JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Rauhan Ruhtinas tuo sydämeen rauhan

Matkaevääksi
20.12.2023 10.00

Juttua muokattu:

20.12. 08:13
2023122008134920231220100000

A.-L.S.

A.-L.S.

Ei­no Nis­si­nen

Olet­ko jos­kus kan­ta­nut pai­na­vaa taak­kaa pit­kän mat­kan? Eh­kä olet ol­lut va­el­luk­sel­la tai si­nul­la on ko­ke­mus­ta pit­käl­tä mars­sil­ta vaik­ka­pa ar­mei­ja-ajoil­ta.

Jos­kus taa­kan kan­ta­mi­nen on voi­nut tun­tua uu­vut­ta­val­ta. Ken­gät ovat hier­tä­neet rak­ko­ja jal­koi­hin ja rink­ka pai­na­nut har­ti­at puu­duk­siin. Vä­sy­mys ja eh­kä­pä unen­puu­te on saa­nut jo epäi­le­mään, et­tä lop­puu­ko­han tämä mat­ka kos­kaan ja pää­sen­kö­hän pe­ril­le.

Kun sit­ten pää­see pe­ril­le, eh­kä au­ti­o­tu­val­le tai ar­mei­jan ka­sar­mil­le, kuin­ka ke­ve­äl­tä olo tun­tuu­kaan, kun saa las­kea taa­kan har­ti­oil­ta. Mi­ten ih­meel­li­sen no­pe­as­ti mie­li­kin vir­voit­tuu ja mat­kan vai­vat unoh­tu­vat. Oi­ke­as­taan tai­val­lus on­kin tun­tu­nut mu­ka­val­ta.

Je­sa­ja en­nus­taa, mi­ten pi­mey­des­sä va­el­ta­va kan­sa nä­kee ker­ran suu­ren va­lon ja mi­ten ker­ran kaik­ki mat­kan vai­vat ja har­ti­oi­ta pai­na­vat taa­kat ote­taan pois. Kaik­ki so­ta­tan­te­reil­la tal­lan­neet saap­paat ja ve­ren tah­ri­mat vaat­teet hei­te­tään pois ja pol­te­taan tu­les­sa. Ja mi­ten ker­ran saa­daan iloi­ta ja rie­mui­ta, ai­van kuin sa­don­kor­juun ai­ka­na tai saa­lin­ja­os­sa iloi­taan. (Jes. 9:1–6.)

Ja mikä on­kaan syy kaik­kien vai­vo­jen pois­tu­mi­seen ja suun­nat­to­maan rie­muun? Se, et­tä on syn­ty­vä uu­si ku­nin­gas. Mut­ta mil­lai­nen on tuo uu­si ku­nin­gas, mitä ih­meel­lis­tä hä­nes­sä on? Hän on pie­ni lap­si, Ju­ma­lan poi­ka, joka ker­ran tuo rau­han maa­il­maan. Ei hän tuo sel­lais­ta ajal­lis­ta rau­haa, jota eh­kä moni tuon ajan ih­mi­sis­tä kai­pa­si ja toi­voi; ei hän tul­lut va­paut­ta­maan Is­ra­e­lin kan­saa Roo­man val­lan al­ta. Hän toi pal­jon enem­män: Ju­ma­lan rau­han, jon­ka jo­kai­nen, joka us­koo evan­ke­liu­min ilo­sa­no­man, saa omis­taa sy­dä­mes­sään tääl­lä maan pääl­lä ja ker­ran ian­kaik­ki­ses­ti tai­vaas­sa.

Si­nä­kin olet eh­kä ko­ke­nut Ju­ma­lan rau­han sy­dä­mes­sä­si. It­se muis­tan eri­tyi­sel­lä ta­val­la, mi­ten tuo ih­meel­li­nen rau­ha on las­keu­tu­nut sy­dä­meen, kun olen saa­nut kuul­la evan­ke­liu­min sa­nan omal­le koh­dal­le­ni.

Jos­kus lap­se­na, kun olin teh­nyt vää­rää ja jou­tu­nut syn­tiin, kä­vin pit­kään tais­te­lua omas­sa­tun­nos­sa­ni. Kun sain vii­mein ker­rot­tua asi­as­ta ja kuul­la evan­ke­liu­min, syvä rau­ha las­keu­tui sy­dä­meen. Taak­ka oli pois­sa, ja tuli ke­vyt olo.

Mo­nes­ti myös van­hem­pa­na, kun olen saa­nut pur­kaa taak­ko­ja ys­tä­vän tai lä­hei­sen kans­sa, on tun­tu­nut eri­tyi­nen rau­ha sy­dä­mes­sä, Ju­ma­lan rau­ha. Sa­man vir­voit­ta­van evan­ke­liu­min saa us­koa myös seu­rois­sa, ihan ylei­ses­tä saar­nas­ta. Ju­ma­lan lap­si saa kan­taa rau­haa sy­dä­mes­sään jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Jos et vie­lä ole pääs­syt omis­ta­maan tuo­ta rau­haa sy­dä­mel­le­si ja tun­net, et­tä olet taak­ko­jen al­la, saat las­kea taak­ka­si tuon ih­meel­li­sen Rau­han Ruh­ti­naan kan­net­ta­vak­si. Jou­lun lap­si syn­tyi tän­ne maa­il­maan, jot­ta si­nul­la oli­si ker­ran mah­dol­li­suus pääs­tä tai­vaan ko­tiin. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan saar­nas­ta saa us­koa kaik­ki syn­nit ja kuor­mat an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys