JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Kielen vaaliminen tuottaa hyvää hedelmää

Matkaevääksi
23.8.2023 9.40

Juttua muokattu:

23.8. 16:57
2023082316574520230823094000

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Mark­ku Kan­ni­ai­nen

Ot­sik­ko viit­taa Raa­ma­tun Sa­nan­las­ku­jen kir­jan koh­taan: ”Niin kuin kiel­tä vaa­lit, niin kor­jaat he­del­mää” (Sa­nanl. 18:21). Se so­pi­si hy­vin ny­ky­ai­kai­sek­si neu­vok­si eri kiel­ten opis­ke­lun ja op­pi­mi­sen ar­vos­ta­mi­seen. Sa­nan­las­ku­jen kir­jas­sa ei ole ky­sy­mys kui­ten­kaan täs­tä.

Kir­jaan on kir­joi­tet­tu pal­jon vii­sai­ta aja­tuk­sia kie­len mer­ki­tyk­ses­tä – sa­no­jen käy­tös­tä elä­mäs­sä. Kyse on siis sii­tä, et­tä mitä pu­hum­me ja mi­ten. Nii­hin vii­sauk­siin, mitä Sa­nan­las­ku­jen kir­jas­sa pu­hu­mi­ses­ta sa­no­taan, an­ta­vat nä­kö­a­laa kir­jan lo­pus­ta löy­ty­vät aja­tuk­set. Siel­lä to­de­taan näin: ”Ju­ma­lan jo­kai­nen sana on tu­les­sa ko­e­tel­tu, hän on nii­den kil­pi, jot­ka hä­neen tur­vaa­vat. Hä­nen sa­noi­hin­sa älä li­sää mi­tään – hän vaa­tii si­nut ti­lil­le, ja pe­tok­se­si tu­lee jul­ki.” (Sa­nanl. 30: 5–6). Myös kie­len­käy­tös­tä lä­him­mäi­sen hy­väk­si kir­jan lo­pus­sa on ke­ho­tus: ”Avaa sinä suu­si hil­jais­ten puo­les­ta, han­ki oi­keut­ta syr­ji­tyil­le. Avaa suu­si ja an­na oi­kea tuo­mio, aja kur­jan ja köy­hän asi­aa.” (Sa­nanl. 31: 8–9.)

Alus­sa mai­nit­tu lai­naus Sa­nan­las­ku­jen kir­jas­ta on ja­keen jäl­ki­puo­li­kas. Ko­ko­naan se kuu­luu näin: ”Kie­len va­ras­sa on elä­mä ja kuo­le­ma – niin kuin kiel­tä vaa­lit, niin kor­jaat he­del­mää” (Sa­nanl. 18:21). Nämä Sa­nan­las­ku­jen aja­tuk­set kie­les­tä, sen käyt­tä­mi­ses­tä ja pu­heen mer­ki­tyk­ses­tä tu­le­vat hy­vin lä­hel­le Uu­den tes­ta­men­tin Jaa­ko­bin kir­jeen aja­tuk­sia. Kir­jeen kir­joit­ta­jal­le lie­nee Sa­nan­las­ku­jen aja­tuk­set ol­leet tut­tu­ja. Ny­kyi­nen kirk­ko­raa­mat­tu on ot­si­koi­nut Jaa­ko­bin kir­jeen 3. lu­vun aja­tuk­set: ”Pi­tä­kää kie­len­ne ku­ris­sa”. Van­hem­man raa­ma­tun­kään­nök­sen lu­vun esi­pu­hees­sa va­roi­te­taan ”kie­len syn­neis­tä”. Sekä Sa­nan­las­kuis­sa et­tä Jaa­ko­bin kir­jees­sä on yh­ty­mää sii­hen, mis­tä Jee­sus it­se pu­hui. Hän näki ris­ti­rii­taa fa­ri­seus­ten ja lai­no­pet­ta­jien pu­hei­den ja te­ko­jen vä­lil­lä, ”sil­lä he pu­hu­vat yh­tä ja te­ke­vät tois­ta” (Matt. 23:3). Kie­len­käy­tön ja pu­hei­den tu­li­si siis ol­la so­pu­soin­nus­sa us­kon kans­sa – nii­den tu­li­si ol­la us­kos­ta vuo­ta­vaa he­del­mää.

Ku­ka­pa meis­tä ei oli­si kie­len­käy­tös­sä ja pu­heis­sa ek­sy­nyt – ja sen myö­tä jou­tu­nut ikä­vyyk­siin elä­mäs­sä. Jaa­kob tä­män myös kir­jees­sään to­te­aa: ”Kaik­ki­han me hai­rah­dum­me mo­nin ta­voin. Täy­del­li­nen on se, joka ei hai­rah­du pu­heis­saan.” (Jaak. 3:2.) Sil­loin kun olem­me ek­sy­neet, on ol­lut tär­ke­ää kuul­la evan­ke­liu­mia, ar­mon ja an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­naa. Eh­kä­pä täl­lai­ses­ta ti­lan­tees­ta on sy­vim­mil­lään ol­lut ky­sy­mys täs­sä­kin, min­kä Sa­nan­las­ku­jen kir­ja to­te­aa: ”Kul­ta­o­me­noi­ta ho­pe­a­mal­jois­sa ovat oi­ke­aan ai­kaan lau­su­tut sa­nat” (Sa­nanl. 25:11). Näi­den oi­ke­aan ai­kaan lau­sut­tu­jen sa­no­jen ää­res­sä on hyvä elää.

18.4.2024

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ps. 23:4

Viikon kysymys