JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumala ei hylkää lastaan

Matkaevääksi
4.10.2023 6.00

Juttua muokattu:

2.10. 09:48
2023100209484020231004060000

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Mika Mu­ta­nen

En­si sun­nun­tain ai­hee­na on rak­kau­den kak­sois­käs­ky. Van­han tes­ta­men­tin lu­ku­kap­pa­le neu­voo mei­tä ra­kas­ta­maan, pal­ve­le­maan ja pel­kää­mään Ju­ma­laa koko sy­dä­mes­täm­me ja sie­lus­tam­me. Jee­sus liit­ti käs­kyyn toi­sen­kin osan, lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­sen, jo­hon myös Raa­ma­tun sana ke­hot­taa. Käs­kyn en­sim­mäi­sen osan koh­dal­la jou­dum­me ky­sy­mään: Mi­ten minä ky­ke­nen ra­kas­ta­maan Ju­ma­laa kai­kes­ta sy­dä­mes­tä­ni? Ha­lu­ai­sin kyl­lä ra­kas­taa, mut­ta tun­nen it­se­ni sii­hen lii­an hei­kok­si.

Paa­va­lin vas­taus loh­dut­taa: ”Te et­te ole saa­neet or­juu­den hen­keä, joka saat­tai­si tei­dät jäl­leen pe­lon val­taan. Olet­te saa­neet Hen­gen, joka an­taa meil­le lap­sen oi­keu­den, ja niin me huu­dam­me: ’Ab­ba! Isä!’” (Room. 8:15.) Ju­ma­lan suh­de mei­hin on­kin kuin isän ja lap­sen vä­li­nen suh­de.

Vai­vo­jen ja su­ru­jen al­la saa­tam­me ky­sel­lä, on­ko Ju­ma­la sit­ten­kin mi­nut hy­län­nyt, jät­tä­nyt yk­si­nään maa­il­man kyl­mäl­le lat­ti­al­le. Je­sa­ja kir­joit­taa kau­niis­ti: ”Unoh­taa­ko äi­ti rin­ta­lap­sen­sa, unoh­tai­si­ko hoi­va­ta koh­tun­sa he­del­mää? Vaik­ka hän unoh­tai­si­kin, minä en si­nua unoh­da.” (Jes. 49:15.) Isä pi­tää mei­tä kä­si­var­sil­laan kuin sy­li­vau­vaa, ei­kä hän var­mas­ti hei­tä lap­si­aan pois. On­han help­po ra­kas­taa näin iha­naa Isää!

Käs­kyn toi­nen osa pu­huu siis lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­ses­ta. Jee­suk­sen ajan lai­no­pet­ta­jil­le lä­him­mäi­nen tar­koit­ti yleen­sä tois­ta hurs­kas­ta juu­ta­lais­ta, mui­ta ih­mi­siä he kart­toi­vat ja jopa vi­ha­si­vat. Erään ker­ran Jee­suk­sen luo tuli lai­no­pet­ta­ja, joka ha­lu­si ko­e­tel­la Jee­sus­ta. Lai­no­pet­ta­ja oli ove­la, ja ky­syi Jee­suk­sel­ta en­sin, mi­ten hän voi­si saa­vut­taa ian­kaik­ki­sen elä­män. Mies näyt­ti tun­te­van myös rak­kau­den kak­sois­käs­kyn, mut­ta ky­syi sit­ten yl­lät­tä­en, kuka on hä­nen lä­him­mäi­sen­sä. Sii­hen Jee­sus vas­ta­si ker­to­mal­la ver­tauk­sen lau­pi­aas­ta sa­ma­ri­a­lai­ses­ta, joka ai­no­a­na aut­toi tien­pos­keen jä­tet­tyä pies­tyä mies­tä.

Jee­suk­sen ker­to­mus päät­tyy ky­sy­myk­seen, joka sai lai­no­pet­ta­jan hä­mil­leen: ”Kuka näis­tä kol­mes­ta si­nun mie­les­tä­si oli ryös­te­tyn mie­hen lä­him­mäi­nen?” Lai­no­pet­ta­ja vas­ta­si: ”Se, joka osoit­ti hä­nel­le lau­peut­ta”. Jee­sus sa­noi: ”Mene ja tee sinä sa­moin.” (Luuk. 10:36–37.) On hy­vin ole­tet­ta­vaa, et­tä sa­ma­ri­a­lai­sen nos­ta­mi­nen lä­him­mäi­sek­si sai lai­no­pet­ta­jan mie­len kuo­huk­siin.

Gen­ne­sa­re­tin ran­nal­la ylös­nous­sut Jee­sus koh­ta­si ope­tus­lap­set, jot­ka oli­vat Je­ru­sa­le­min ras­kaas­sa yös­sä kiel­tä­neet ja hy­län­neet Mes­ta­rin­sa. Nuo­ti­on ää­res­sä Jee­sus ky­syy Pie­ta­ril­ta: Ra­kas­tat­ko mi­nua? Kol­man­nen ky­sy­myk­sen jäl­keen Pie­ta­ri suo­ras­taan pa­rah­taa: ”Her­ra, sinä tie­dät kai­ken. Sinä tie­dät, et­tä olet mi­nul­le ra­kas.” (Joh. 21:17.) Tä­män jäl­keen Jee­sus an­toi Pie­ta­ril­le – ja meil­le kai­kil­le – pal­ve­lu­teh­tä­vän, eli ke­ho­tuk­sen läh­teä te­ke­mään rak­kau­den töi­tä toi­sia koh­taan.

On­ko Jee­sus si­nul­le­kin ra­kas? Seu­raa si­nä­kin Her­raa­si lä­him­mäis­tä pal­vel­len. Näin to­teu­tuu rak­kau­den kak­sois­käs­ky.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys