JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Syvin onni ja kestävin turva

Matkaevääksi
7.12.2023 6.00

Juttua muokattu:

1.12. 15:01
2023120115013120231207060000

KARI VENGASAHO

KARI VENGASAHO

Ilk­ka Ha­ku­li­nen

Ab­ra­ham Mas­low oli yh­dys­val­ta­lai­nen psy­ko­lo­gi. Hä­nen ke­hit­tä­mäs­sään tun­ne­tus­sa vii­si­por­tai­ses­sa tar­ve­hie­rar­ki­as­sa poh­jim­mai­si­na ovat säi­ly­mi­sen ja tur­val­li­suu­den pe­rus­tar­peet. Il­man nii­tä ih­mi­sel­lä ei ole voi­ma­va­ro­ja yh­teen­kuu­lu­vuu­den li­sää­mi­seen, ar­vo­nan­non hank­ki­mi­seen, it­sen­sä to­teut­ta­mi­seen tai ky­ky­jen­sä ke­hit­tä­mi­seen.

Kä­sit­te­lee­kö Raa­mat­tu tur­val­li­suu­sa­si­oi­ta? Ne­tis­tä löy­ty­väs­tä Raa­ma­tus­ta löy­tyy ha­ku­sa­nal­la ”tur­va” 349 osu­maa. Jos kat­se­li­sim­me laa­jem­pia asi­a­ko­ko­nai­suuk­sia, tur­val­li­suus oli­si ta­val­la tai toi­sel­la esil­lä vie­lä huo­mat­ta­vas­ti use­am­mis­sa pai­kois­sa.

Heti Raa­ma­tun al­ku­lu­vuis­sa ker­ro­taan Noo­as­ta, joka ra­ken­si ar­kin Her­ran käs­kys­tä ja vei sin­ne eläin­kun­nan ohel­la lä­hei­sen­sä tur­vaan (1. Moos. 7:7–9).

Kun kan­san­joh­ta­ja Moo­ses siu­na­si ja hy­väs­te­li Is­ra­e­lin hei­mot, hän muis­tut­ti tär­keim­mäs­tä ja en­nen kaik­kea ian­kaik­ki­ses­ta tur­vas­ta: ”Si­nun tur­va­si on iki­ai­ko­jen Ju­ma­la, si­nua kan­ta­vat ikui­set kä­si­var­ret” (5. Moos. 33:27).

Daa­vi­dia puo­les­taan uh­ka­si mo­nien vi­hol­lis­ten li­säk­si Saul. Kun Her­ra var­je­li Daa­vi­dia, tämä kir­joit­ti pit­kän voit­to- ja kii­tos­lau­lun (Ps. 18; 2. Sam. 22). Daa­vid koki tär­keim­mäk­si Her­ran suo­man tur­van: ”Ju­ma­la­ni, si­nuun minä tur­vau­dun, sinä olet kal­lio, olet kil­pe­ni, pe­las­tuk­se­ni sar­vi, olet vuo­ri ja tur­va­paik­ka” (2. Sam. 22:3). Sa­nat oli­vat täyn­nä kii­tos­ru­kous­ta.

Ru­koi­le­mi­nen on mah­dol­lis­ta ai­na ja kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Hä­dän voi huo­kais­ta jopa sa­nat­to­mas­ti. Mo­nien ah­dis­tus­ten ja jopa ver­tai­lun kiu­saus­ten tut­tu Asaf ek­syi het­kek­si ka­deh­ti­maan epä­us­kois­ten me­nes­tys­tä. Lo­pul­ta hän näki elä­män­sä sy­vim­män on­nen ja kes­tä­vim­män tur­van: ”Mut­ta mi­nun on­ne­ni on ol­la lä­hel­lä Ju­ma­laa, minä tur­vaan Her­raan, Ju­ma­laa­ni, ja ker­ron kai­kis­ta hä­nen te­ois­taan” (Ps. 73:28).

Va­pah­ta­ja ke­hot­ti us­kos­ta osat­to­mia kuu­li­joi­taan ha­ke­maan tur­vaa elä­män tär­keim­mäs­tä asi­as­ta: ”Ai­ka on täyt­ty­nyt, ja Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tul­lut lä­hel­le; teh­kää pa­ran­nus ja us­ko­kaa evan­ke­liu­mi” (Mark. 1:15).

Us­kon lah­jan saa­neil­le op­pi­lail­leen Jee­sus muis­tut­ti, et­tä us­kon tu­lee myös säi­lyä tär­keim­pä­nä: ”Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan, niin teil­le an­ne­taan kaik­ki tä­mä­kin” (Matt. 6:33).

Ke­ho­tus on yhä voi­mas­sa. Sii­nä on op­pi­mis­ta koko elä­män ajak­si.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys