JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Psalmien sanomaa laulujen kautta

Matkaevääksi
6.9.2023 6.00

Juttua muokattu:

4.9. 09:40
2023090409405320230906060000

Han­nu Aho­pel­to

Ju­ma­lan lap­set ovat lau­la­vais­ta kan­saa. Tä­nä­kin ke­sä­nä on suu­ris­sa seu­rois­sa kai­ku­nut voi­mak­kaa­na kii­tos Tai­vaal­li­sel­le Isäl­lem­me Sii­o­nin lau­lu­jen ja vir­sien vä­li­tyk­sel­lä. Tä­hän on var­mas­ti kiin­nit­tä­nyt huo­mi­on­sa myös us­kos­ta osa­ton kuu­li­ja.

Kes­kus­te­lin 1980-lu­vun lo­pul­la Toi­va­kan sil­loi­sen kirk­ko­her­ran kans­sa, ja hän ih­met­te­li ää­neen, kuin­ka use­at hä­nen tie­tä­män­sä si­jais­kant­to­rit ovat les­ta­di­o­lai­sia. Ker­roin, et­tä les­ta­di­o­lai­sis­sa ko­deis­sa lau­le­taan ja har­ras­te­taan pal­jon mu­siik­kia.

Sii­o­nin lau­lut ja vir­ret ovat voi­ma­kas­ta saar­naa Ju­ma­lan hy­vis­tä te­ois­ta luo­mi­aan ih­mi­siä koh­taan. Mo­nis­sa lau­luis­sa ja vir­sis­sä kuu­luu myös kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Je­sa­jan kir­jan koh­das­sa uha­taan juu­ta­lai­sia ja Je­ru­sa­le­mia hä­vi­tyk­sel­lä, jos­ta vain har­vat pe­las­te­taan (Jes. 24:14–16).

Us­ko­vai­sen ei tar­vit­se pe­lä­tä kuo­le­maa ja hä­vi­tys­tä. Kai­kil­le ih­mi­sil­le on tar­jol­la pe­las­tus Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mis­sa, jos­sa ih­mi­sil­le an­ne­taan kaik­ki syn­nit ja ereh­dyk­set an­teek­si ai­van ar­mos­ta ja il­mai­sek­si.

Van­has­ta tes­ta­men­tis­ta löy­tyy psal­mien kir­ja, joka on toi­mi­nut van­han lii­ton Ju­ma­lan las­ten lau­lu­kir­ja­na. Ny­kyi­seen vir­si­kir­jaam­me on tal­len­net­tu usei­ta psal­mien teks­tei­hin poh­jau­tu­via vir­siä. Eh­kä tu­tuim­mak­si näis­tä on tul­lut Mart­ti Lut­he­rin psal­min 46 poh­jal­ta sa­noit­ta­ma vir­si 170: Ju­ma­la om­pi lin­nam­me. Se roh­kai­see luot­ta­maan Ju­ma­laan, joka on vah­va tur­va, ja hä­nen muut­tu­mat­to­maan sa­naan­sa.

Ruo­ka­vir­te­nä lau­lam­me usein vir­ren 472: Nyt sil­mäin al­la Jee­suk­sen. Se on useim­mil­le tut­tu ja hy­vin kau­nis vir­si. Kan­nat­taa tu­tus­tua myös vir­teen 473, jon­ka Nii­lo Rau­ha­la on teh­nyt psal­min 145:15–16 poh­jal­ta: ”Kaik­ki kat­so­vat si­nua, Her­ra, sil­lä sinä an­nat meil­le ruo­kam­me ajal­laan”.

Vir­ren 348, Niin kuin peu­ra ja­nois­san­sa, vii­mei­ses­sä sä­keis­tös­sä us­ko­vai­sil­le lu­va­taan, et­tä ker­ran saam­me kiit­tää tai­vaal­lis­ta Isää ei­kä se kii­to­sää­ni lopu mil­loin­kaan. Vir­si on teh­ty psal­min 42 poh­jal­ta.

Ju­ma­lan suur­ta luo­mis­työ­tä ihas­tel­laan vir­res­sä 459, Tai­vaat kaik­ki val­ti­aan­sa. Tämä vir­si on teh­ty psal­min 19 poh­jal­ta. Vir­res­sä ko­ho­aa Kaik­ki­val­ti­aan puo­leen pyyn­tö aut­taa kul­ke­maan hä­nen käs­ky­jen­sä tei­tä ja pääs­tä­mään syn­neis­tä.

Lop­pu­ru­kouk­se­na voim­me ru­koil­la psal­miin 139 poh­jau­tu­van vir­ren sa­noin: ”Tal­le­ta, Isä tai­vaan, hal­tuu­si päi­vä­ni. Lau­peu­te­si syli on tur­va tiel­lä­ni.” (VK 395:6.)

Ih­mi­sen elä­mä on Ju­ma­lan lah­jaa alus­ta lop­puun. Kai­kis­sa elä­mäm­me vai­heis­sa voim­me luot­taa sii­hen, et­tä Tai­vaan isä pi­tää lap­sis­taan huol­ta.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys