JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Enkelit opastavat matkalla taivaaseen

Matkaevääksi
27.9.2023 6.00

Juttua muokattu:

22.9. 11:26
2023092211264920230927060000

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Ilk­ka Ha­ku­li­nen

Ky­sy­myk­seen, mitä tu­lee mie­leen sa­nas­ta “en­ke­li”, voi­si­vat vas­tauk­set eri-ikäi­sil­lä huo­mat­ta­vas­ti vaih­del­la. Py­hä­kou­lu­lai­set voi­si­vat ker­toa tau­lus­ta, jos­sa suo­je­lu­sen­ke­li on saat­ta­mas­sa lap­sia ka­pe­al­la sil­lal­la joen yli (vrt. Ps. 91:11). Kou­lu­lai­set voi­si­vat ker­toa jou­lu­e­van­ke­liu­min koh­das­ta, jos­sa pai­me­net sai­vat ilo­sa­no­man syn­ty­nees­tä Va­pah­ta­jas­ta (Luuk. 2:9). Rip­pi­kou­lu­lai­set voi­si­vat muis­tel­la Aa­da­min ja Ee­van kar­ko­tus­ta pa­ra­tii­sis­ta, jon­ka pa­luu­tie­tä var­ti­oi­vat ke­ru­bit välk­ky­vin mie­koin (1. Moos. 3:24). Van­hat pu­hu­ja­se­dät saat­tai­si­vat ker­toa en­ke­lin edes­sä sei­so­nees­ta yli­pap­pi Joo­su­as­ta, jol­le an­net­tiin syn­nit an­teek­si ja teh­tä­väk­si hoi­taa Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa. Teh­tä­vään hä­nel­le lu­vat­tiin mat­ka­ys­tä­viä tu­ek­si kil­voi­tuk­ses­sa. (Sak. 3:6–7.)

Sana “en­ke­li” tu­lee la­ti­nan kie­les­tä (an­ge­lus) ja on krei­kak­si an­ge­los. Sana tar­koit­taa lä­het­ti­läs­tä, sa­nan­saat­ta­jaa. En­ke­li on Ju­ma­lan luo­ma hen­ki­o­len­to, ja vaik­ka en­ke­li kuu­luu nä­ky­mät­tö­mään Ju­ma­lan luo­mis­työ­hön, näyt­täy­tyy se Raa­ma­tus­sa jos­kus nä­ky­väl­lä­kin ta­val­la. Lä­het­ti­läs ja eri­tyi­ses­ti sa­nan­saat­ta­ja-sana ker­too, et­tä “hän il­moit­taa lä­het­tä­jän­sä sa­no­maa ja tah­toa”.

En­ke­leik­si voi­daan myös kut­sua sa­nan­pal­ve­li­joi­ta Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa, vaik­ka he ih­mi­syy­den puo­lel­ta ovat li­haa ja ver­ta. Heil­lä on kui­ten­kin sa­nan­saat­ta­jan teh­tä­väs­sä Ju­ma­lan toi­mek­si­an­to. (Ilm. 2:1, 8, 12, 18). Efe­so­lais­kir­jeen aloi­tuk­ses­sa Paa­va­li il­moit­taa aluk­si tuon val­tuu­tuk­sen­sa: ”Paa­va­li, Ju­ma­lan tah­dos­ta Kris­tuk­sen Jee­suk­sen apos­to­li, ter­veh­tii Efe­sok­ses­sa asu­via, Kris­tuk­seen Jee­suk­seen us­ko­via py­hiä” (Ef. 1:1). Apos­to­li­kin tar­koit­taa sa­na­saat­ta­jaa, jon­ka teh­tä­vä on kuu­lut­taa Ju­ma­lan tah­toa, la­kia ja evan­ke­liu­mia.

Eri­tyi­ses­ti Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa en­ke­lit to­teut­ti­vat Ju­ma­lan tah­toa hy­vin vä­ke­väl­lä ta­val­la, jota mei­dän on vai­kea ym­mär­tää: “Mi­nun en­ke­li­ni kul­kee si­nun edel­lä­si ja vie si­nut amo­ri­lais­ten, heet­ti­läis­ten, pe­ris­si­läis­ten, ka­naa­ni­lais­ten, hiv­vi­läis­ten ja je­bu­si­lais­ten maa­han, ja minä tu­ho­an hei­dät (2. Moos. 23:23). Saam­me yk­sin­ker­tai­ses­ti us­koa, et­tä Ju­ma­la on kan­so­jen­kin Ju­ma­la. Raa­ma­tus­sa, pari ja­et­ta en­nen edel­lä mai­nit­tua koh­taa on mil­tei sa­moin sa­noin to­det­tu: ”Minä lä­he­tän en­ke­lin kul­ke­maan si­nun edel­lä­si, suo­je­le­maan si­nua mat­kal­la ja vie­mään si­nut sii­hen paik­kaan, jon­ka olen si­nul­le va­ran­nut.” Tämä viit­taus tar­koit­taa en­si si­jas­sa Is­ra­e­lil­le lu­vat­tua pe­rin­tö­maa­ta.

Me tä­män ajan va­el­ta­jat saam­me myös tur­val­li­ses­ti ko­kea, et­tä en­ke­lit var­je­le­vat ja opas­ta­vat mei­tä mat­kal­la tai­vaa­seen, ian­kaik­ki­seen lu­vat­tuun maa­han.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys