JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Evankeliumi kantaa myös vastoinkäymisten keskellä

Matkaevääksi
8.11.2023 10.00

Juttua muokattu:

3.11. 11:13
2023110311132120231108100000
Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

A-L. S.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

A-L. S.

Ilk­ka Ma­ju­ri

Uh­kaa­ko sai­raus tai on­net­to­muu­det? On­ko me­nes­tys epä­va­kai­den mark­ki­noi­den va­ras­sa? Ovat­ko lap­set ura­ke­hi­tyk­sen es­tee­nä? Näi­tä ai­kam­me ih­mi­nen saat­taa pe­lok­kaas­ti poh­tia.

Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa Is­ra­e­lin kan­sa oli jou­tu­nut pak­ko­siir­to­lai­suu­teen ol­tu­aan yli­mie­li­nen Ju­ma­lan neu­voil­le. Or­juu­des­ta huo­li­mat­ta pro­feet­ta Je­re­mia ke­hot­taa kan­saa kat­so­maan tu­le­vai­suu­teen toi­vol­la. Hän myös ke­hot­taa toi­mi­maan kuu­li­ai­ses­ti paik­ka­kun­nan par­haak­si ja es­tä­mään Ju­ma­lan tah­don vas­tai­nen syn­ty­vyy­den sään­nös­te­ly. Li­säk­si lu­va­taan, et­tä asuin­pai­kan me­nes­tys on myös us­ko­vien me­nes­tys. Saat­taa tun­tua ris­ti­rii­tai­sel­ta, et­tä or­juu­den kes­kel­lä Ju­ma­la ke­hot­taa vaa­li­maan vi­hol­lis­kan­san me­nes­tys­tä.

Jat­ku­va myö­tä­mä­ki ei vält­tä­mät­tä ole ih­mi­sel­le hy­väk­si. Sik­si Ju­ma­la huo­leh­tii, et­tei vauh­ti elä­mäs­sä pää­se kas­va­maan lii­kaa. Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mi­nen on pal­jon suu­rem­paa siu­naus­ta kuin ajal­li­nen me­nes­tys. Ju­ma­la ve­tää mei­tä lä­hem­mäk­si it­se­ään myös ko­et­te­le­mus­ten ja kär­si­mys­ten avul­la, et­tei tär­kein asia, us­ko, unoh­tui­si.

Kris­ti­tyil­le esi­val­ta on Ju­ma­lan sää­tä­mä. Näin oli pak­ko­siir­to­lai­suu­des­sa­kin. Ju­ma­lan sana ke­hot­taa kuu­li­ai­suu­teen: ”Joka vas­tus­taa esi­val­taa, nou­see siis Ju­ma­lan sää­dös­tä vas­taan” (Room. 13:2). Kris­tus it­se an­toi par­haan esi­ku­van kuu­li­ai­suu­des­ta.

Jo Je­re­mi­an ai­kaan oli tar­vet­ta ot­taa kan­taa lap­si­ky­sy­myk­seen. Ju­ma­la on elä­män ja kuo­le­man Her­ra. Hän an­taa so­pi­van mää­rän lap­sia per­hee­seen.

Eräs nuo­ri to­te­si ha­vah­dut­ta­vas­ti: ”Aja­tel­kaa, jos van­hem­pam­me oli­si­vat ha­lun­neet sään­nös­tel­lä syn­ty­vyyt­tä, kuin­ka mon­ta hie­noa ih­mis­tä täs­tä­kin ym­pä­ril­täm­me puut­tui­si.” Eräs isoi­sä puo­les­taan ker­toi: ”Ai­na kun kat­son pie­nen lap­sen vi­at­to­mia kas­vo­ja, huo­maan toi­vo­ni pa­rem­mas­ta li­sään­ty­vän.”

On tär­ke­ää, et­tä an­nam­me kai­ken tuen ja kan­nus­tuk­sen niin per­heet­tö­mil­le kuin per­heel­li­sil­le nuo­ril­le ja ker­rom­me, et­tä kan­nat­taa us­koa Ju­ma­las­ta hy­vää, oli­pa elä­män­ti­lan­ne mikä ta­han­sa.

Elä­män mer­ki­tyk­sel­li­syy­den voi ym­mär­tää myös ar­ki­sen puur­ta­mi­sen pa­ris­sa sil­loin, kun elä­män tar­koi­tus kir­kas­tuu us­kon kaut­ta. Lo­pul­ta ai­noa tär­keä on us­ko. Us­ko elää ian­kaik­ki­sen toi­von to­del­li­suu­des­sa, ja ajas­sam­me us­ko saa ai­kaan rak­kau­den. Tois­tem­me pal­ve­lu on täl­löin lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Ju­ma­lan kun­ni­ak­si.

Us­ko­van me­nes­tys on vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta Ju­ma­lan hal­lin­nas­sa. Vas­toin­käy­mis­ten kans­sa kamp­pai­le­va ei ole yk­sin. Paa­va­li loh­dut­taa: ”Olem­me kai­kin ta­voin ah­taal­la mut­ta em­me um­pi­ku­jas­sa, neu­vot­to­mia mut­ta em­me toi­vot­to­mia, vai­not­tu­ja mut­ta em­me hy­lät­ty­jä, maa­han lyö­ty­jä mut­ta em­me tu­hot­tu­ja” (2. Kor. 4:8–9). Voi­mam­me on lop­puun as­ti evan­ke­liu­mis­sa.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys