JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Heikollakin uskolla pääsee taivaaseen

Matkaevääksi
11.10.2023 10.00

Juttua muokattu:

10.10. 17:15
2023101017152620231011100000

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Ei­no Nis­si­nen

Olet­ko kuul­lut jon­kun sa­no­van, et­tä hän tun­tee ole­van­sa ala­pau­lal­la? Kai­kil­le lu­ki­joil­le, ai­na­kaan nuo­rem­mil­le ei vält­tä­mät­tä ole ihan sel­vää, mitä tuol­la kie­li­ku­val­la tar­koi­te­taan.

Ka­la­mie­het, var­sin­kin verk­ko­ka­las­ta­jat tie­tä­vät, et­tä ka­la­ver­kos­sa tai nuo­tas­sa on kel­lut­ta­va ylä­pau­la ja pai­no­tet­tu ala­pau­la, sel­lai­set na­rut tai nyö­rit, joi­den vä­liin var­si­nai­nen verk­ko eli lii­na on kiin­ni­tet­ty. Kun joku sa­noo ole­van­sa ala­pau­lal­la, hän voi tar­koit­taa tun­te­van­sa, et­tä on ai­van siel­lä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan nuo­tan tai ka­la­ver­kon alim­mai­se­na, reu­nal­la, lä­hel­lä ala­pau­laa. Eh­kä hän ko­kee epäi­lyk­siä ja kiu­sauk­sia, omaa heik­kout­ta ja syn­ti­syyt­tä.

Psal­min 102 kir­joit­ta­jas­ta voi­si eh­kä sa­noa, et­tä hän tun­si ole­van­sa ala­pau­lal­la. Psal­min alus­sa ker­ro­taan, et­tä se on ”nään­ty­neen ja on­net­to­man ru­kous, kun hän avaa sy­dä­men­sä Her­ral­le” (Ps. 102:1). Ru­koil­les­saan psal­min kir­joit­ta­ja ku­vaa mo­nin rik­kain kie­li­ku­vin, mi­ten hän tun­tee heik­kout­ta ja huo­nout­ta. Hän pyy­tää, et­tei Ju­ma­la kät­ki­si kas­vo­jaan, kun hän on ah­din­gos­sa.

Kun psal­min kir­joit­ta­ja on ku­van­nut omaa ti­laan­sa ja tun­te­mi­si­aan, hän kään­tää kat­seen­sa kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan puo­leen: ”Mut­ta sinä, Her­ra, hal­lit­set ikui­ses­ti, si­nun ni­me­si kai­kuu pol­ves­ta pol­veen” (Ps. 102:13). Kat­seen kään­tä­mi­nen omas­ta heik­kou­des­ta Ju­ma­lan voi­maan ja vii­sau­teen avaa ai­van uu­den nä­kö­a­lan. Heik­kouk­sien ja vai­vo­jen kes­kel­tä nou­see­kin vah­va luot­ta­mus Ju­ma­laan ja sii­hen, et­tä hän voi aut­taa. Lo­puk­si psal­min kir­joit­ta­ja to­te­aa tur­val­li­ses­ti: ”Pal­ve­li­joit­te­si lap­set saa­vat asua tur­vas­sa, hei­dän las­ten­sa lap­set ovat huo­mas­sa­si.”

Myös tä­nään on tär­ke­ää, et­tä muis­tai­sim­me ker­toa lap­sil­lem­me ja las­tem­me lap­sil­le, mi­ten Ju­ma­la on aut­ta­nut eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa. Kuin­ka hän on joh­dat­ta­nut ja osoit­ta­nut tien­sä. Vai­keuk­sien ja epäi­lys­ten jäl­keen voi usein näh­dä, et­tä hä­nen suun­ni­tel­man­sa oli­kin pal­jon pa­rem­pi ja vii­saam­pi kuin omam­me.

Mi­nua on usein pu­hu­tel­lut Täs­sä aut­toi Her­ra -kir­jaan koo­tut ko­ke­muk­set so­dan vai­kei­den olo­suh­tei­den kes­kel­tä. Se, mi­ten us­ko ja luot­ta­mus Ju­ma­laan toi tur­vaa, rau­haa ja le­poa. Jos täl­lä Mat­ka­e­vääk­si-pals­tal­la sai­si mää­rä­tä eväi­tä tai an­taa ko­ti­läk­sy­jä, an­tai­sin­kin van­hem­mil­le ja iso­van­hem­mil­le teh­tä­väk­si ot­taa tuon kir­jan joko pai­net­tu­na tai Kuu­le-so­vel­luk­ses­ta ja lu­kea sitä lap­sil­le ja nuo­ril­le. Myös Raa­mat­tuun on tal­len­net­tu mo­nia roh­kai­se­via ta­pah­tu­mia ja sa­no­ja, joi­den kaut­ta Ju­ma­lan nimi kai­kuu pol­ves­ta pol­veen.

Tär­kein­tä on muis­taa, et­tä ala­pau­lal­la­kin ole­va saa ker­ran vii­mei­se­nä päi­vä­nä, kun Ju­ma­lan val­ta­kun­nan nuot­ta nos­te­taan, nous­ta sen mu­ka­na sin­ne, mis­sä hy­vät ka­lat lai­te­taan Ju­ma­lan ko­rei­hin (Matt. 13:47–48). Hei­kol­la­kin us­kol­la pää­see tai­vaa­seen.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys