JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumalan rakkaus on täydellinen

Matkaevääksi
25.10.2023 6.00

Juttua muokattu:

24.10. 12:44
2023102412444320231025060000

Las­se Hert­te­li

Ih­mi­sen syn­ty­mä ja ih­mi­nen it­ses­sään on ih­me. Ei voi­da mil­lään kei­nol­la ei­kä ih­mis­vii­sau­del­la ra­ken­taa sel­lais­ta ih­met­tä, jol­lai­nen ih­mi­nen on. Ih­mi­nen on usein pyr­ki­nyt yl­tä­mään Ju­ma­lan vii­sau­teen. Ih­mi­set al­koi­vat ra­ken­taa esi­mer­kik­si Baa­be­lin tor­nia ve­den­pai­su­muk­sen jäl­keen ta­voit­taak­seen tai­vaan ja tul­lak­seen Ju­ma­lan ver­tai­sek­si (1. Moos. 11). Ju­ma­la ha­lu­si kui­ten­kin näyt­tää Baa­be­lin ra­ken­ta­jil­le suu­ruu­ten­sa. Hän se­koit­ti ih­mis­ten kie­let, jon­ka jäl­keen he ei­vät enää ym­mär­tä­neet toi­si­aan ja pyr­ki­myk­set tai­vaan ta­voit­ta­mi­sek­si ty­reh­tyi­vät.

Roo­ma­lais­kir­je ker­too, et­tä Kris­tuk­sen an­si­on kaut­ta voi­daan ta­voit­taa tai­vas ja ko­kea rau­haa Ju­ma­lan kans­sa. Sa­moin saa­daan toi­vo pää­sys­tä Ju­ma­lan kirk­kau­teen, tai­vaa­seen (Room. 5:1–2). Ar­kie­lä­mäs­sä ih­mi­nen ko­kee iloa ja ah­din­koa. Raa­ma­tus­sa to­de­taan, et­tä ”ah­din­ko saa ai­kaan kes­tä­vyyt­tä, kes­tä­vyys aut­taa sel­viy­ty­mään ko­e­tuk­ses­ta ja ko­e­tuk­ses­ta sel­viy­ty­mi­nen an­taa toi­voa” (Room. 5:3–4).

Paa­va­lin kir­jees­sä roo­ma­lai­sil­le ker­ro­taan myös, kuin­ka ih­mi­nen saa lu­jas­ti luot­taa sii­hen, et­tä Jee­sus on kuol­lut kaik­kien ih­mis­ten puo­les­ta (Room. 5). Ih­mi­sel­lä it­sel­lään ei ole mah­dol­li­suut­ta aut­taa it­se­ään. Tämä on loh­dut­ta­va tie­to. Saa us­koa ar­mos­ta ja luot­taa, et­tä täl­lä us­kol­la on toi­vo pa­rem­mas­ta ja on­nel­li­nen lop­pu.

Jee­suk­sen so­vi­tus­työn kaut­ta saa voi­mia us­kon­kil­voi­tuk­seen. Ih­mi­nen ko­kee Ju­ma­lan sa­nan edes­sä oman pie­nuu­ten­sa ja mah­dot­to­muu­ten­sa. Ko­e­tuk­sen tul­les­sa ih­mis­mie­len saat­taa val­la­ta toi­vot­to­muus ja epäi­lys. Saat­taa tul­la epäi­lys sii­tä­kin, voi­ko Ju­ma­la aut­taa sii­nä vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa, jo­hon on jou­tu­nut.

Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan loh­dul­li­ses­ti Jee­suk­ses­ta: ”Kos­ka hän on it­se käy­nyt läpi kär­si­myk­set ja kiu­sauk­set, hän ky­ke­nee aut­ta­maan nii­tä, joi­ta ko­e­tel­laan” (Hepr. 2:18).

Us­kon kaut­ta omis­tet­ta­va Pyhä Hen­ki kir­kas­taa us­ko­jal­leen suur­ta Ju­ma­lan rak­kaut­ta ih­mis­tä koh­taan. Tämä rak­kaus on täy­del­li­nen. Ju­ma­lan rak­kaus on voit­ta­nut sie­lun­vi­hol­li­sen vi­han ja kuo­le­man val­lan. Tä­män voi ko­kea myrs­ky­ä­vän ja le­vot­to­man ajan kes­kel­lä. Ju­ma­lan voi­ma ja hy­vyys on suu­rem­pi ja voi­mak­kaam­pi kuin Ju­ma­lan vas­tus­ta­jan voi­ma. Lo­pul­li­nen voit­to pa­han val­las­ta ta­pah­tui Jee­suk­sen val­mis­ta­mas­sa so­vi­tuk­ses­sa pää­si­äi­se­nä. Je­sa­ja kir­joit­taa täs­tä: ”Hän kär­si ran­gais­tuk­sen, jot­ta meil­lä oli­si rau­ha, hä­nen haa­vo­jen­sa hin­nal­la me olem­me pa­ran­tu­neet” (Jes. 53:5).

Yk­sin­ker­tai­sel­la, hei­kol­la­kin us­kol­la saa ker­ran ko­kea suur­ta juh­laa tai­vaas­sa, jos­sa us­ko­mi­nen muut­tuu nä­ke­mi­sek­si. ”Vas­te­des­kin minä nos­tan, minä kan­nan ja pe­las­tan” (Jes. 46:4).

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys