­hyt on ai­kam­me, et­tä sai­sim­me vii­saan sy­dä­men.” (Ps. 90:4–12.)

Psal­mi 103 muis­tut­taa ih­mi­se­lä­män ly­hyy­des­tä ja hau­rau­des­ta, sii­tä kuin­ka ohut elä­män­lan­kam­me on: ”Ja kun tuu­li käy yli, ei hän­tä enää ole ei­kä hä­nen asuin­si­jan­sa hän­tä tun­ne” (Ps. 103:16).

Ih­mi­siä on kaut­ta ai­ko­jen as­kar­rut­ta­nut tie­to Kris­tuk­sen toi­sen tu­le­mi­sen ajan­koh­das­ta. Raa­ma­tun mu­kaan se het­ki on kui­ten­kin sa­lat­tu ih­mi­sil­tä ja Ju­ma­lan Po­jal­ta­kin. ”Sitä päi­vää ja het­keä ei tie­dä ku­kaan, ei­vät tai­vaan en­ke­lit ei­kä edes Poi­ka, sen tie­tää vain Isä” (Matt. 24:36).

Kun Ju­ma­la lah­joit­taa ih­mi­sel­le us­kon lah­jan ja joh­dat­taa hä­net yh­tey­teen­sä ja val­ta­kun­tan­sa asuk­kaak­si, hä­nel­le syn­tyy sa­mal­la tai­vas­toi­vo. Hän saa us­kon kaut­ta ym­mär­ryk­sen sii­tä, et­tä vie­lä­kin pa­rem­paa on odo­tet­ta­vis­sa tä­män maal­li­sen elä­män jäl­keen, ian­kaik­ki­nen elä­mä tai­vaan kun­ni­as­sa. Ih­mi­sen elä­mää on Raa­ma­tus­sa ver­rat­tu pi­tuu­del­taan käm­me­nen le­vey­teen.

Jee­sus ta­pa­si Get­se­ma­nes­sa ope­tus­lap­sen­sa nuk­ku­mas­ta ja sa­noi heil­le: ”Val­vo­kaa ja ru­koil­kaa, et­tet­te jou­tui­si kiu­sauk­seen. Tah­toa ih­mi­sel­lä on, mut­ta luon­to on heik­ko.” (Mark. 14:38.)

Ju­ma­lal­la on tah­to vie­dä lap­sen­sa pe­ril­le tai­vaa­seen saak­ka. Ku­ten Ju­ma­lan sana opet­taa, kris­ti­tyt odot­ta­vat uu­sia tai­vai­ta ja uut­ta maa­ta, jos­sa van­hurs­kaus val­lit­see (2. Piet. 3:13).

”Ah, kos­ka pää­sen ko­tiin tai­vaa­seen ja yh­tyä saan rie­muun ikui­seen? Soi hal­le­lu­ja, kii­tos au­tu­aan on täy­del­li­nen luo­na ku­nin­kaan.” (SL 250:8.)

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys