JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Rakkaus on kuolemaa väkevämpi

Matkaevääksi
30.8.2023 6.00

Juttua muokattu:

28.8. 11:31
2023082811313520230830060000

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Ilk­ka Ma­ju­ri

Us­ko­va oli lan­gen­nut syn­tie­lä­mään. Veli lä­hes­tyi lan­gen­nut­ta ar­mol­li­ses­ti. Syn­neis­tä ei pu­hut­tu aluk­si mi­tään. Rak­kau­del­la lä­hes­ty­vä sai tai­toa ja voi­mia ku­vail­la, mi­ten suu­ri on Ju­ma­lan ar­mo syn­tis­tä koh­taan. Hän sai ku­vail­tua ar­mon iha­nuut­ta ja sen voi­maa. Ju­ma­la vai­kut­ti niin, et­tä lan­gen­nut ym­mär­si mah­dol­li­suu­ten­sa tart­tua mit­taa­mat­to­maan an­teek­si­an­ta­muk­seen. Hän ha­lu­si kor­ja­ta syn­te­jään, vaik­ka lä­hes­ty­vä veli ei eh­ti­nyt niis­tä edes pu­hua.

Raa­ma­tus­sa pu­hu­taan rak­kau­des­ta elä­män ja kuo­le­man ky­sy­myk­se­nä (1. Joh. 3). Viha vel­jeä koh­taan mer­kit­see kuo­le­maa ja vas­taa­vas­ti, jos ra­kas­tam­me vel­ji­äm­me olem­me siir­ty­neet kuo­le­mas­ta elä­mään. Elä­väs­tä us­kos­ta seu­raa­va rak­kaus on siis eli­neh­to, jota il­man us­ko­va ei elä. Rak­kaus tuo tur­van myös vä­liem­me hoi­ta­mi­seen.

Kun ys­tä­vä on jou­tu­nut syn­tiin, on in­hi­mil­lis­tä aja­tel­la, et­tä oma­pa on asi­an­sa. Ih­mis­mie­lel­le on hou­kut­te­le­vaa läh­teä kä­sit­te­le­mään asi­aa toi­sen ys­tä­vän kans­sa. Täl­lai­nen toi­min­ta on vel­jen vi­haa­mis­ta, ja ta­ka­na­päin pu­hu­mi­nen on myös hen­kis­tä vä­ki­val­taa.

Ju­ma­lal­li­nen rak­kaus on niin py­hää, et­tä se vi­haa kaik­kea syn­tiä. Rak­kaus rik­kou­tuu vain syn­nin vuok­si. Vaa­ral­lis­ta on yh­des­sä syn­tiin suos­tu­mi­nen. Po­ru­kal­la voi­daan yrit­tää teh­dä esi­mer­kik­si viih­teel­li­syys ja rik­ko­muk­set lu­val­li­sek­si. Vä­lin­pi­tä­mät­tö­myys ja paa­tu­mus voi­vat joh­taa sii­hen, et­tä syn­tyy viha Ju­ma­lan tah­toa ja mat­ka­ys­tä­viä koh­taan.

Jo­han­nek­sen mu­kaan vel­jen vi­haa­ja on mur­haa­ja, ei­kä ian­kaik­ki­nen elä­mä voi py­syä mur­haa­jas­sa. Van­han tes­ta­men­tin pap­pi Ee­lil­le kävi huo­nos­ti. Hän kyl­lä va­roit­ti ja nuh­te­li poi­ki­aan, mut­ta hän mie­lis­te­li hei­tä, vaik­ka he eli­vät­kin syn­nis­sä: ”hän tie­si poi­kien­sa hal­ven­ta­van Ju­ma­laa ei­kä pi­tä­nyt hei­tä ku­ris­sa” (1. Sam. 3:13). Myös He­se­kiel neu­voo: ”Jos sinä va­roi­tat van­hurs­kas­ta, et­tei hän te­ki­si syn­tiä, ja hän ot­taa var­teen va­roi­tuk­se­si, hän saa elää. Hän saa elää, kos­ka nou­dat­ti va­roi­tus­ta ja myös sinä pe­las­tat elä­mä­si.” (Hes. 3:21.)

Rak­kau­des­sa lä­hes­ty­mi­nen on rin­nal­le aset­tu­mis­ta, kuun­te­le­mis­ta ja kan­nus­ta­mis­ta, in­nos­ta­mis­ta us­ko­maan. ”An­na Her­ra herk­kä mie­li, – – to­tuu­den ja tai­don kie­li”(SL 350). Kaik­ki olem­me vir­heen te­ke­mi­sen mes­ta­rei­ta, jo­ten ku­kaan ei voi aset­tua toi­sen ylä­puo­lel­le. Sil­loin, kun yh­des­sä vi­haam­me syn­tiä, yh­des­sä ra­kas­tam­me Ju­ma­laa ja toi­si­am­me.

”Mis­sä syn­ti on tul­lut suu­rek­si, siel­lä ar­mo on tul­lut ylen­palt­ti­sek­si” (Room. 5:20). Ar­mo tuo täy­del­lis­tä tur­vaa evan­ke­liu­min us­ko­jal­le. Ju­ma­lan rak­kau­des­ta seu­raa to­del­lis­ta va­paut­ta ja iloa. Se saa ai­kaan tah­toa elää Ju­ma­lan lap­se­na sekä pyy­teet­tö­män pal­ve­lu­mie­len. Ju­ma­lan rak­kaus on kuo­le­maa­kin vä­ke­väm­pi ja vie mei­dät pe­ril­le.

14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys