JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »

Pyhä Henki tuo rauhan

Matkaevääksi31.8.2022 9.00

Ra­kas mat­ka­ys­tä­vä ker­toi py­säh­dyt­tä­väs­tä het­kes­tä, jo­hon hän oli jou­tu­nut. Hä­nel­le oli hoi­ta­ja­na an­net­tu työ­teh­tä­väk­si val­voa sai­raa­la­vuo­tee­seen si­dot­tua, heik­ko­kun­tois­ta ja le­vo­ton­ta po­ti­las­ta. Työ­vuo­ron ai­ka­na po­ti­las pyy­si hoi­ta­jaa avaa­maan te­le­vi­si­on. Hoi­ta­ja ker­toi, et­tä hän ei osan­nut ava­ta te­le­vi­si­o­ta, jo­ten po­ti­las jou­tui neu­vo­maan kau­ko­sää­ti­men käyt­töä. Te­le­vi­sio saa­tiin au­ki.

Synnitkö ”maton alle”?

Matkaevääksi24.8.2022 6.00

On­ko si­nul­le tul­lut kos­kaan vir­hei­tä? Mi­nul­le on tul­lut mo­nes­ti­kin. Täs­sä kir­joit­ta­mi­ses­sa­kin tu­lee usein vir­hei­tä – ei­vät­kä ne ole edes pa­him­pia te­ke­mi­ä­ni. Pyy­he­ku­mi tai de­le­te-nap­pi aut­ta­vat noi­hin kir­joi­tus­vir­hei­siin.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Se, mihin turvaudumme, on jumalamme

Matkaevääksi17.8.2022 10.00

Ju­ma­la an­toi kym­me­nen käs­kyn lain. En­sim­mäi­nen käs­ky mää­rit­te­lee Ju­ma­lan ja ih­mi­sen vä­lis­tä suh­det­ta: ”Minä olen Her­ra, si­nun Ju­ma­la­si. Si­nul­la ei saa ol­la mui­ta ju­ma­lia.” (2. Moos. 20:2–3.)

Jumalan sana valaisee syntien syyllisyydessä

Matkaevääksi10.8.2022 10.45

Vuo­sia sit­ten eräs ala­kou­lui­käi­nen poi­ka­lap­si heit­te­li kii­vas­tuk­sis­saan le­lu­ja huo­neen­sa ik­ku­naan. Jos­tain oli tul­lut huo­no mie­li. Le­lut len­te­li­vät niin kau­an, et­tä ik­ku­na rä­säh­ti rik­ki. Poi­ka meni sän­gyn al­le pii­loon. Hän toi­voi, et­tei ku­kaan kuul­lut ik­ku­nan ha­jo­a­mis­ta ei­kä syyl­lis­tä löy­tyi­si. Sii­nä me­ni­kin to­vin ai­kaa.

Pyhä Henki ohjaa erilaisten virtausten keskellä

Matkaevääksi3.8.2022 10.00

Olet­ko jos­kus näh­nyt oi­kein hie­nos­ti to­teu­tet­tua tai­ka­temp­pua? Sel­lais­ta, jos­ta ei mil­lään pys­ty huo­maa­maan, mi­ten ih­mees­sä tai­ku­ri sai sen teh­tyä? Sitä voi­si jopa luul­la ih­meek­si. To­del­li­suu­des­sa tie­däm­me, et­tä se on temp­pu, vaik­ka em­me pys­ty­kään tie­tä­mään, mi­ten tai­ku­ri sen teki.

Jumala puhuttelee

Matkaevääksi27.7.2022 8.00

Ju­ma­la pu­huu ih­mi­sil­le mo­nin ta­voin: luon­nos­sa, kan­so­jen vai­heis­sa, elä­män­koh­ta­lois­sa ja omas­sa­tun­nos­sa. Eri­tyi­ses­ti hän pu­huu Py­häs­sä Raa­ma­tus­sa ja Va­pah­ta­jas­sam­me Her­ras­sa Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Herra on kallio, joka antaa elämän

Matkaevääksi20.7.2022 7.00

Raa­mat­tu ku­vaa Ju­ma­laa kal­li­ok­si. Kal­lio on ol­lut luon­nos­ta tut­tu kä­si­te ih­mi­sil­le kaik­ki­al­la, maa­il­man alus­ta saak­ka. Kal­lio ku­vaa vah­vaa ja tur­val­lis­ta pe­rus­tus­ta, jol­le on hyvä ra­ken­taa. Se kes­tää myrs­ky­aal­lo­kot, vuor­ten rin­teil­tä tul­vi­vat ve­det, tuu­len, hiek­ka­myrs­kyn ja tamp­paa­mi­sen­kin.

Jeesus on esikuva armollisuudesta

Matkaevääksi6.7.2022 6.00

En­si sun­nun­tain Raa­ma­tun teks­tit opet­ta­vat ih­mi­siä toi­mi­maan ar­mol­li­ses­ti toi­si­aan koh­taan. Ih­mi­sen teh­tä­vä­nä ei ole tuo­mi­ta lä­him­mäis­tään, sil­lä tuo­mi­o­val­ta kuu­luu yk­sin Ju­ma­lal­le. Kris­tit­ty on kut­sut­tu saar­naa­maan syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta kai­kil­le luo­duil­le.

Oletko autuas?

Matkaevääksi29.6.2022 9.15

Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­san­sa, ken kan­taa maas­sa kuo­le­man, on on­nel­li­nen kul­keis­san­sa maan vie­raan poik­ki tai­vaa­seen.” ”Kuun­nel­kaa, mi­ten hie­no lau­lu”, nuo­ri to­te­aa ys­tä­vil­leen ja kuun­te­lee lau­lun use­aan ker­taan. Sa­ma­na päi­vä­nä tuon nuo­ren ly­hyt, mut­ta on­nel­li­nen elä­mä kat­ke­aa lii­ken­ne­on­net­to­muu­teen. Ju­ma­lan rau­han sy­dä­mel­leen omis­ta­nut ote­taan us­ko­vien le­poon.

Evankeliumin leipä poistaa sielun hädän

Matkaevääksi22.6.2022 6.00

En­si sun­nun­tain ai­hee­na on kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Päi­vän Psal­mi ker­too ih­mi­ses­tä, joka on va­jon­nut toi­vot­to­muu­teen. Heik­kou­den het­kel­lä vi­ha­mie­het ovat käy­neet hä­nen kimp­puun­sa, hän on kuin huk­ku­va ih­mi­nen. Näin sie­lun­vi­hol­li­nen toi­mii vie­lä­kin on­net­to­muu­den het­kel­lä. Ju­ma­la al­kaa usein toi­mia sil­loin, kun ih­mi­sen voi­mat lop­pu­vat: ”Kor­keu­des­taan hän ojen­si kä­ten­sä ja tart­tui mi­nuun, hän veti mi­nut ylös sy­vis­tä ve­sis­tä” (Ps. 18:16).

« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »
25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys