JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Uskova saa suojakseen Jumalan varjeluksen

Matkaevääksi
3.1.2024 9.00

Juttua muokattu:

27.12. 12:14
2023122712142720240103090000

SRK:n kuva-arkistosta

SRK:n kuva-arkistosta

Pet­ri Luk­ka

Äi­ti­ni jäi so­ta­or­vok­si ai­van pie­ne­nä tyt­tö­nä. Koti oli so­dan ja­lois­sa ra­ja­seu­dul­la. Pie­ni tyt­tö lä­he­tet­tiin tur­val­li­sem­paan kas­vu­ym­pä­ris­töön, so­ta­lap­sek­si Ruot­siin. Siel­tä löy­tyi hyvä ja tur­val­li­nen koti use­ak­si vuo­dek­si.

Vuo­sien ku­lut­tua ko­tiin pa­la­si äi­din­kiel­tään osaa­ma­ton tyt­tö. Sota ko­et­te­li niin, et­tä ko­ti­seu­dul­ta jou­dut­tiin läh­te­mään evak­ko­mat­kal­le. Uut­ta ko­tia ja elä­mää pääs­tiin ra­ken­ta­maan seu­dul­le, jol­la oli us­ko­vai­sia, ja niin us­kon lah­ja löy­tyi tuo­hon­kin ko­tiin. Elä­män suur­ten ko­et­te­le­mus­ten kaut­ta Ju­ma­la oh­ja­si ja kut­sui et­si­viä val­ta­kun­taan­sa.

Us­kon lah­jan sy­dä­mel­leen löy­tä­nyt saa suo­jak­seen Ju­ma­lan var­je­luk­sen: ”Her­ra on mei­dän kil­pem­me, Is­ra­e­lin Pyhä mei­dän ku­nin­kaam­me!” (Ps. 89:19). Us­kon kil­pi an­taa tur­vaa ja suo­jaa us­ko­via tä­män­kin ajan pa­haa, le­vot­to­muuk­sia ja epä­var­muut­ta vas­taan. ”Hän le­vit­tää sii­pen­sä yl­le­si, ja sinä olet tur­vas­sa nii­den al­la. Hä­nen us­kol­li­suu­ten­sa on si­nul­le muu­ri ja kil­pi.” (Ps. 91:4.)

Ju­ma­lan voi­ma vah­vis­taa epäi­le­vää, ja Ju­ma­lan vä­ke­vä käsi kan­nat­te­lee hor­ju­vaa: ”Mi­nun voi­ma­ni vah­vis­taa hän­tä ja kä­te­ni on hä­nen tu­ke­naan. – – Hän sa­noo mi­nul­le: ’Sinä olet mi­nun isä­ni, olet Ju­ma­la­ni, tur­va­kal­li­o­ni.’” (Ps. 89:22, 27.)

Ju­ma­lan va­lin­nat ja hä­nen oh­jaa­man­sa tiet ovat usein ih­meel­li­set. Hän va­lit­si Is­ra­e­lin kan­san ku­nin­kaak­si nuo­rim­man ja vä­häi­sim­män, Daa­vi­din. ”Minä olen va­lin­nut nuo­ru­kai­sen kan­san jou­kos­ta, olen pan­nut kruu­nun san­ka­rin pää­hän. Minä olen löy­tä­nyt pal­ve­li­ja­ni Daa­vi­din ja voi­del­lut hä­net py­häl­lä öl­jyl­lä­ni.” (Ps. 89:20–21.)

Daa­vi­din su­kuun sai ker­ran syn­tyä maa­il­man Va­pah­ta­ja, Her­ra Jee­sus. Hä­nen ku­nin­kuu­ten­sa on ian­kaik­ki­nen ku­nin­kuus. ”Minä an­nan hä­nen su­kun­sa säi­lyä iä­ti, an­nan hä­nen val­tais­tui­men­sa py­syä niin kau­an kuin tai­vas kaar­tuu maan yl­lä” (Ps. 89:30).

Daa­vi­din suku on edel­leen löy­det­tä­vis­sä maan pääl­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Sen val­ta­kun­nan ku­nin­gas on Her­ra Jee­sus, ja hän on Py­hän Hen­ken­sä kaut­ta val­ta­kun­tan­sa kes­kel­lä. Ju­ma­lan te­ke­mät lu­pauk­set pi­tä­vät. ”Minä otan hä­net esi­koi­sek­se­ni, nos­tan ku­nin­kais­ta kor­keim­mak­si. Kos­kaan en ota hä­nel­tä pois ar­mo­a­ni, mi­nun liit­to­ni kes­tää hor­ju­mat­ta.” (Ps. 89:28–29.)

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta kuu­luu edel­leen kut­su­va ja ar­mol­li­nen syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­no­ma. Us­kon lah­jan sy­dä­mel­leen saa­nut saa tur­val­li­ses­ti us­koa Jou­lun lap­sen syn­tien­sä so­vit­ta­jak­si. Us­ko an­taa toi­von ja luot­ta­muk­sen, ja se joh­dat­taa tie­tä, joka vie ian­kaik­ki­seen elä­mään.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys